Page 8 - NAKlap_2019_05
P. 8

8                                              2019. május | NAKlap            NAKlap | 2019. május                                               9


     Az infrastruktúrafejlesztés                                                                                  MINŐSÉGI     önmagában nem elég a sikerhez                                                                   NAK             AGRÁRKÉPZÉSEK –
     A NAK tavasszal országos roadshow-t                                                         FELNŐTTKÉPZÉS               A VERSENYKÉPES
     szervezett termelői együttműködések és                                                                             TUDÁSÉRT.
     érdeklődő gazdálkodók számára.

      a rendezvénysorozaton az   nyen az adott régió jó gyakorlatot
     agrárminisztérium részéről össze- megvalósító termelői együttmű-
     foglalót hallhattak a résztvevők a  ködései (TÉsz-ek, TCs-k) is bemu-
     termelői együttműködések ösz- tatkoztak, és részt vettek kerek-
     tönzése terén elért eddigi ered- asztal-beszélgetésen. az együtt-                                         GYAKORLATORIENTÁLT
     ményekről. Ezt követően a terme- működések vezetői egyöntetűen
     lői csoport működését megalapo- hangsúlyozták a professzionális  vezet számára komoly kihívás,  a pályázati támogatás zökkenő-                                          KORSZERŰ ISMERETEK
     zó, 42/2015 Fm rendelet tervezett  menedzsment, a tagi fegyelem, a  amelynek megoldásához támoga- mentes lehívása is kiemelt témája
     módosítását vázolta. a módosí- minőségi termék, valamint a piac- tás szükséges.     volt a rendezvénynek, amelyről a                  HITELES FORRÁSBÓL
     tással az üzleti terv ütemezésével  hoz és saját kapacitásokhoz igazí- a beszélgetés központi témája  kifizető ügynökség, az államkincs-
     és költségvetésével összefüggés- tott beruházások fontosságát.  a tőkehiány ellensúlyozása volt. a  tár képviselője tartott előadást.                                     KÖZVETLEN HASZON
     ben évente egy alkalommal egy- legfontosabb tapasztalat, hogy  klasszikus integrátori megoldáso- Hangsúlyozta, hogy hiánypótlására
     szerűsített változásbejelentésre  az infrastruktúrafejlesztés önma- kon túlmenően szóba került a tagi  15 napnál hosszabb idő nem adha-      TÁMOGATOTT KÉPZÉSEK
     nyílik lehetőség. Ezen túlmenő  gában nem elég a sikerhez. Ezen  elköteleződés és a bevétellel való  tó, de az adatok további tisztázásá-
     módosítások elbírálása azonban  túl kell a minőségi input és a hite- átgondolt gazdálkodás fontossá- ra ezt követően is van lehetőség.
     továbbra is szigorú eljárásrendhez  les vezető, aki az eredményt el  ga. Valamint az, hogy életerős ter- a NaK a jövőben is teret biztosít
     kötött marad.         tudja adni. a fejlesztéseket ezek- melői csoportok összefogásában  a termelői együttműködések és
      a rendezvények alkalmával  hez a kapacitásokhoz arányosan  megvalósuló feldolgozó kapacitá- szakmai partnereik számára az
     hangsúlyt kapott a tapasztalat- kell tervezni. a megfelelő HR biz- sok kialakítása szükséges a hozzá- interaktív tapasztalatcseréhez.
     csere ösztönzése is. a rendezvé- tosítása minden részt vevő szer- adott érték növelése érdekében.       n NAK
     Tanulók „csatája” az Agrár Szakma Sztár Fesztiválon


     A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara április           dasági gépésztechnikus, mező- versenyekre 303 tanuló. az ese-
     15–16. között tartotta meg az Agrár             gazdasági technikus, parképítő és  ményen a húszból nyolc szakmá-
     Szakma Sztár Fesztivált. A NAK és az ipar-          -fenntartó technikus), míg a szak- ban 54 versenyző mérte össze
     kamara jövőre közösen rendezi meg az             ma Kiváló Tanulója Verseny kere- tudását, összesen pedig 60 diákot
     Országos Szakmai Tanulmányi Verseny             tében 11 szakképesítésben (dísz- díjaztak a szervezők.
                                                    a szakképesítéseket a szakmai
                                    növénykertész, édesipari ter-
     döntőjét fesztiválkeretek között.              mékgyártó, erdészeti szakmun- versenyt szervező iskolák mutatták
                                    kás, gazda, húsipari termékgyártó,  be, ezen felül a rendezvényen kiállí-
      a fesztiválon bemutatkoztak az  tásaikat itthon is megtalálják és biz- kertész, lovász, mezőgazdasági  tóként jelent volt még a mEGFosz,
     országos szakmai verseny agrár- tosított az egyéni boldogulás lehe- gépész, pék, szőlész-borász,  a Pékszövetség, a magyar szarvas-
     szakké pesítései és itt tartották meg  tősége. a budapesti Hungexpo  virágkötő és virágkereskedő) ver- gombász szövetség, a Biokultúra
     az országos tanulmányi versenyek  területén megtartott eseményt  senyeztek a tanulók.  Közép-magyarországi Egyesület, az
     döntőit is. utóbbi versenyek célja az  3100 látogató tekintette meg.  a versenyekre az ország 92  EuRo sol Kft. és a Grapoila Kft. a
     agrárszakképzés társadalmi presz- a 2018/2019-es tanévben az  szakképző intézményéből össze- szakmai standokat számos cég, így                               Kövessen minket!
     tízsének erősítése, a pályaorientáció  országos szakmai Tanulmányi  sen 688 tanuló nevezett be:  például a KITE zrt. is támogatta.               NAK
     segítése, a fizikai szakmák népsze- Verseny (oszTV) keretében 9  oszTV versenyekre 385, szKTV  az eseményt a NaK az mKIK-val                  NONPROFIT
     rűsítése és a kiemelkedő oktató-ne- szakképesítésben (állattenyésztő           együttműködve, a szakma sztár                                                 A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
     velő tevékenység ösztönzése,  és állategészségügyi technikus,               Fesztivál-brand kommunikációjá-
     továbbá a szakmai tanulmányi ver- élelmiszeripari analitikus techni-           nak és arculati elemeinek felhasz-                                                   Európai Mezőgazdasági
                                                                                                                       Vidékfejlesztési Alap
     senyek nyilvánossá tétele voltak. a  kus, élelmiszeripari technikus,           nálásával bonyolította le, a két
                                                                                                                       A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
     kamara a fesztivállal azt kívánta  erdészeti és vadgazdálkodási              kamara ugyanis 2020-ban már                    WWW.NAKNONPROFIT.HU/KEPZESEK
     elérni, hogy azok a fiatalok, akik  technikus, földmérő, földügyi és           közösen kívánja megrendezni az                   +36 1 803 6230                       az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.
                                                                                                                     Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
     agrárszakmát tanulnak, egyúttal a  térinformatikai technikus, környe-           oszTV-k döntőjét fesztiválkeretek
     biztos munkát is választják, a számí- zetvédelmi technikus, mezőgaz-           között.       n NAK/rF
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13