Page 9 - NAKlap_2019_05
P. 9

8  2019. május | NAKlap NAKlap | 2019. május                                       9


 Az infrastruktúrafejlesztés                   MINŐSÉGI önmagában nem elég a sikerhez   NAK             AGRÁRKÉPZÉSEK –
 A NAK tavasszal országos roadshow-t  FELNŐTTKÉPZÉS       A VERSENYKÉPES
 szervezett termelői együttműködések és             TUDÁSÉRT.
 érdeklődő gazdálkodók számára.

 a rendezvénysorozaton az  nyen az adott régió jó gyakorlatot
 agrárminisztérium részéről össze- megvalósító termelői együttmű-
 foglalót hallhattak a résztvevők a  ködései (TÉsz-ek, TCs-k) is bemu-
 termelői együttműködések ösz- tatkoztak, és részt vettek kerek-
 tönzése terén elért eddigi ered- asztal-beszélgetésen. az együtt- GYAKORLATORIENTÁLT
 ményekről. Ezt követően a terme- működések vezetői egyöntetűen
 lői csoport működését megalapo- hangsúlyozták a professzionális  vezet számára komoly kihívás,  a pályázati támogatás zökkenő- KORSZERŰ ISMERETEK
 zó, 42/2015 Fm rendelet tervezett  menedzsment, a tagi fegyelem, a  amelynek megoldásához támoga- mentes lehívása is kiemelt témája
 módosítását vázolta. a módosí- minőségi termék, valamint a piac- tás szükséges. volt a rendezvénynek, amelyről a  HITELES FORRÁSBÓL
 tással az üzleti terv ütemezésével  hoz és saját kapacitásokhoz igazí- a beszélgetés központi témája  kifizető ügynökség, az államkincs-
 és költségvetésével összefüggés- tott beruházások fontosságát.  a tőkehiány ellensúlyozása volt. a  tár képviselője tartott előadást.  KÖZVETLEN HASZON
 ben évente egy alkalommal egy- legfontosabb tapasztalat, hogy  klasszikus integrátori megoldáso- Hangsúlyozta, hogy hiánypótlására
 szerűsített változásbejelentésre  az infrastruktúrafejlesztés önma- kon túlmenően szóba került a tagi  15 napnál hosszabb idő nem adha- TÁMOGATOTT KÉPZÉSEK
 nyílik lehetőség. Ezen túlmenő  gában nem elég a sikerhez. Ezen  elköteleződés és a bevétellel való  tó, de az adatok további tisztázásá-
 módosítások elbírálása azonban  túl kell a minőségi input és a hite- átgondolt gazdálkodás fontossá- ra ezt követően is van lehetőség.
 továbbra is szigorú eljárásrendhez  les vezető, aki az eredményt el  ga. Valamint az, hogy életerős ter- a NaK a jövőben is teret biztosít
 kötött marad.  tudja adni. a fejlesztéseket ezek- melői csoportok összefogásában  a termelői együttműködések és
 a rendezvények alkalmával  hez a kapacitásokhoz arányosan  megvalósuló feldolgozó kapacitá- szakmai partnereik számára az
 hangsúlyt kapott a tapasztalat- kell tervezni. a megfelelő HR biz- sok kialakítása szükséges a hozzá- interaktív tapasztalatcseréhez.
 csere ösztönzése is. a rendezvé- tosítása minden részt vevő szer- adott érték növelése érdekében.  n NAK
 Tanulók „csatája” az Agrár Szakma Sztár Fesztiválon


 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara április  dasági gépésztechnikus, mező- versenyekre 303 tanuló. az ese-
 15–16. között tartotta meg az Agrár  gazdasági technikus, parképítő és  ményen a húszból nyolc szakmá-
 Szakma Sztár Fesztivált. A NAK és az ipar- -fenntartó technikus), míg a szak- ban 54 versenyző mérte össze
 kamara jövőre közösen rendezi meg az  ma Kiváló Tanulója Verseny kere- tudását, összesen pedig 60 diákot
 Országos Szakmai Tanulmányi Verseny  tében 11 szakképesítésben (dísz- díjaztak a szervezők.
 a szakképesítéseket a szakmai
 növénykertész, édesipari ter-
 döntőjét fesztiválkeretek között. mékgyártó, erdészeti szakmun- versenyt szervező iskolák mutatták
 kás, gazda, húsipari termékgyártó,  be, ezen felül a rendezvényen kiállí-
 a fesztiválon bemutatkoztak az  tásaikat itthon is megtalálják és biz- kertész, lovász, mezőgazdasági  tóként jelent volt még a mEGFosz,
 országos szakmai verseny agrár- tosított az egyéni boldogulás lehe- gépész, pék, szőlész-borász,  a Pékszövetség, a magyar szarvas-
 szakké pesítései és itt tartották meg  tősége. a budapesti Hungexpo  virágkötő és virágkereskedő) ver- gombász szövetség, a Biokultúra
 az országos tanulmányi versenyek  területén megtartott eseményt  senyeztek a tanulók.  Közép-magyarországi Egyesület, az
 döntőit is. utóbbi versenyek célja az  3100 látogató tekintette meg.  a versenyekre az ország 92  EuRo sol Kft. és a Grapoila Kft. a
 agrárszakképzés társadalmi presz- a 2018/2019-es tanévben az  szakképző intézményéből össze- szakmai standokat számos cég, így  Kövessen minket!
 tízsének erősítése, a pályaorientáció  országos szakmai Tanulmányi  sen 688 tanuló nevezett be:  például a KITE zrt. is támogatta. NAK
 segítése, a fizikai szakmák népsze- Verseny (oszTV) keretében 9  oszTV versenyekre 385, szKTV  az eseményt a NaK az mKIK-val  NONPROFIT
 rűsítése és a kiemelkedő oktató-ne- szakképesítésben (állattenyésztő  együttműködve, a szakma sztár  A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
 velő tevékenység ösztönzése,  és állategészségügyi technikus,  Fesztivál-brand kommunikációjá-
 továbbá a szakmai tanulmányi ver- élelmiszeripari analitikus techni- nak és arculati elemeinek felhasz- Európai Mezőgazdasági
                                                   Vidékfejlesztési Alap
 senyek nyilvánossá tétele voltak. a  kus, élelmiszeripari technikus,  nálásával bonyolította le, a két
                                                   A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
 kamara a fesztivállal azt kívánta  erdészeti és vadgazdálkodási  kamara ugyanis 2020-ban már  WWW.NAKNONPROFIT.HU/KEPZESEK
 elérni, hogy azok a fiatalok, akik  technikus, földmérő, földügyi és  közösen kívánja megrendezni az  +36 1 803 6230 az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.
                                                 Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
 agrárszakmát tanulnak, egyúttal a  térinformatikai technikus, környe- oszTV-k döntőjét fesztiválkeretek
 biztos munkát is választják, a számí- zetvédelmi technikus, mezőgaz- között.  n NAK/rF
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14