Page 4 - NAKlap_2019_05
P. 4

4                                              2019. május | NAKlap            NAKlap | 2019. május                                               5


     Már áprilisban elindult                                                         Történelmi búzaszentelő Esztergomban
     a jégkármérséklő rendszer                                                                                                     legyen, hogy mindenkor legyen
                                                                                                                       magyar kenyér a Kárpát-medencei
                                                                                                                       magyar családok asztalán.
                                                                                                                        az ünnepségen a Nemzeti agrár-
     Üzembe helyezte 2019. április 15-én az                                                                                               gazdasági Kamara képviseletében
     országos jégkármérséklő rendszert a                                                                                                Kis miklós zsolt alelnök – az agrár-
     Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amely                                                                                                tárca vidékfejlesztésért felelős
     az Agrárminisztériummal közösen működ-                                                                                               államtitkára – mondott köszöntőt.
     teti a rendszert.                                                                                                         Kiemelte: a búza a magyar kultúrá-
                                                                                                                       ban szimbolikus jelentőségű, mivel
                                                                                                                       minden magyar számára értelmez-
      Tavaly, működésének első évé- kezelőkkel együtt lehet megvaló-                                                                                  hető jelkép: az újjászületés, a
     ben a rendszer több tízmilliárd  sítani. a kamara a nemzet érdeké-                                                                                remény, az életerő üzenetét hor-
     forintnyi kárt előzött meg, megóv- ben tett szolgálatukat idén a                                                                                 dozza, amely a vetéstől aratásig tel-
     va a mezőgazdaságot, a lakossági,  megbízási díjon felül szeretné                                                                                 jesíti be küldetését. Elmondta: a kör-
     ipari és állami létesítményeket,  jutalmazni. a díjazáshoz több                                                                                  meneten a megszentelt búzavetés-
     ingatlanokat és ingóságokat. a  kategóriában versenyeznek a                                                                                    ből minden hívő kitépett egy szálat,
     tavalyinál korábbi üzembe állítást  ke zelők (országos legjobb kezelő,                                                                              amelyet a férfiak a kalapjuk mellé
     az indokolta, hogy az elmúlt évek- megyei legjobb kezelő).                                       idén először Kárpát-medencei ünneppé             búzatáblához. 19 év múltán jött el  tűztek, a nők pedig sok helyütt
     ben több alkalommal is volt május  a legjobb generátorkezelők                                     bővült a hagyományos búzaszentelő, így a           az alkalom, hogy együtt ünnepel- imádságos könyveikbe rejtettek. a
     előtt a gazdák számára komoly  kiválasztásához a riasztási időszak                                   történelmi Magyarország gazdái együtt kér-          hetnek a magyar gazdák. Így lett a  zöld vetés maga a megújuló élet, a
     károkat okozó jégeső. az első riasz- alatt az alábbi feltételeknek kell                                hettek áldást az idei termésre. Az esemény          gazdák kezdeményezése a Kárpát-  mozaikokra szabdalt Kárpát-me-
     tás április 24-én volt, amikor zivata- megfelelni:                                           egyben megnyitójául szolgált a Magosz és a          medence egész magyarságának  dencében számunkra a jövő ígére-
     rok alakultak ki, így a jégeső elleni  – a telefonos applikáción                                                                  ünnepe. a magosz, összefogva a  te. a magyarok kenyere program
     védelem szükségessé tette a talaj- keresztül kapott riasztási üzenetre  zése a jÉGER Üzemeltetési Iroda  Ezeknek megfelelően az év  NAK közös kezdeményezésének, a Magyarok           Nemzeti agrárgazdasági Kamará- rengeteg gazdát szólított meg a
     generátorok üzemeltetését. a  mindig időben megtörténő visz- kollégái felé;       végén a legjobb generátorkezelő-       kenyere programjának is.                   val, ez évtől átvette a magyarok  Kárpát-medencében az elmúlt
     NaK-on belül működő üzemelteté- szajelzés;          – a kezelőhöz kitelepített talaj- ink eredményes munkáját szeret-                                   Kenyere alapítványt és a magyarok  nyolc évben, akik saját terméseiket
     si iroda az idei szezonra kiemelt fel- – a rendszer használatához  generátor megfelelő karbantartá- nék díjazni. az országos legjobb  Tizenkilenc éve több évszázados  mény díszvendége úgy fogalmazott,  Kenyere Programot – emelte ki  ajánlották fel a határon innen és
     adataként tűzte ki a hálózat infor- szükséges hatóanyagfogyás,  sa a védekezési időszak alatt;  generátorkezelő 80 000 forint, a   hagyományt élesztettek újra a  „a munkás hétköznapok sodrában a  jakab István. Hozzátette: ennek  határon túl élő rászoruló gyerme-
     matikai rendszerének fejlesztését.  amely megfelel a rendszer által  – a kezelő, a jÉGER Üzemeltetési  megyei legjobb generátorkezelő  magosz vezetői és tagjai, amikor Esz- magyarok kenyere gondolat és azon  révén a két szervezet együttműkö- keknek. E gesztussal azt üzenik: egy
      a generátorok kezelése nagy  számítottaknak;        Iroda kollégái részére rendelke- 30 000 forint értékben részesül     tergom határában – a keresztény  alapuló program ünneppé emelke- dése kibővül a segítségnyújtás, az  a nemzet, egymás támogatásával
     felelősség, a magyar mezőgazda- – hatóanyagfogyás, üzemelte- zésre áll a telefonon előre  ajándékutalványban.            egyházak képviselőivel együtt – kér- dik a Kárpát-medencében. Ünnep,  elesettek támogatása területére is.  tudunk csak megmaradni, minden
     ság védelmét a jégkároktól csak a  tési probléma időben történő jel- leegyeztetett időpontokban.        n NAK         ték Isten áldását a munkájukra, a  amely lélekben is közelebb hozhatja  Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a NaK  magyar felelős minden magyarért.
                                                                                                                        a beszédeket követően, a római-
                                                                         vetéseikre, a jövendőbeli kenyérre.  egymáshoz a magyarságot. a jóaka- és a magosz közös munkája nyo- és görögkatolikus, valamint a protes-
      Határidők az egységes kérelemben                                                    Ez lett a Búzaszentelő ünnepség. az  rat közös munkára és együttműkö- mán a Kárpát-medencében élő gaz- táns egyházak egy-egy papja, lelké-
                                                                                        désre készteti a földből élőket: segít
                                                                         újjáéledt hagyomány nem kopott
                                                                                                        dák megosszák egymással a tudást,
                                                                         meg, sőt idén már a mai határokon  a találkozásban, a közösségépítés- az információt, segítsék az együtt- sze liturgikus esemény keretében
                                                                         kívül élő magyar gazdák is együtt  ben, enyhít egy kicsit a rászorulók  működést, hogy valamennyi  áldotta meg a búzaföldet.
      Fontos határidők közelednek az egységes           a kérelem benyújtása után,  támogatása jogcímekről            ünnepelhettek anyaországi társaik- gondjain”. Hozzátette, 2011-ben  magyar ember egyre sikeresebb        n -L-
      kérelem benyújtási időszakában a támo-           annak módosítására néhány, a  elmondhatjuk, hogy a támogatá-       kal. ugyanakkor a búzaszentelő a  önkéntesen összeadott 10 tonnából
      gatást igénylő gazdálkodók számára.             továbbiakban külön is megemlí- si kérelmet az egységes kérelem      Nemzeti agrárgazdasági Kamara  2018-ra már 583 tonna búza lett,
                                    tett jogcím kivételével szankció- felületén kell benyújtani, a      közreműködése révén ma már egy- amely nagyjából 80 000 gyermek-
       az egységes kérelem benyújtá- kentésre kerül. mivel 2019-ben a  mentes és szankciós időszak is  benyújtásra vonatkozóan ismer-  ben felajánlás is, hiszen a magyarok  hez juttatja el az összetartozás kéz-
      si határideje: 2019. május 15. aki  25. naptári nap munkaszüneti  nyitva áll. Ennek megfelelően a  tetett határidőkkel, de a kérelem  kenyere program révén nélkülöző  zelfogható – és nem utolsósorban
      ezt a határidőt valamilyen ok  napra esik, ezért a benyújtásra  már benyújtott kérelem június 2.  módosítása kapcsán van egy    gyermekek ezreihez jut el a gazdák  jóízű – üzenetét.
      miatt nem tudja betartani, az a  nyitva álló jogvesztő határidő  napjáig szabadon módosítható,  jelentős eltérés. Ezeknél a jogcí- búza-, illetve lisztadománya. a hazai  jakab István, a magyar Gazdakö-
      2019. május 15-ei határidőt köve- pontosan a következő munkanap,  majd június 3–11. napja között  meknél nincs lehetőség szank-   gabona, a parajdi só, a Tisza-forrás  rök és Gazdaszövetkezetek szövet-
      tően jogszabály szerint további  azaz június 11. lesz. a június 11.  már csak napi 1%-os szankció  ciómentes módosításra, azaz   éltető vize és a kovász elegye a rászo- sége elnöke, az országgyűlés alel-
      25 naptári napig benyújthatja  napi határidőre különösen figyel- terhe mellett.    május 15–június 11. között csak a       rultak támogatásán túl egy másik,  nöke emlékeztetett arra, hogy az
      kérelemét, azonban a megállapí- ni kell, mert az, hogy jogvesztő a  a termeléshez kötött anyate- naponta számított 1%-os szank-   legalább ugyanolyan fontos ügyet is  első búzaszentelés alkalmával
      tott támogatási összeg – minden  határidő, azt jelenti, hogy semmi- héntartás, a termeléshez kötött  cióval módosíthatóak a már   szolgál, a Kárpát-medencei magyar- mondták ki, hogy küzdelmük igazi
      támogatási jogcím tekintetében –  lyen indokkal nem nyújtható be  hízottbika-tartás, a termeléshez  benyújtott kérelmek.      ság összetartozását.     eredménye az lesz majd, ha a Kár-
      munkanaponként 1%-kal csök-  kérelem ezt a napot követően. kötött tejhasznú tehéntartás   n NAK/Dr. UTASi KriSZTiÁN         Ennek kapcsán Kövér lászló, a  pát-medence magyar gazdáinak
                                                                         magyar országgyűlés elnöke, az ese- képviselői együtt vonulhatnak a
   1   2   3   4   5   6   7   8   9