Page 10 - NAKlap_2019_05
P. 10

10                                              2019. május | NAKlap            NAKlap | 2019. május                                               11
                                                                                                                           A friss

                                                                                                                            ízek
      Kína miatt emelkedik                                                                                                           út ján

      a sertés ára     Az elmúlt hetek gyors élőállatár-növeke-           a kínálati oldalról (összehasonlí- a kínai importigény növekedé-                          ROADSHOW
     dése láttán sok sertéstermelő lélegezhe-           tásképpen: a sertéshús-világke- se az európai, azon keresztül
     tett fel azt remélve, hogy több vesztesé-          reskedelem mennyisége éves  pedig a magyar piacra is kihat, a
     ges év után és az afrikai sertéspestis            szinten valamivel több mint 8 mil- környező országok esetei pedig –
     árnyékában végre fordul a piaci helyzet.           lió tonna). a járvány miatt Kína  különösen a kór romániai terjedé-
                                    növelni fogja a sertéshús import- se – szintén közvetlenül befolyá-
                                    ját a globális húspiacról, felszívva  solják a hazai sertéságazatot.
      Fontos azonban tisztán látnunk,  gozott – terméket vásárolt döntő- a készleteket.     Ennek következményeként
     hogy az aktuálisan kialakult szer- en Németországból és spanyolor- a vágósertések árai az usa-ban  olyan – évtizedek óta nem látott –
     ződéses árak (1,7 EuR/hasított kg)  szágból. 2017-ben importszük- is emelkednek, emellett a kínai és  eset következett be, amire egy
     nem a hazai piac kereslet-kínálati  ségletének kétharmadát fedezte  amerikai kereskedelmi kapcsola- évvel ezelőtt még nem lehetett                                                Találkozz
     viszonyait, hanem az Eu exportőr  európai forrásból és bár az  tok továbbra is feszültek. Emiatt  számítani: uniós tagországok hús-
     országainak helyzetét tükrözik,  importfüggőség csökkentésére  eddig az európai beszállítók  kereskedői nem értékesíteni,                                                    hőseinkkel
     ahonnan a tavasszal meginduló  gyors állattartótelep-fejlesztések  némileg előnyben részesültek,  hanem vásárolni szeretnének fél-
     távol-keleti export „kiszippantot- indultak – 2018-ra már csak 5,8  bár az elmúlt hetek gyors áremel- sertést és sertéshúst a piacon                                             országszerte!
     ta” az árumennyiséget.    százalékos importszükséglettel  kedései miatt az európai sertés- kialakult hiány csökkentésére.
      a növekedés oka az afrikai ser- számoltak –, ez az asP miatt több  hús veszített vonzerejéből, de a  a jövőben az árak várhatóan
     téspestishelyzet miatt megcsap- évig biztosan nem teljesíthető. Kína és az Egyesült államok  tovább növekedhetnek majd, de
     pant készletek miatt felgyorsuló  a jelenlegi előrejelzések szerint  közötti kereskedelmi háború  fontos kihangsúlyoznunk: az ágazat
     és növekvő kínai kereslet, vala- 2019-ben Kína várhatóan csak 38  miatt ez a magas ár valószínűleg  szempontjából kulcskérdés, hogy a
     mint az ezzel szemben korlátozott  millió tonna körüli sertéshúst fog  versenyképes marad. Úgy tűnik  kiskereskedelmi láncok éppolyan
     európai készletek. a kínai kereske- előállítani, szemben a tavalyi 54  azonban, hogy a jelenleginél  ütemben fogadják el a tőkehús-
     dők Európából (elsősorban   millióval, ami a legalacsonyabb  magasabb árak elfogadására a  átadási árak kényszerű növelését,
     Németországból és spanyolor- érték lenne az elmúlt 20 évben. kínai importőrök még nem állnak  mint ahogyan csökkenő élőállat-
     szágból), valamint párhuzamosan  jelenlegi becslések alapján 11–  készen, ezt az európai árak mosta- áraknál azok csökkentését sürgették.
     az usa-ból érkező szállítmányok- 16 millió tonna sertéshús eshet ki  ni megtorpanása is tükrözi. n NAK/DúL UDó ENDrE
     kal igyekeznek kielégíteni a keres-
     letet.                                                                            DÁTUM:
      a világ sertéshústermelésének
     mintegy felét előállító Kínában                                                           2019.04.26 – 2019.09.14-IG
     eddig több mint 1 200 000 házi-                                                            Keresse az Európai Friss
     sertést öltek le az asP miatt. Kína                                                           Kalandok programot
     minden tartományában, egymás-                                                            országszerte a városi családi
     tól több ezer kilométerre fekvő                                                               rendezvényeken.                             A PROGRAMOK
     helyeken aktív a betegség, az                                                              A pontos helyszínekért                            INGYENESEK!
     egymástól független kitörések
     száma jóval száz feletti és már a                                                          és időpontokért látogasson el a
     szomszédos országokba is átter-                                                              www.frutti-veggi.hu
     jedt. a jelenlegi becslések és elő-                                                               weboldalra.
     rejelzések szerint akár 150–200
     millió sertés fog elpusztulni vagy                                                     Ennek a promóciós kampánynak a tartalma csakis a szerző álláspontját tükrözi, és kizárólag ő tartozik érte felelősséggel. Az Európai Bizottság
     kell majd leölni a vírus miatt, ezzel                                                    és a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) semmilyen felelősséget nem vállal a kampányban
     a tavalyi adatokhoz képest 30 szá-                                                     szereplő információk esetleges felhasználását illetően.
     zalékkal csökkenne Kína sertésál-                                                            AZ EURÓPAI UNIÓ
     lománya.                                                                        TÁMOGATÁSÁVAL
      Kína az elmúlt  években 1–2 mil-                                                            FINANSZÍROZOTT KAMPÁNY
     lió tonna/év – elsősorban feldol-


                                                                          210X280_hirdetes_Fresh_fantasy_20190313.indd  1                            2019. 04. 29.  13:32
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15