Page 6 - NAKlap_2019_05
P. 6

6                                              2019. május | NAKlap            NAKlap | 2019. május                                               7


     Pápai Agrárexpo: középpontban                                                      Lehetővé vált        Ádáz küzdelem zajlik     a generációváltás és agráradózás                                                     az aszály elleni       a támogatások megőrzéséért
                                                                          rendkívüli
                                                                          öntözési célú        Sértődött levelet kapott a MAGOSZ az Európai
                                                                                                                        a vártnál nagyobb érdeklődés
     Jelentős érdeklődés mellett zajlott le a XXiii.                                             vízhasználat         Bizottságtól válaszul arra, hogy petícióban         miatt két héttel tovább, 2019. május
     Pápai Agrárexpo. A rendezvény fókuszában                                                  a kormány vízjogi engedély  kívánja felszólítani az unió bizottságát arra,       17-ig lehet csatlakozni a magyar gaz-
     az agrárium egyik kiemelt kihívása, a gene-                                               nélkül, bejelentés alapján,  ne a gazdák kárára támogassák az illegális         dák petíciójához. mint arra korábban
     rációváltás volt, amely témával a szakmai                                                korlátozott ideig (legfeljebb  bevándorlókat.                      felhívták a figyelmet: a Közös agrár-
     tanácskozások és az egyéb programok is                                                  egy hónapig) rendkívüli víz-                               politikából (KaP) elvont támogatá-
                                                                                                                       sokkal a migránsok letelepedését és
                                                                          használatot biztosít a terme-
     foglalkoztak.                                                              lők számára tartósan vízhiá-  az Európai Bizottság jól beolva- nak” beilleszkedését. a brüsszeli  vidéki közösségekbe való integráció-
                                                                          nyos időszakban.       sott a magyar gazdáknak – közölte a  bürokraták szerint ezt közös felelős- ját akarja Brüsszel pénzelni. Így a
      Ezúttal is kiváló lehetőséget biz- keretében hagyományosan meg-                                     a mezőgazdasági területe- magyar Gazdakörök és Gazdaszövet- ségünknek kellene tekintenünk,  magyar agrárium és a magyar gaz-
     tosított a nyugat-dunántúli régió  tartott – a Portfolio által szervezett –                               ket hónapok óta sújtó csapa- kezetek országos szövetsége  egyébként is, az agrárpénzek alig  dák támogatására is jóval kevesebb,
     agrárgazdasági szereplőinek bemu- Nyugat-magyarországi agrárfórum-                                   dékhiány a növényi kultúrák  (magosz) azt követően, hogy a testü- csökkennek majd valamennyit. a  nagyjából 25 százalékkal kisebb
     tatkozásra, a potenciális üzletfelek- nak is. Itt elhangzott, hogy az agrár-                              fejlődését visszaveti és az  let levelet küldött az érdekvédelmi  magosz szerint ugyanakkor a tények  KaP-forrás jutna. Ez nagyon sok gaz-
     kel való találkozásra és a látogatók  tárca olyan szakpolitikai programot                                agrárágazatnak súlyos káro- szervezetnek. a magosz és a Nemze- nem hazudnak: a Közös agrárpoliti- dálkodó és az agráriumban dolgozó
     számára a tartalmas kikapcsolódás- készít az idei év második felére,                                  kat okoz. a kormány érdeke,  ti agrárgazdasági Kamara                     megélhetését veszélyeztetné,
     ra a Nemzeti agrárgazdasági Kama- amelyen a fiatal gazdálkodóvá válás                                  hogy magyarországon növe-  ugyanis petícióban kívánt til-                   de az intézkedés következ-
     ra főszervezésében és Pápa önkor- akadályait és azokat leküzdő megol- ahogy ezt a szakmai tanácsko- az ország legnagyobb agrárjátszó- kedjen az öntözött területek  takozni Brüsszel azon tervei                  ményei valamennyi magyar
     mányzatának támogatásával lezaj- dásokat összegzi. Egy másik szekció- zást, úgy a NaK erdőgazdálkodási  tere, ezzel is felhíva figyelmüket az  nagysága és csökkenjenek a  ellen, miszerint csökkentené               állampolgárra kihatással len-
     lott XXIII. Pápai agrárexpo. ban Győrffy Balázs, a NaK elnöke az  fórumát is – amelyen többek között  agrárium szépségeire, illetve a  gazdálkodók terhei.    a magyar gazdák támogatá-                     nének. jelentősen drágulná-
      Újdonságként a kiállítás egy vilá- agráradózás – kamarai javaslat sze- az erdészeti vidékfejlesztési pályá- benne rejlő lehetőségekre. mind- Ezért első lépésként az agrár- sát és növelné a bevándorlás              nak az élelmiszerek, szűkülne
     gos tematika köré épült fel: felismer- rinti – átalakításáról szólt, és mint  zatok helyzetét és az erdőtörvény  emellett gépbemutatók, illetve a  miniszter javaslatára a belügy- támogatására szánt forráso-           a kínálat, illetve kétes eredetű
     ve az agrárium egyik jelentős kihívá- elmondta, a családi mezőgazdasági  hatásait tekintették át az előadók –  Veszprém megyei vadásznap kínált  miniszter április elsejével tartó- kat a következő uniós költ-           és minőségű import élelmi-
     sát, a rendezvény legtöbb program- vállalkozási forma részleteinek  sok érdeklődő figyelte és hallgatta  kikapcsolódást az expo vendégei  san vízhiányos időszakot hirde- ségvetési ciklusban. a kezde-               szerek lepnék el a hazai és az
     ja a generációváltás kapcsán felme- kidolgozását jelenleg a Pénzügymi- végig.      számára. a XXIII. Pápai agrárexpót a     tett ki, ami azt jelenti, hogy  ményezéshez egyébként                     európai piacot. a tiltakozást
     rülő kérdésekre fókuszált. Így ez volt  nisztériummal közösen végzi a  a tematikának megfelelően a fia- három nap során több mint tízezer  ebben a helyzetben nem kell  csatlakozott a magyar Keres-                támogató érdekvédelmi szer-
     az egyik kiemelt téma a rendezvény  kamara.         talabb generáció számára épült ki  látogató kereste fel.  n NAK     vízkészletjárulékot fizetniük a  kedelmi és Iparkamara is, jelenleg  kára jutó források jelentős mérték- vezetek felháborítónak és elfogad-
                                                                          gazdálkodóknak. a kormány  már közel kétszázezren írták alá a til- ben, 16,5 százalékkal csökkennének.  hatatlannak tartják, hogy Brüsszel
     Májusban újra Szántóföldi Napok!                                                     mostani döntésével megte-  takozó dokumentumot.      a migránsok beilleszkedésére pedig  inkább a migrációt akarja támogatni

                                                                          remti a lehetőségét annak,   az Európai Bizottság arról tájékoz- háromszor annyit, 32 milliárd eurót  további eurómilliárdokkal, ahelyett,
                                                                          hogy aszályos időszakban a  tatta a gazdaköröket, hogy a vidék- akarnak fordítani. a magyar gazda  hogy az európai mezőgazdaságot és
     Idén is megrendezi az ország legnagyobb           seire. Ezek biztosítják az agrárium                     termelők minél gyorsabban,  fejlesztési programok segíthetik „az  ezt nem engedi! – szögezte le közle- a gazdákat erősítené.
     szántóföldi kiállítását a Nemzeti              szereplőinek azokat az információ-                     bejelentés után elkezdhessék  unión kívüli országok állampolgárai- ményében a magosz.             n NAK
     Agrárgazdasági Kamara a Mezőgazdasági            kat, amelyek által sikeresebben                       az öntözést. a rendkívüli öntö-
     Eszköz- és Gépforgalmazók Országos              gazdálkodhatnak, gyarapodhatnak,                      zési célú vízhasználatról szóló
     Szövetsége (MEGFOSZ) közreműködésével.            ezáltal is erősítve a magyar vidéket.                    kormányrendelet szerint a víz-  FORD TRANSIT HASZONGÉPJÁRMŰVEK
                                                                          használó bejelentés alapján,
     Az eseményre ingyenes a belépés.                                                     vízjogi engedély nélkül, a tartó-
                                     Az erdészetek felé is nyitnak                       san vízhiányos időszakban,    2,49%-os THM-mel, Ford Credit Finanszírozással!

      a Nemzeti agrárgazdasági   sítési és kutatási eredményeket a  Idén az erdészetek felé is nyit a rendezvény, hiszen érdemeivel és prob- közvetlenül felszíni vízből, ide- Flotta kedvezmény őstermelőknek, vadászkamara tagoknak is
     Kamara nagyszabású rendezvé- gyakorlatban, a nagy és biztonsá- lémáival együtt az erdészeti ágazat is az agrárium része – ez a téma pedig  iglenes szivattyúállással – leg- már 1 autó esetén.
     nyére 2019. május 23–24-én kerül  gos termést ígérő fajtákat, hibride- bőven tartogat hasznos információt a mezőgazdálkodók és az erdőgaz- feljebb 120 mm/hektár (1200
     sor mezőfalván. a III. NaK szántó- ket is, továbbá a munkaeszközöket,  dálkodók részére egyaránt. a Nemzeti agrárgazdasági Kamara arra törek- m³/hektár) vízmennyiséget –
     földi Napok és agrárgépshow-n a  gépeket, gépkapcsolatokat hétköz- szik, hogy a nagy agrárrendezvényein egyre szélesebb körben megjelen- 100 hektár nagyságot meg
     mozgógépes szántóföldi bemuta- napi, szántóföldi körülmények  jenek az erdőgazdálkodás aktuális eredményei és kihívásai is. a kamara a  nem haladó területen, legfel-
     tó, a növénytermesztési technoló- között. Ennyiféle gép és technoló- kiállításon megjelenő földtulajdonosok és mezőgazdálkodók részére be  jebb egy hónap időtartamig
     giák és fajtabemutatók, a termesz- gia gyakorlat közbeni megismeré- szeretné mutatni, hogy az erdőtelepítések, a fásítások és a fás szárú ültet- öntözhet. az egy hónapos idő-
     téstechnológiai újdonságok, vala- sére, kipróbálására csak itt lesz  vények hogyan járulhatnak hozzá a termőföldek racionális hasznosításá- szakot követően az öntözés
     mint a precíziós gazdálkodás szere- lehetőség.        hoz. a köztestület a szakmai kiállítással és előadásokkal hozzá szeretne  folytatása érdekében kezde-   *A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, részletekről érdeklődjön a hivatalos Ford Márkakereskedőknél. A jelenlegi nanszírozási ajánlat az MNB NHP Fix keretében belföldi székhelyű KKV-k számára érhető el forint alapú, évi
                                                                                          2,5%-os mértékű x ügyleti kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban, amelyhez kötelező teljes körű casco biztosítást kötni, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. A konstrukció során a minimális nanszírozott összeg 3
     pe és eszközei lesznek a közép- a szakmai érdeklődők a rendez- járulni az elmúlt időszakban kissé háttérbe szorult ágazati ismeretterjesz- ményezni kell az egynyári öntö- millió forint, míg a választható futamidő minimum 36 maximum 96 hónap lehet. A Ford Credit pénzügyi szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márka nanszírozója, a Merkantil Bank Zrt. nyújtja. Az NHP Fix részleteiről az MNB és a Merkantil
                                                                                          Bank Zrt. hivatalos honlapján is tájékozódhat. Az ajánlat visszavonásig érvényes.
     pontban.           vényen első kézből kaphatják meg  téshez, elsősorban az erdőgazdálkodók, valamint az erdészeti szaktanács- zés engedélyezését.      FX Autóház K .       FX Autóház K .
      a rendezvény mindkét napján  a naprakész és releváns válaszokat  adók és szakirányítók szakmai ismereteinek bővítéséhez.               n NAK/AM    Pécs, Siklósi út 11. Tel.: 72/ 526-220 Szekszárd, Pásztor utca 8. Tel.: 74/ 505-950
     bemutatják majd a legújabb neme- az agrárium legaktuálisabb kérdé-                                                   www.fordfx.hu       www.fordfx.hu                       286224
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11