Page 6 - NAKlap_2017_06
P. 6

6                                              2017. június | NAKlap           NAKlap | 2017. június                                              7


     Óriási érdeklődés volt a mezőfalvi szántóföldi napokon
     Nagy sikerrel zárult                                                           a megnyitón Kis miklós zsolt  zátette: a tavalyi év is kiemelkedő
     a május 31. és június                                                          agrár-vidékfejlesztésért felelős  volt, az export nyolcmilliárd euró
     1. között megtartott                                                          államtitkár, a naK alelnöke remé- felett alakult, a külkereskedelmi
     I. NAK Szántóföldi                                                           nyét fejezte ki, hogy lesz folytatás.  mérleg pedig hárommilliárdos
     Napok és                                                                azt is megjegyezte, hogy a rendez- pozitívummal zárt. megjegyezte,
     AgrárgépShow –                                                             vény akkor lesz sikeres, ha a gazdák  hogy nincs másik ágazat, amely
                                                                                        ilyen mutatókkal bírna. a bizottsá-
                                                                         azt mondják, megérte eljönni, mert
     Mezőfalva. A nagyon                                                           rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek. gi elnök közölte, hogy az agrárium-
     magas színvonalú                                                             font sándor, az országgyűlés  ban 217 ezer ember dolgozik, ami
     esemény fő produk-                                                           mezőgazdasági bizottságának  27 százalékkal több, mint 2010-
     ciója a mozgógépes                                                           fideszes elnöke magyarország leg- ben, miközben az ágazat jövedel-
     bemutató volt.                                                             nagyobb szántóföldi rendezvé- mezősége 42 százalékkal emelke-
                                                                         nyén elmondta, hogy a magyar  dett ugyanebben az időszakban.  a kétnapos eseményre összesen  szántóföldi napok. a szervezőket
      nagyszabású rendezvénynek                                                       agrárium 2010 óta folyamatosan és  Tájékoztatása szerint a vizsgált hat  mintegy 15 ezren látogattak ki. legfeljebb egy teher nyomhatja: az
     szánta a nemzeti agrárgazdasági                                                     nagymértékben hozzájárul a GDP  év alatt, 2016-ig közel 40 százalék- nos, mi elégedetlen szakembert  igen magas nívót tartani kell majd
     Kamara és a mezőgazdasági Eszköz-                                                    növekedéséhez, az ágazat kibocsá- kal nőtt a magyar mezőgazdaság  nem láttunk, tehát ilyenformán  2018-ban is.
     és Gépforgalmazók országos szö-                                                     tása pedig hat éve növekszik. Hoz- exportja.        sikeresnek tekinthető az i. naK       n rAFFAI FErENc
     vetsége az i. naK szántóföldi napok
     és agrárgépshow – mezőfalva elne-
     vezésű eseményt, és az is lett belő-                                                  Pápán volt az agrárium színe-java
     le. már a házigazda mezőfalvai zrt.
     központja felé tartva fel-feltűnt a
     messzi távolból a színes, zászlóer-                                                   Ha május és Pápa, akkor hagyomá- magyar szürke szarvasmarhát  agrár-vidékfejlesztésért felelős állam- lesztést, kisüzemek fejlesztését és a
     dős, sokgépes, sátras forgatag, ami                                                   nyosan, immár huszonegy éve az  Tenyésztők Egyesülete (mszTE). Ebben  titkár a Vidékfejlesztési Program pályá- szennyvízkezelést érintő pályázatok.
     meglehetősen szokatlan egy mező-                                                    egyet jelent az agrárexpóval. a főszer- az egyesület vállalja, hogy tenyésztési  zatainak aktualitásairól számolt be.  Hozzátette: 400 milliárd forint értékű
     gazdasági földterületen. majd egyre  megerősítette: mint mondta, a gép- egy-egy eszköz. – a szerszám és a  Ha nem is ilyen sokan, de jelentős  vező nemzeti agrárgazdasági Kamara  tapasztalatait, eredményeit a kamara  mint mondta, a május 18-ai állapot  pályázati keret nyitva áll még, egyebek
     beljebb haladva igazolást nyert,  bemutatókkal a precíziós gazdálko- talaj kapcsolatát nézzük csak – fóku- számban figyelték a hasonló  (naK) elnöke, Győrffy Balázs köszöntő- számára hozzáférhetővé és felhasznál- szerint a Vidékfejlesztési Programban  mellett öntözésfejlesztésre, borászati
     hogy megérte megálmodni a közel  dásra való áttéréshez is hozzá  szálta is a látogatók figyelmét a talaj- menetrend szerint lezajlott komp- jében megjegyezte, az előző évi 120  hatóvá teszi, szakemberei tanácsadás- meghirdetett pályázatok több mint 50  termékfejlesztésre, erdősítésre, kör-
     40 hektáros területre az álló- és  kívánnak járulni.    művelő gépcsoportokra a szakmai  lex technológiai megoldások       kiállítóhoz képest most 140 vállalkozás  sal, előadásokkal segítik a kamara szol- százaléka a beruházási célú, mintegy  nyezetvédelemre igényelhető pénz.
     mozgógépes, növénytermesztési  az érdeklődők pedig „testközel- kommentárként közreműködő soós  bemutatóját a kalászos és a repce-  gondolta úgy, hogy az expó méltó  gáltató és ismeretbővítő tevékenysé- 42 százalékuk normatív pályázat, és  Keleti marcellnak, a kamara élelmi-
     fajta- és technológiai bemutatókat  ből” is tapasztalhatták, milyen is ez.  sándor, a magyar szántószövetség  kultúrákat felvonultató területen.  helyszín termékeinek, szolgáltatásai- gét, a naK pedig az mszTE tenyésztési  eddig 58 ezer pályázati anyagot bírál- szeripari igazgatójának előadásából
     és egyéb kiállításokat, szakmai  a szántóföldi bemutató volt – az  elnöke. és bizony teljesen életszerű  az összehasonlításra itt is volt mód,  nak bemutatására. Egyúttal megkö- programját népszerűsíti tagjai köré- tak el, 33 ezer pozitív döntés született. kiderült, hogy viszonylag kevés köze-
     tanácskozásokat.       egyik – legnagyobb attrakció a szer- volt: ugyanis az egyik gépkapcsolat a  hiszen a programot levezető szak- szönte Pápa önkormányzatának, hogy  ben, továbbá elősegíti, hogy az  az államtitkár kitért arra is, hogy  pes méretű élelmiszer-feldogozó vál-
      mintegy 120 kisebb-nagyobb  vezőktől, és mivel össze is lehetett  hirtelen nekiindulás után pár métert  emberek csak úgy ontották a növé- néhány éven át, amíg a naK újra a  mszTE-nek az ivadékvizsgálatban és a  négyezer pályázatot még most érté- lalkozásnak – amelyek megsegítését
     agrárvállalkozás érezte úgy, hogy  hasonlítani egymással az eszközöket,  megtéve leállt, soós szerint a nem  nyekkel, az alkalmazandó növény- kezébe nem vette a főszervezői felada- tenyészérték-becslésben szerzett  kelnek, egyebek mellett az állattartó  célozta a GinoP-os pályázati kiírás –
     érdemes jelen lennie ezen az ese- talán érthető, hogy a látogatók zöme  megfelelő beállítás miatt, és ilyen  védő szerekkel, permetező és  tokat, megőrizte az expó értékét,  tapasztalatait más tenyésztőszerveze- telepekre vonatkozókat is. sok olyan  kedvez a gyors pályázati kiírás. mint
     ményen – mutatott rá Győrffy  itt összpontosult. itt azt nézték a  olykor a „rendes” munkavégzés  egyéb gépekkel kapcsolatos infor- presztízsét.         tek is felhasználják.     pályázat is van, amelyeket a magyar  mondta, május 16-ig 55 kérelmet nyúj-
     Balázs, a nemzeti agrárgazdasági  részvevők, hogy mit művel a földdel  során is elő-előfordulhat.  mációkat.             Hagyományosan a megnyitó után  a nyitóceremónia után került sor a ii.  államkincstár még nem adott át tartal- tottak be, és a rendelkezésre álló száz-
     Kamara elnöke nyitóbeszédében. a                               Ha már permetező: szintén         adták át a vásári díjakat. a Pápai Hús  nyugat-magyarországi agrárfórumra.  mi értékelésre a miniszterelnökség  milliárdos keretösszegből 42,5 milliárd
     szántóföldi bemutatót a naK és a                              komoly produkciónak számított a       Kft. az élelmiszeripari kiállítói díjat  itt Kis miklós zsolt, a naK alelnöke,  számára, ezek például az öntözésfej- az igényelt támogatás, amelyből mint-
     mEGfosz hónapokkal korábban                                permetezőgép-bemutató is –          kapta meg, míg a naK díját egy másik                            egy 10,5 milliárdot a hús- és baromfi-
     kezdte el szervezni, és ahogy a                              igazodva ahhoz, hogy még az i.        húsos vállalkozás, a somló Hús Kft.                            hús-feldolgozással foglalkozó cégek
     kamara elnöke fogalmazott, renge-                             naK szántóföldi napok februári        vette át. a Tapolcafői Kertbarát Kör                            szeretnének megkapni elképzeléseik
     teg munkát, lelkesedést és energiát                            beharangozó sajtótájékoztatóján       duplázott, hiszen Pápa városának                              kivitelezésére.
     tett bele mindenki azért, hogy a                              Harsányi zsolt megjegyezte, idén       különdíja mellett a Veszprém megyei                             a visszafogottság feltűnt az irányító
     kezdésre minden az eredeti elkép-                             ez a téma lesz a rendezvény         Kormányhivatal különdíját is megkap-                            hatóságnak is, hiszen mint Keleti mar-
     zeléseknek megfelelően készüljön                              középpontjában. a nyolc pályán        ta. a gépkiállítói díj a Constar Kft.-é, az                        cell fogalmazott, az iH kérte a kamarát,
     el. zászlós Tibor, a mezőfalvai zrt.                            ugyancsak jelentős érdeklődés        állatkiállítói díj németh ákos tenyész-                          vizsgálja felül a pályázati feltételeket
     vezérigazgatója, a naK alelnöke                              mellett „versengtek” a gépek –        tőé lett, a vásári nagydíjat pedig az                           annak érdekében, hogy még több
     elmondta, hogy a versenyképesség                              ami azt illeti, nem szívesen len-      agromaster Kft. kapta meg.                                 kérelem érkezhessen be. Ezt – időköz-
     mellett az innováció és a precíziós                            nénk a választásra kényszerülő        az első napon, május 19-én egy                              ben – a naK meg is tette, és javaslat-
     gazdálkodás a másik két terület,                              gazdák helyében, hiszen a szu-        másik fontos aktus is történt: együtt-                           csomagját el is juttatta az illetékesek-
     amelyekre a rendezvény fókuszál.                              pergépeket csaknem lehetetlen        működési megállapodást kötött a naK                            nek.
     Harsányi zsolt mEGfosz-elnök ezt                              volt összevetni.               és a több mint 600 taggal rendelkező                                    n rAFFAI FErENc
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11