Page 7 - NAKlap_2017_06
P. 7

6  2017. június | NAKlap NAKlap | 2017. június                                      7


 Óriási érdeklődés volt a mezőfalvi szántóföldi napokon
 Nagy sikerrel zárult  a megnyitón Kis miklós zsolt  zátette: a tavalyi év is kiemelkedő
 a május 31. és június  agrár-vidékfejlesztésért felelős  volt, az export nyolcmilliárd euró
 1. között megtartott  államtitkár, a naK alelnöke remé- felett alakult, a külkereskedelmi
 I. NAK Szántóföldi  nyét fejezte ki, hogy lesz folytatás.  mérleg pedig hárommilliárdos
 Napok és  azt is megjegyezte, hogy a rendez- pozitívummal zárt. megjegyezte,
 AgrárgépShow –  vény akkor lesz sikeres, ha a gazdák  hogy nincs másik ágazat, amely
                    ilyen mutatókkal bírna. a bizottsá-
     azt mondják, megérte eljönni, mert
 Mezőfalva. A nagyon  rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek. gi elnök közölte, hogy az agrárium-
 magas színvonalú  font sándor, az országgyűlés  ban 217 ezer ember dolgozik, ami
 esemény fő produk- mezőgazdasági bizottságának  27 százalékkal több, mint 2010-
 ciója a mozgógépes  fideszes elnöke magyarország leg- ben, miközben az ágazat jövedel-
 bemutató volt.  nagyobb szántóföldi rendezvé- mezősége 42 százalékkal emelke-
     nyén elmondta, hogy a magyar  dett ugyanebben az időszakban.  a kétnapos eseményre összesen  szántóföldi napok. a szervezőket
 nagyszabású rendezvénynek  agrárium 2010 óta folyamatosan és  Tájékoztatása szerint a vizsgált hat  mintegy 15 ezren látogattak ki. legfeljebb egy teher nyomhatja: az
 szánta a nemzeti agrárgazdasági  nagymértékben hozzájárul a GDP  év alatt, 2016-ig közel 40 százalék- nos, mi elégedetlen szakembert  igen magas nívót tartani kell majd
 Kamara és a mezőgazdasági Eszköz-  növekedéséhez, az ágazat kibocsá- kal nőtt a magyar mezőgazdaság  nem láttunk, tehát ilyenformán  2018-ban is.
 és Gépforgalmazók országos szö- tása pedig hat éve növekszik. Hoz- exportja. sikeresnek tekinthető az i. naK  n rAFFAI FErENc
 vetsége az i. naK szántóföldi napok
 és agrárgépshow – mezőfalva elne-
 vezésű eseményt, és az is lett belő- Pápán volt az agrárium színe-java
 le. már a házigazda mezőfalvai zrt.
 központja felé tartva fel-feltűnt a
 messzi távolból a színes, zászlóer- Ha május és Pápa, akkor hagyomá- magyar szürke szarvasmarhát  agrár-vidékfejlesztésért felelős állam- lesztést, kisüzemek fejlesztését és a
 dős, sokgépes, sátras forgatag, ami  nyosan, immár huszonegy éve az  Tenyésztők Egyesülete (mszTE). Ebben  titkár a Vidékfejlesztési Program pályá- szennyvízkezelést érintő pályázatok.
 meglehetősen szokatlan egy mező- egyet jelent az agrárexpóval. a főszer- az egyesület vállalja, hogy tenyésztési  zatainak aktualitásairól számolt be.  Hozzátette: 400 milliárd forint értékű
 gazdasági földterületen. majd egyre  megerősítette: mint mondta, a gép- egy-egy eszköz. – a szerszám és a  Ha nem is ilyen sokan, de jelentős  vező nemzeti agrárgazdasági Kamara  tapasztalatait, eredményeit a kamara  mint mondta, a május 18-ai állapot  pályázati keret nyitva áll még, egyebek
 beljebb haladva igazolást nyert,  bemutatókkal a precíziós gazdálko- talaj kapcsolatát nézzük csak – fóku- számban figyelték a hasonló  (naK) elnöke, Győrffy Balázs köszöntő- számára hozzáférhetővé és felhasznál- szerint a Vidékfejlesztési Programban  mellett öntözésfejlesztésre, borászati
 hogy megérte megálmodni a közel  dásra való áttéréshez is hozzá  szálta is a látogatók figyelmét a talaj- menetrend szerint lezajlott komp- jében megjegyezte, az előző évi 120  hatóvá teszi, szakemberei tanácsadás- meghirdetett pályázatok több mint 50  termékfejlesztésre, erdősítésre, kör-
 40 hektáros területre az álló- és  kívánnak járulni.  művelő gépcsoportokra a szakmai  lex technológiai megoldások  kiállítóhoz képest most 140 vállalkozás  sal, előadásokkal segítik a kamara szol- százaléka a beruházási célú, mintegy  nyezetvédelemre igényelhető pénz.
 mozgógépes, növénytermesztési  az érdeklődők pedig „testközel- kommentárként közreműködő soós  bemutatóját a kalászos és a repce- gondolta úgy, hogy az expó méltó  gáltató és ismeretbővítő tevékenysé- 42 százalékuk normatív pályázat, és  Keleti marcellnak, a kamara élelmi-
 fajta- és technológiai bemutatókat  ből” is tapasztalhatták, milyen is ez.  sándor, a magyar szántószövetség  kultúrákat felvonultató területen.  helyszín termékeinek, szolgáltatásai- gét, a naK pedig az mszTE tenyésztési  eddig 58 ezer pályázati anyagot bírál- szeripari igazgatójának előadásából
 és egyéb kiállításokat, szakmai  a szántóföldi bemutató volt – az  elnöke. és bizony teljesen életszerű  az összehasonlításra itt is volt mód,  nak bemutatására. Egyúttal megkö- programját népszerűsíti tagjai köré- tak el, 33 ezer pozitív döntés született. kiderült, hogy viszonylag kevés köze-
 tanácskozásokat. egyik – legnagyobb attrakció a szer- volt: ugyanis az egyik gépkapcsolat a  hiszen a programot levezető szak- szönte Pápa önkormányzatának, hogy  ben, továbbá elősegíti, hogy az  az államtitkár kitért arra is, hogy  pes méretű élelmiszer-feldogozó vál-
 mintegy 120 kisebb-nagyobb  vezőktől, és mivel össze is lehetett  hirtelen nekiindulás után pár métert  emberek csak úgy ontották a növé- néhány éven át, amíg a naK újra a  mszTE-nek az ivadékvizsgálatban és a  négyezer pályázatot még most érté- lalkozásnak – amelyek megsegítését
 agrárvállalkozás érezte úgy, hogy  hasonlítani egymással az eszközöket,  megtéve leállt, soós szerint a nem  nyekkel, az alkalmazandó növény- kezébe nem vette a főszervezői felada- tenyészérték-becslésben szerzett  kelnek, egyebek mellett az állattartó  célozta a GinoP-os pályázati kiírás –
 érdemes jelen lennie ezen az ese- talán érthető, hogy a látogatók zöme  megfelelő beállítás miatt, és ilyen  védő szerekkel, permetező és  tokat, megőrizte az expó értékét,  tapasztalatait más tenyésztőszerveze- telepekre vonatkozókat is. sok olyan  kedvez a gyors pályázati kiírás. mint
 ményen – mutatott rá Győrffy  itt összpontosult. itt azt nézték a  olykor a „rendes” munkavégzés  egyéb gépekkel kapcsolatos infor- presztízsét. tek is felhasználják. pályázat is van, amelyeket a magyar  mondta, május 16-ig 55 kérelmet nyúj-
 Balázs, a nemzeti agrárgazdasági  részvevők, hogy mit művel a földdel  során is elő-előfordulhat.  mációkat.  Hagyományosan a megnyitó után  a nyitóceremónia után került sor a ii.  államkincstár még nem adott át tartal- tottak be, és a rendelkezésre álló száz-
 Kamara elnöke nyitóbeszédében. a  Ha már permetező: szintén  adták át a vásári díjakat. a Pápai Hús  nyugat-magyarországi agrárfórumra.  mi értékelésre a miniszterelnökség  milliárdos keretösszegből 42,5 milliárd
 szántóföldi bemutatót a naK és a  komoly produkciónak számított a  Kft. az élelmiszeripari kiállítói díjat  itt Kis miklós zsolt, a naK alelnöke,  számára, ezek például az öntözésfej- az igényelt támogatás, amelyből mint-
 mEGfosz hónapokkal korábban  permetezőgép-bemutató is –  kapta meg, míg a naK díját egy másik   egy 10,5 milliárdot a hús- és baromfi-
 kezdte el szervezni, és ahogy a  igazodva ahhoz, hogy még az i.  húsos vállalkozás, a somló Hús Kft.  hús-feldolgozással foglalkozó cégek
 kamara elnöke fogalmazott, renge- naK szántóföldi napok februári  vette át. a Tapolcafői Kertbarát Kör  szeretnének megkapni elképzeléseik
 teg munkát, lelkesedést és energiát  beharangozó sajtótájékoztatóján  duplázott, hiszen Pápa városának  kivitelezésére.
 tett bele mindenki azért, hogy a  Harsányi zsolt megjegyezte, idén  különdíja mellett a Veszprém megyei  a visszafogottság feltűnt az irányító
 kezdésre minden az eredeti elkép- ez a téma lesz a rendezvény  Kormányhivatal különdíját is megkap- hatóságnak is, hiszen mint Keleti mar-
 zeléseknek megfelelően készüljön  középpontjában. a nyolc pályán  ta. a gépkiállítói díj a Constar Kft.-é, az  cell fogalmazott, az iH kérte a kamarát,
 el. zászlós Tibor, a mezőfalvai zrt.  ugyancsak jelentős érdeklődés  állatkiállítói díj németh ákos tenyész- vizsgálja felül a pályázati feltételeket
 vezérigazgatója, a naK alelnöke  mellett „versengtek” a gépek –  tőé lett, a vásári nagydíjat pedig az  annak érdekében, hogy még több
 elmondta, hogy a versenyképesség  ami azt illeti, nem szívesen len- agromaster Kft. kapta meg.  kérelem érkezhessen be. Ezt – időköz-
 mellett az innováció és a precíziós  nénk a választásra kényszerülő  az első napon, május 19-én egy  ben – a naK meg is tette, és javaslat-
 gazdálkodás a másik két terület,  gazdák helyében, hiszen a szu- másik fontos aktus is történt: együtt- csomagját el is juttatta az illetékesek-
 amelyekre a rendezvény fókuszál.  pergépeket csaknem lehetetlen  működési megállapodást kötött a naK  nek.
 Harsányi zsolt mEGfosz-elnök ezt  volt összevetni. és a több mint 600 taggal rendelkező              n rAFFAI FErENc
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12