Page 3 - NAKlap_2019_05
P. 3

2  2019. május | NAKlap NAKlap | 2019. május                                       3
 Gyógyszer a növénynek,  Tartalomjegyzék                 Az építkezés éve
 orvosság a talajnak 4. Már áprilisban elindult a jégkármérséklő rendszer •  a magyar agráriumban          Határidők az egységes kérelemben
                                      A kormány legfőbb törekvése a
        5. Történelmi búzaszentelő Esztergomban          magyar vidék megőrzése, fejlesztése,
                                     valamint a hosszú távon is életképes gaz-
 A klímaváltozás hatására a környezeti tényezők egyre szélsősége- benne olyan növényi hormonok  6. Pápai Agrárexpo: középpontban a generációváltás és  daságok támogatása. E cél érdekében
 sebb értékeket mutatnak és ezek a negatív hatások csökkentik a  (auxin, giberrelin), amelyek révén a  agráradózás • Májusban újra Szántóföldi Napok!  mezőgazdaságunk modernizációja meg-
 termesztett növényeink termését. Gondoljunk csak a talajaink álla- növények erőteljes növekedéssel  kerülhetetlen, ezért egy versenyképesebb
 potára, a kései fagyokra, a hőségperiódusokra, a csapadékhiányra  vészelik át a stresszhelyzeteket és  7. Ádáz küzdelem zajlik a támogatások megőrzéséért •  és innovatívabb magyar agrárgazdaság
 termésük növekszik.
                                     felépítésén dolgozunk ebben a ciklusban.
 vagy a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esőre. Mivel ezeket a  A fagykáros táblákon 4–5 l/ha  Lehetővé vált az aszály elleni rendkívüli öntözési célú  Mindehhez növelnünk kell a hazai mező-
 tényezőket megszüntetni nem tudjuk, felvetődik a kérdés, hogyan  Amalgerolt juttassunk ki a fagy ész- vízhasználat gazdasági vállalkozások versenyképessé-
 tudjuk mérsékelni ezen károsító hatások következményeit. lelésekor, illetve 7-10 nap elteltével.  8. Az infrastruktúrafejlesztés önmagában nem elég a sikerhez •  gét, termelékenységét és hatékonyságát.
 Ha a fagyot előre jelezték, akkor                   Idén a fejlődést támogató gazdaság-
 megelőzésként előtte is kijuttathat- Tanulók „csatája” az Agrár Szakma Sztár Fesztiválon politikára helyezzük a hangsúlyt. Ehhez
 Az Amalgerol összetevői révén  indulnak. Az intenzív talajélet jól  Az Amalgerol kezelés hatására a  juk az Amalgerolt, ez főleg gyümöl- pedig elengedhetetlen a stabil finanszíro-
 egyaránt alkalmas a talaj és a  mérhető következménye a talaj  növények gyökerén élő mikorrhiza  csösökben lehet „életmentő”. 10. Kína miatt emelkedik a sertés ára  zási környezet megteremtése. A fejlődést
 növény kondicionálására. Elődeink  szén-dioxid termelésének növeke- mennyisége meghétszereződik! A  Aszály esetén érdemes 620 milliárd forint, a Vidékfejlesztési Program keretében már megítélt beruházási
 a szerves trágya rendszeres haszná- dése. Ennek hatására nő a talajhő- mikorrhizák szimbiózisban élnek a  Amalgerolt használni, a növények  12. A vidék Magyarországa nélkül Magyarország sem létezhet támogatás ösztönzi. El kívánjuk indítani még 2019-ben a mezőgazdasági és élel-
 latával biztosították a talaj biológiai  mérséklet, ami a növények gyors,  növények gyökereivel és mintegy  kondíciójának javítására, hogy job- miszeripari vállalkozások fejlesztéseit, beruházásait segítő, teljesen új kamattá-
 életképességét, a talajbaktériumok  egyöntetű kelését segíti. Az  azok „meghosszabbított karjai”,  ban tűrjék a vízhiányt és életben  14. A kamara határozottan kiállt a tejtermelők mellett •  mogatási programunkat.
 fennmaradását, a talaj szerves  sokkal messzebbről képesek a vizet  maradjanak a következő, remélhe- Zöldfelület-gazdálkodásról az ország több pontján •  A kitűzött cél eléréséhez természetesen rendkívül fontos, hogy a magyar vidék
 anyagának szinten tartását.  és a tápanyagokat a gyökér számá- tően megérkező csapadék lehullá- Uniós szintű online tudástár kialakítása gazdasága és társadalma is képes legyen a megújulásra. Mindeközben kihívást
 Istállótrágyázás ma már alig  ra biztosítani. Az Amalgerolt  sáig. Az Amalgerol 3-4 l/ha dózisa  jelent a gazdatársadalom elöregedése, amely egész Európában gondot jelent.
 van, így a talaj biológiai aktivi- tavaszi vetésű növények eseté- valamely olyan nitrogén tartalmú  15. Lízingdíj-támogatás igényelhető Látnunk kell azt is, hogy a digitalizációra épülő új világ kevesebb, de magasab-
 tása csökken, a talajbaktériu- ben alkalmazhatjuk vetés előtti  levéltrágyával együtt kijuttatva,  ban kvalifikált, képzett munkaerőt igényel. Az Agrárminisztérium munkatársai
 mok elpusztulnak, a szármarad- talajkezeléssel, vagy vetéssel  ami nem perzseli a növényeket,  16. Az őstermelőknek fontos időben aktualizálni adataikat •  már dolgoznak egy Generációváltás Elősegítését Célzó Szakpolitikai Programon.
 ványok lassan bomlanak le és  egy menetben, vagy a már  sokat segíthet az őszi kalászosok  Jelentősen emelkedik a csekély összegű támogatások  Meggyőződésem, hogy termelői együttműködések nélkül lehetetlen a sikeres
 csökken a talaj humusztartal- kikelt növényekre permetezve  termékenységének megőrzésében  piacra jutás, és a gazdálkodók érdekérvényesítése sem lehet megfelelő, az integ-
 ma. A humusztartalom csökke- 3 - 4 l/ha dózisban. aszályos körülmények között. Ezek- maximuma • Bejelentésköteles lesz az agrár- rációban pedig a nagyobb agrárvállalatoknak is szerepük lehet. A gazdálkodói
 nésével csökken a talaj vízmeg- A növényi stresszeket okozó  ből a nitrogén tartalmú levéltrá- szaktanácsadási tevékenység összefogások ösztönzésében jelentős szerepet játszhat, ha azokat támogatások-
 tartó képessége, porossá, szer- tényezők (szárazság, fagy, szél- gyákból (Azospeed, FitohormTurbo  kal segítjük. Éppen ezért európai uniós forrásból öt éven keresztül, több mint 11
 kezet nélkülivé válik, szárazság- verés, belvíz, stb.) bekövetkezé- Nitrogén, Lovospeed, stb.) 15-20  17. Javult az alma- és meggytermelők tárgyalási pozíciója •  milliárd forinttal támogatjuk a termelői csoportok létrejöttét, és ezt a következő
 ban mélyebben kiszárad, nem  se utáni Amalgerol kezelés mér- liter hektáronként, Amalgerolal  Natura 2000 hálózat – gazdálkodással a  költségvetési ciklusban is hangsúlyosan kívánjuk ösztönözni.
 tartja meg vizet, erős csapadék  sékeli ezen tényezők termést  kombinációban egy erőteljes  természetvédelemért Elkötelezettek vagyunk az ökológiai gazdálkodásba bevont területek növelése
 esetén iszapolódik, majd  csökkentő hatását. Az Amalgerol  tápanyag-kondícionáló keveréket  és az ágazati szereplők támogatása, megerősítése mellett. Ennek érdekében a
 keménnyé szikkad. A talaj ter- használata következtében a  kapunk a szárazság okozta termés- 18. Mennyi támogatás jut a Közös Agrárpolitikára 2020 után? •  2018. év végén meghirdetett, újabb ökológiai gazdálkodást támogató pályázat
 mőképességének megőrzése  növények tápanyag felvétele  csökkenés megelőzésére. keretösszegét a tárca megháromszorozta, így a mintegy 36 milliárd forintos keret-
 érdekében a talajainkat is kezel- megnő, hasonlóan mint az  Jégverés esetén, mihelyt rá  Újabb „Tanuljunk együtt” programok a tagjainknak ből minden jogosult pályázó támogatáshoz juthat.
 ni kell, hiszen ez közvetlen hatással  emberi gyógyászatban a műtét  tudunk menni a területre, juttas- 20. Jelentős károkat okozott az aszály az őszi vetésű  Nagy várakozással tekintek az idei évre, ugyanis a jövő növekedésének alapjait
 van a területen termesztett növé- utáni svédcsepp kúra esetében, a  sunk ki 4-5 l/ha Amalgerolt. Az  rakjuk le. Gőzerővel folynak a beruházások, és az őszi, téli időszakban a most
 nyek termőképességére is. növények gyorsabban heverik ki a  Amalgerol segít a sebek gyógyulá- kultúrákban épülő üzemek elkezdenek termelni. Emellett már zajlik a 2021–2027-es támogatá-
 Talajkezeléskor az Amalgerol  Amalgerol rend- környezet okozta káros hatásokat.  sában is, de a további fertőzések  si időszak tervezése is, amelynek eredményei meghatározóak lesznek az élelmi-
 egyedien magas növényiolaj tartal- szeres használatával ez a folyamat  Az Amalgerol olyan nyomelemeket  megelőzésére az adott kultúrában  22. Székely gazdaszervezet csatlakozott a KEF-hez •  szeripar jövője szempontjából. Meggyőződésem, hogy 2019 az építkezés eszten-
 ma miatt óriási határfelületen terül  az alsóbb talajrétegekben is megfi- tartalmaz, amelyek a talajból már  engedélyezett gombaölő szerrel is  Indul az idei határszemle deje az agráriumban és hiszem, hogy a következő évek beruházásai trendfordu-
 szét a talajszemcséken, nagy élette- gyelhető, így ott is javul a talajszer- hiányoznak és kis mennyiségben  kombinálható.  lót hoznak a magyar mezőgazdaságban.
 ret biztosítva a talajmikrobáknak.  kezet és a tápanyagok felvehetősé- ugyan, de nélkülözhetetlenek a  A növényvédő szerek elsodródá-
 Ezeken az olajos határfelületeken,  ge. A talaj idővel visszanyeri normá- növények számára (wolfram, vaná- sából eredő károk, perzselések gyó- Nagy István
 ahol van oxigén, nedvesség és táp- lis vízgazdálkodó képességét.  dium, szelén stb.). Megtalálhatóak  gyítására is használható az  miniszter
 anyag a talajbaktériumok szaporo- Amalgerol.  (X)                               Agrárminisztérium
 dásnak indulnak. Az Amalgerol  286855
 könnyen felvehető széntartalma
 pedig azonnal hasznosuló táp- TAKÁCS ATTILA NAklAp, A Nemzeti AgrárgAzdAsági kAmArA lApjA – VII. évfolyam, 5. szám
     Alapító: Nemzeti agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
 anyagot is ad a talajbaktériumok  HECHTA KFT. zöld szám: +36 80 900 365 e-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu portál: www.nak.hu kiadó: maraton lapcsoport – multivízió Kiadói Kft.
 számára, így a talaj hasznos élő  06 31 7000 100 Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga andrea ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes zoltán Főmunkatárs: andó Patrik
 szervezetei látványos működésbe  WWW.HECHTA.HU lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137 Fotók: Gyulai Tóth zoltán, lévai zsolt, Nyirkos zsófia, shutterstock.com
 kezdenek, gyors szaporodásnak  szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@maraton.hu IssN 2064-308X
     a hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
   1   2   3   4   5   6   7   8