Page 2 - NAKlap_2019_05
P. 2

2                                              2019. május | NAKlap            NAKlap | 2019. május                                               3
      Gyógyszer a növénynek,                                                         Tartalomjegyzék                         Az építkezés éve
      orvosság a talajnak                                                             4. Már áprilisban elindult a jégkármérséklő rendszer •   a magyar agráriumban                                                                              Határidők az egységes kérelemben
                                                                                                          A kormány legfőbb törekvése a
                                                                            5. Történelmi búzaszentelő Esztergomban          magyar vidék megőrzése, fejlesztése,
                                                                                                         valamint a hosszú távon is életképes gaz-
      A klímaváltozás hatására a környezeti tényezők egyre szélsősége-             benne olyan növényi hormonok            6. Pápai Agrárexpo: középpontban a generációváltás és   daságok támogatása. E cél érdekében
      sebb értékeket mutatnak és ezek a negatív hatások csökkentik a              (auxin, giberrelin), amelyek révén a          agráradózás • Májusban újra Szántóföldi Napok!     mezőgazdaságunk modernizációja meg-
      termesztett növényeink termését. Gondoljunk csak a talajaink álla-            növények erőteljes növekedéssel                                        kerülhetetlen, ezért egy versenyképesebb
      potára, a kései fagyokra, a hőségperiódusokra, a csapadékhiányra             vészelik át a stresszhelyzeteket és        7. Ádáz küzdelem zajlik a támogatások megőrzéséért •    és innovatívabb magyar agrárgazdaság
                                                  termésük növekszik.
                                                                                                         felépítésén dolgozunk ebben a ciklusban.
      vagy a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esőre. Mivel ezeket a               A fagykáros táblákon 4–5 l/ha            Lehetővé vált az aszály elleni rendkívüli öntözési célú  Mindehhez növelnünk kell a hazai mező-
      tényezőket megszüntetni nem tudjuk, felvetődik a kérdés, hogyan             Amalgerolt juttassunk ki a fagy ész-          vízhasználat                      gazdasági vállalkozások versenyképessé-
      tudjuk mérsékelni ezen károsító hatások következményeit.                 lelésekor, illetve 7-10 nap elteltével.      8. Az infrastruktúrafejlesztés önmagában nem elég a sikerhez •  gét, termelékenységét és hatékonyságát.
                                                  Ha a fagyot előre jelezték, akkor                                     Idén a fejlődést támogató gazdaság-
                                                  megelőzésként előtte is kijuttathat-          Tanulók „csatája” az Agrár Szakma Sztár Fesztiválon  politikára helyezzük a hangsúlyt. Ehhez
       Az Amalgerol összetevői révén  indulnak. Az intenzív talajélet jól  Az Amalgerol kezelés hatására a  juk az Amalgerolt, ez főleg gyümöl-                           pedig elengedhetetlen a stabil finanszíro-
      egyaránt alkalmas a talaj és a  mérhető következménye a talaj  növények gyökerén élő mikorrhiza  csösökben lehet „életmentő”.     10. Kína miatt emelkedik a sertés ára            zási környezet megteremtése. A fejlődést
      növény kondicionálására. Elődeink  szén-dioxid termelésének növeke- mennyisége meghétszereződik! A  Aszály esetén érdemes                                     620 milliárd forint, a Vidékfejlesztési Program keretében már megítélt beruházási
      a szerves trágya rendszeres haszná- dése. Ennek hatására nő a talajhő- mikorrhizák szimbiózisban élnek a  Amalgerolt használni, a növények  12. A vidék Magyarországa nélkül Magyarország sem létezhet támogatás ösztönzi. El kívánjuk indítani még 2019-ben a mezőgazdasági és élel-
      latával biztosították a talaj biológiai  mérséklet, ami a növények gyors,  növények gyökereivel és mintegy  kondíciójának javítására, hogy job-                           miszeripari vállalkozások fejlesztéseit, beruházásait segítő, teljesen új kamattá-
      életképességét, a talajbaktériumok  egyöntetű kelését segíti. Az  azok „meghosszabbított karjai”,  ban tűrjék a vízhiányt és életben  14. A kamara határozottan kiállt a tejtermelők mellett •   mogatási programunkat.
      fennmaradását, a talaj szerves               sokkal messzebbről képesek a vizet  maradjanak a következő, remélhe-        Zöldfelület-gazdálkodásról az ország több pontján •   A kitűzött cél eléréséhez természetesen rendkívül fontos, hogy a magyar vidék
      anyagának szinten tartását.                 és a tápanyagokat a gyökér számá- tően megérkező csapadék lehullá-         Uniós szintű online tudástár kialakítása        gazdasága és társadalma is képes legyen a megújulásra. Mindeközben kihívást
      Istállótrágyázás ma már alig                  ra biztosítani. Az Amalgerolt  sáig. Az Amalgerol 3-4 l/ha dózisa                                   jelent a gazdatársadalom elöregedése, amely egész Európában gondot jelent.
      van, így a talaj biológiai aktivi-               tavaszi vetésű növények eseté- valamely olyan nitrogén tartalmú      15. Lízingdíj-támogatás igényelhető             Látnunk kell azt is, hogy a digitalizációra épülő új világ kevesebb, de magasab-
      tása csökken, a talajbaktériu-                ben alkalmazhatjuk vetés előtti  levéltrágyával együtt kijuttatva,                                  ban kvalifikált, képzett munkaerőt igényel. Az Agrárminisztérium munkatársai
      mok elpusztulnak, a szármarad-                talajkezeléssel, vagy vetéssel  ami nem perzseli a növényeket,       16. Az őstermelőknek fontos időben aktualizálni adataikat •  már dolgoznak egy Generációváltás Elősegítését Célzó Szakpolitikai Programon.
      ványok lassan bomlanak le és                 egy menetben, vagy a már  sokat segíthet az őszi kalászosok           Jelentősen emelkedik a csekély összegű támogatások   Meggyőződésem, hogy termelői együttműködések nélkül lehetetlen a sikeres
      csökken a talaj humusztartal-                 kikelt növényekre permetezve  termékenységének megőrzésében                                       piacra jutás, és a gazdálkodók érdekérvényesítése sem lehet megfelelő, az integ-
      ma. A humusztartalom csökke-                 3 - 4 l/ha dózisban.    aszályos körülmények között. Ezek-           maximuma • Bejelentésköteles lesz az agrár-      rációban pedig a nagyobb agrárvállalatoknak is szerepük lehet. A gazdálkodói
      nésével csökken a talaj vízmeg-                 A növényi stresszeket okozó  ből a nitrogén tartalmú levéltrá-         szaktanácsadási tevékenység              összefogások ösztönzésében jelentős szerepet játszhat, ha azokat támogatások-
      tartó képessége, porossá, szer-                tényezők (szárazság, fagy, szél- gyákból (Azospeed, FitohormTurbo                                    kal segítjük. Éppen ezért európai uniós forrásból öt éven keresztül, több mint 11
      kezet nélkülivé válik, szárazság-               verés, belvíz, stb.) bekövetkezé- Nitrogén, Lovospeed, stb.) 15-20    17. Javult az alma- és meggytermelők tárgyalási pozíciója •  milliárd forinttal támogatjuk a termelői csoportok létrejöttét, és ezt a következő
      ban mélyebben kiszárad, nem                  se utáni Amalgerol kezelés mér- liter hektáronként, Amalgerolal         Natura 2000 hálózat – gazdálkodással a         költségvetési ciklusban is hangsúlyosan kívánjuk ösztönözni.
      tartja meg vizet, erős csapadék                sékeli ezen tényezők termést  kombinációban egy erőteljes            természetvédelemért                   Elkötelezettek vagyunk az ökológiai gazdálkodásba bevont területek növelése
      esetén iszapolódik, majd                   csökkentő hatását. Az Amalgerol  tápanyag-kondícionáló keveréket                                    és az ágazati szereplők támogatása, megerősítése mellett. Ennek érdekében a
      keménnyé szikkad. A talaj ter-                használata következtében a  kapunk a szárazság okozta termés-       18. Mennyi támogatás jut a Közös Agrárpolitikára 2020 után? •  2018. év végén meghirdetett, újabb ökológiai gazdálkodást támogató pályázat
      mőképességének megőrzése                   növények tápanyag felvétele  csökkenés megelőzésére.                                          keretösszegét a tárca megháromszorozta, így a mintegy 36 milliárd forintos keret-
      érdekében a talajainkat is kezel-               megnő, hasonlóan mint az   Jégverés esetén, mihelyt rá             Újabb „Tanuljunk együtt” programok a tagjainknak    ből minden jogosult pályázó támogatáshoz juthat.
      ni kell, hiszen ez közvetlen hatással             emberi gyógyászatban a műtét  tudunk menni a területre, juttas-      20. Jelentős károkat okozott az aszály az őszi vetésű     Nagy várakozással tekintek az idei évre, ugyanis a jövő növekedésének alapjait
      van a területen termesztett növé-              utáni svédcsepp kúra esetében, a  sunk ki 4-5 l/ha Amalgerolt. Az                                     rakjuk le. Gőzerővel folynak a beruházások, és az őszi, téli időszakban a most
      nyek termőképességére is.                  növények gyorsabban heverik ki a  Amalgerol segít a sebek gyógyulá-        kultúrákban                      épülő üzemek elkezdenek termelni. Emellett már zajlik a 2021–2027-es támogatá-
       Talajkezeléskor az Amalgerol      Amalgerol rend- környezet okozta káros hatásokat.  sában is, de a további fertőzések                                   si időszak tervezése is, amelynek eredményei meghatározóak lesznek az élelmi-
      egyedien magas növényiolaj tartal- szeres használatával ez a folyamat  Az Amalgerol olyan nyomelemeket  megelőzésére az adott kultúrában  22. Székely gazdaszervezet csatlakozott a KEF-hez •   szeripar jövője szempontjából. Meggyőződésem, hogy 2019 az építkezés eszten-
      ma miatt óriási határfelületen terül  az alsóbb talajrétegekben is megfi- tartalmaz, amelyek a talajból már  engedélyezett gombaölő szerrel is  Indul az idei határszemle             deje az agráriumban és hiszem, hogy a következő évek beruházásai trendfordu-
      szét a talajszemcséken, nagy élette- gyelhető, így ott is javul a talajszer- hiányoznak és kis mennyiségben  kombinálható.                                     lót hoznak a magyar mezőgazdaságban.
      ret biztosítva a talajmikrobáknak.  kezet és a tápanyagok felvehetősé- ugyan, de nélkülözhetetlenek a  A növényvédő szerek elsodródá-
      Ezeken az olajos határfelületeken,  ge. A talaj idővel visszanyeri normá- növények számára (wolfram, vaná- sából eredő károk, perzselések gyó-                                                 Nagy István
      ahol van oxigén, nedvesség és táp- lis vízgazdálkodó képességét.  dium, szelén stb.). Megtalálhatóak  gyítására is használható az                                                         miniszter
      anyag a talajbaktériumok szaporo-                            Amalgerol.        (X)                                                             Agrárminisztérium
      dásnak indulnak. Az Amalgerol                                            286855
      könnyen felvehető széntartalma
      pedig azonnal hasznosuló táp-                               TAKÁCS ATTILA                NAklAp, A Nemzeti AgrárgAzdAsági kAmArA lApjA – VII. évfolyam, 5. szám
                                                                         Alapító: Nemzeti agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
      anyagot is ad a talajbaktériumok                              HECHTA KFT.                 zöld szám: +36 80 900 365 e-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu portál: www.nak.hu kiadó: maraton lapcsoport – multivízió Kiadói Kft.
      számára, így a talaj hasznos élő                              06 31 7000 100               Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga andrea ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes zoltán Főmunkatárs: andó Patrik
      szervezetei látványos működésbe                              WWW.HECHTA.HU                lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137 Fotók: Gyulai Tóth zoltán, lévai zsolt, Nyirkos zsófia, shutterstock.com
      kezdenek, gyors szaporodásnak                                                     szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@maraton.hu IssN 2064-308X
                                                                         a hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
   1   2   3   4   5   6   7