Page 5 - NAKlap_2019_05
P. 5

4  2019. május | NAKlap NAKlap | 2019. május                                       5


 Már áprilisban elindult  Történelmi búzaszentelő Esztergomban
 a jégkármérséklő rendszer                                      legyen, hogy mindenkor legyen
                                                   magyar kenyér a Kárpát-medencei
                                                   magyar családok asztalán.
                                                    az ünnepségen a Nemzeti agrár-
 Üzembe helyezte 2019. április 15-én az                               gazdasági Kamara képviseletében
 országos jégkármérséklő rendszert a                                 Kis miklós zsolt alelnök – az agrár-
 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amely                                tárca vidékfejlesztésért felelős
 az Agrárminisztériummal közösen működ-                               államtitkára – mondott köszöntőt.
 teti a rendszert.                                          Kiemelte: a búza a magyar kultúrá-
                                                   ban szimbolikus jelentőségű, mivel
                                                   minden magyar számára értelmez-
 Tavaly, működésének első évé- kezelőkkel együtt lehet megvaló-                   hető jelkép: az újjászületés, a
 ben a rendszer több tízmilliárd  sítani. a kamara a nemzet érdeké-                remény, az életerő üzenetét hor-
 forintnyi kárt előzött meg, megóv- ben tett szolgálatukat idén a                  dozza, amely a vetéstől aratásig tel-
 va a mezőgazdaságot, a lakossági,  megbízási díjon felül szeretné                 jesíti be küldetését. Elmondta: a kör-
 ipari és állami létesítményeket,  jutalmazni. a díjazáshoz több                  meneten a megszentelt búzavetés-
 ingatlanokat és ingóságokat. a  kategóriában versenyeznek a                    ből minden hívő kitépett egy szálat,
 tavalyinál korábbi üzembe állítást  ke zelők (országos legjobb kezelő,               amelyet a férfiak a kalapjuk mellé
 az indokolta, hogy az elmúlt évek- megyei legjobb kezelő).  idén először Kárpát-medencei ünneppé  búzatáblához. 19 év múltán jött el  tűztek, a nők pedig sok helyütt
 ben több alkalommal is volt május  a legjobb generátorkezelők  bővült a hagyományos búzaszentelő, így a  az alkalom, hogy együtt ünnepel- imádságos könyveikbe rejtettek. a
 előtt a gazdák számára komoly  kiválasztásához a riasztási időszak  történelmi Magyarország gazdái együtt kér- hetnek a magyar gazdák. Így lett a  zöld vetés maga a megújuló élet, a
 károkat okozó jégeső. az első riasz- alatt az alábbi feltételeknek kell  hettek áldást az idei termésre. Az esemény  gazdák kezdeményezése a Kárpát-  mozaikokra szabdalt Kárpát-me-
 tás április 24-én volt, amikor zivata- megfelelni:  egyben megnyitójául szolgált a Magosz és a  medence egész magyarságának  dencében számunkra a jövő ígére-
 rok alakultak ki, így a jégeső elleni  – a telefonos applikáción   ünnepe. a magosz, összefogva a  te. a magyarok kenyere program
 védelem szükségessé tette a talaj- keresztül kapott riasztási üzenetre  zése a jÉGER Üzemeltetési Iroda  Ezeknek megfelelően az év  NAK közös kezdeményezésének, a Magyarok  Nemzeti agrárgazdasági Kamará- rengeteg gazdát szólított meg a
 generátorok üzemeltetését. a  mindig időben megtörténő visz- kollégái felé;  végén a legjobb generátorkezelő- kenyere programjának is.  val, ez évtől átvette a magyarok  Kárpát-medencében az elmúlt
 NaK-on belül működő üzemelteté- szajelzés;  – a kezelőhöz kitelepített talaj- ink eredményes munkáját szeret- Kenyere alapítványt és a magyarok  nyolc évben, akik saját terméseiket
 si iroda az idei szezonra kiemelt fel- – a rendszer használatához  generátor megfelelő karbantartá- nék díjazni. az országos legjobb  Tizenkilenc éve több évszázados  mény díszvendége úgy fogalmazott,  Kenyere Programot – emelte ki  ajánlották fel a határon innen és
 adataként tűzte ki a hálózat infor- szükséges hatóanyagfogyás,  sa a védekezési időszak alatt;  generátorkezelő 80 000 forint, a  hagyományt élesztettek újra a  „a munkás hétköznapok sodrában a  jakab István. Hozzátette: ennek  határon túl élő rászoruló gyerme-
 matikai rendszerének fejlesztését.  amely megfelel a rendszer által  – a kezelő, a jÉGER Üzemeltetési  megyei legjobb generátorkezelő  magosz vezetői és tagjai, amikor Esz- magyarok kenyere gondolat és azon  révén a két szervezet együttműkö- keknek. E gesztussal azt üzenik: egy
 a generátorok kezelése nagy  számítottaknak;  Iroda kollégái részére rendelke- 30 000 forint értékben részesül  tergom határában – a keresztény  alapuló program ünneppé emelke- dése kibővül a segítségnyújtás, az  a nemzet, egymás támogatásával
 felelősség, a magyar mezőgazda- – hatóanyagfogyás, üzemelte- zésre áll a telefonon előre  ajándékutalványban.  egyházak képviselőivel együtt – kér- dik a Kárpát-medencében. Ünnep,  elesettek támogatása területére is.  tudunk csak megmaradni, minden
 ság védelmét a jégkároktól csak a  tési probléma időben történő jel- leegyeztetett időpontokban. n NAK ték Isten áldását a munkájukra, a  amely lélekben is közelebb hozhatja  Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a NaK  magyar felelős minden magyarért.
                                                    a beszédeket követően, a római-
     vetéseikre, a jövendőbeli kenyérre.  egymáshoz a magyarságot. a jóaka- és a magosz közös munkája nyo- és görögkatolikus, valamint a protes-
 Határidők az egységes kérelemben Ez lett a Búzaszentelő ünnepség. az  rat közös munkára és együttműkö- mán a Kárpát-medencében élő gaz- táns egyházak egy-egy papja, lelké-
                    désre készteti a földből élőket: segít
     újjáéledt hagyomány nem kopott
                                    dák megosszák egymással a tudást,
     meg, sőt idén már a mai határokon  a találkozásban, a közösségépítés- az információt, segítsék az együtt- sze liturgikus esemény keretében
     kívül élő magyar gazdák is együtt  ben, enyhít egy kicsit a rászorulók  működést, hogy valamennyi  áldotta meg a búzaföldet.
 Fontos határidők közelednek az egységes  a kérelem benyújtása után,  támogatása jogcímekről  ünnepelhettek anyaországi társaik- gondjain”. Hozzátette, 2011-ben  magyar ember egyre sikeresebb  n -L-
 kérelem benyújtási időszakában a támo- annak módosítására néhány, a  elmondhatjuk, hogy a támogatá- kal. ugyanakkor a búzaszentelő a  önkéntesen összeadott 10 tonnából
 gatást igénylő gazdálkodók számára.  továbbiakban külön is megemlí- si kérelmet az egységes kérelem  Nemzeti agrárgazdasági Kamara  2018-ra már 583 tonna búza lett,
 tett jogcím kivételével szankció- felületén kell benyújtani, a  közreműködése révén ma már egy- amely nagyjából 80 000 gyermek-
 az egységes kérelem benyújtá- kentésre kerül. mivel 2019-ben a  mentes és szankciós időszak is  benyújtásra vonatkozóan ismer- ben felajánlás is, hiszen a magyarok  hez juttatja el az összetartozás kéz-
 si határideje: 2019. május 15. aki  25. naptári nap munkaszüneti  nyitva áll. Ennek megfelelően a  tetett határidőkkel, de a kérelem  kenyere program révén nélkülöző  zelfogható – és nem utolsósorban
 ezt a határidőt valamilyen ok  napra esik, ezért a benyújtásra  már benyújtott kérelem június 2.  módosítása kapcsán van egy  gyermekek ezreihez jut el a gazdák  jóízű – üzenetét.
 miatt nem tudja betartani, az a  nyitva álló jogvesztő határidő  napjáig szabadon módosítható,  jelentős eltérés. Ezeknél a jogcí- búza-, illetve lisztadománya. a hazai  jakab István, a magyar Gazdakö-
 2019. május 15-ei határidőt köve- pontosan a következő munkanap,  majd június 3–11. napja között  meknél nincs lehetőség szank- gabona, a parajdi só, a Tisza-forrás  rök és Gazdaszövetkezetek szövet-
 tően jogszabály szerint további  azaz június 11. lesz. a június 11.  már csak napi 1%-os szankció  ciómentes módosításra, azaz  éltető vize és a kovász elegye a rászo- sége elnöke, az országgyűlés alel-
 25 naptári napig benyújthatja  napi határidőre különösen figyel- terhe mellett. május 15–június 11. között csak a  rultak támogatásán túl egy másik,  nöke emlékeztetett arra, hogy az
 kérelemét, azonban a megállapí- ni kell, mert az, hogy jogvesztő a  a termeléshez kötött anyate- naponta számított 1%-os szank- legalább ugyanolyan fontos ügyet is  első búzaszentelés alkalmával
 tott támogatási összeg – minden  határidő, azt jelenti, hogy semmi- héntartás, a termeléshez kötött  cióval módosíthatóak a már  szolgál, a Kárpát-medencei magyar- mondták ki, hogy küzdelmük igazi
 támogatási jogcím tekintetében –  lyen indokkal nem nyújtható be  hízottbika-tartás, a termeléshez  benyújtott kérelmek.  ság összetartozását. eredménye az lesz majd, ha a Kár-
 munkanaponként 1%-kal csök- kérelem ezt a napot követően. kötött tejhasznú tehéntartás  n NAK/Dr. UTASi KriSZTiÁN Ennek kapcsán Kövér lászló, a  pát-medence magyar gazdáinak
     magyar országgyűlés elnöke, az ese- képviselői együtt vonulhatnak a
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10