Page 4 - NAKlap_2017_06
P. 4

4                                              2017. június | NAKlap           NAKlap | 2017. június                                              5
      Hazánk fontos                       Gombafogyasztást                              Adómentesség az 1 hektár                                   Letölthető

      szereplője a világ                     ösztönző                                  alatti belterületi ingatlanokra                                bizonylatok

      vetőmagpiacának                      kampány indult                               az önkormányzat képviselő-tes-                               bevallások alapján megállapí-
                                                                                                                         a május 31-ig beküldött

                                                                         tületének egyik alapvető joga, hogy                             tott felügyeleti díjat két
       Hatvankét ország csaknem  rendszerek harmonizációjával.                                       rendeletek útján a helyi adóztatást                             egyenlő részletben, 2017. július
      1700 szakemberének részvéte- a világ vetőmag-előállításának                                     szabályozza. országszerte 2014-től                              31-ig, valamint 2018. január
      lével zajlott le a négynapos isf  értékét évente mintegy 50 mil-                                   több helyen bevezetésre került a                               31-ig kell befizetniük az érin-
      Vetőmag Világkongresszus  liárd dollárra becsülik a szak-                                      belterületi fekvéssel rendelkező                               tetteknek a néBiH-hez. az
      Budapesten. Elhangzott: világ- emberek. – magyarország fon-                                     ingatlanokkal összefüggő és azokra                              átutaláshoz szükséges pénz-
      szinten több milliárd dolláros  tos és aktív szereplője a nem-                                    kivetett adó. az adó alól viszont                              ügyi bizonylatok már letölthe-
      kárt okoznak az illegálisan for- zetközi piacoknak – ismertette                                   mentesülhetnek azok a tulajdono-                               tőek a bevallási felületről.
      galmazott, hamisított vetőma- Takács Géza, a magyar Vető-                                      sok, akik megfelelő igazolással ren-                                      n NAK
      gok.            mag szövetség szakmaközi                                         delkeznek arról, hogy a belterületi
       az isf jövőképe egy olyan  szervezet és Terméktanács                                        telek teljes egészében mezőgazda-                               Újraválasztották
      világ, ahol, szem előtt tartva a  elnöke. – a hazai szektorban                                    sági művelés alatt áll. az igazolást a                            Kukovics
      fenntartható mezőgazdaságot  előállított vetőmagmennyiség                                      nemzeti agrárgazdasági Kamara
      és az élelmiszer-biztonságot, a  30 százalékát, mintegy 100                                     megyei igazgatósága (naK megyei                                Sándort
      legjobb minőségű vetőmag  ezer tonnát külpiacokon érté-                                       igazgatóság) állítja ki.
      mindenki számára elérhető –  kesítenek a cégek. Hazánk                                        az ide kapcsolódó, adómentes- nak megfeleltethető művelési  gi művelés tényét bizonyító igazo- újraválasztották Kukovics
      hangsúlyozta jean-Christophe  franciaország, Hollandia, az                                      séggel kapcsolatos szabályokat a  módokat fogadja el.    lás nem eredményezi automatiku- sándort a CoPa-CoGECa
      Gouache, a szervezet elnöke.  Egyesült államok, németor-                                       helyi adókról szóló 1990. évi C. tör- a teljes terület tekintetében fon- san az adómentesség önkormány- juh-kecske munkacsoportjá-
      mint mondta, a következő  szág és Chile után a hatodik                                       vény tartalmazza. Ezt figyelembe  tos, hogy nem zárja ki az igazolás  zat általi megállapítását. nak elnökhelyettesi posztjára.
      években felértékelődnek a klí- legnagyobb exportőr a vilá-                                      véve 2017-től az alábbiakat vizsgálja  kiadását a közüzemi szolgáltató  a kérelmeket a telek fekvése sze- a munkacsoport munkájában
      maváltozás miatti időjárási  gon. idén magyarországon                                        a naK megyei igazgatósága az ilyen  által létesített, nem kizárólag a  rint illetékes naK-hoz, naptári év  a naK delegált szakértőjeként
      stressznek jobban ellenálló  összesen 130 ezer hektáron                                       jellegű ügyekben.       földterület közüzemi ellátását szol- június 9. és szeptember 30. között  részt vevő szakember a május
      növényfajták. az isf-elnök  állítanak elő vetőmagot. a                                        a jogszabály szerint csak úgy  gáló vagy a növénytermesztést  lehet benyújtatni. a kérelem mellé  30-ai tisztújítást követően
      hozzátette, másrészt nagyon  szektor éves forgalma 100 mil-                                     lehet mentesülni a fent megjelölt  szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott  csatolni kell az érintett telek aktuális  újabb két évig látja el az elnök-
      fontos feladatot jelent a szö- liárd forintot tesz ki. Ennek a                                    adó alól, ha a mezőgazdasági  kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkor- állapotát igazoló tulajdoni lapot,  helyettesi feladatait a francia
      vetség és a tagszervezetek szá- fele a kukorica, repce, valamint  idén ismét találkozhatnak a  naK elnöke a kampánynyitó      művelés alatt álló belterületi telek  don) által lefedett terület. fel kell  valamint annak térképmásolatát is. michèle Boudoin elnök és a
      mára a növényegészségügyi  a napraforgó értékesítéséből  vásárlók különböző zöldség- és  sajtóeseményen. a magas          az ingatlan-nyilvántartásban 1 hek- hívnunk azonban az ügyfelek  a kérelemre indult eljárás kereté- spanyol marco antonio Calde-
      kockázatok csökkentése, a kór- keletkezik. a hazai ágazatban  gyümölcsfélék fogyasztását nép- ásványianyag- és vitamintartal-   tárt meg nem haladó nagyságú,  figyelmét arra, hogy az adókötele- ben megtartott helyszíni szemle  ron Villalba alelnök mellett.
      okozók és kártevők világmére- ma 887 cég, nagyüzem, intéz- szerűsítő kampányokkal az áru- mú, értékes fehérjéket és zsírsa-    művelés alól kivett területként sze- zettség, illetve az adómentesség  alapján kiadott okirattal lehet iga-  n NAK
      tű elterjedésének kezelése a  mény és magángazdaság tevé- házláncokban. júniusban a hazai  vakat tartalmazó gombafélék itt-    repel. További feltétel, hogy az ügy- megállapítása további, a hivatko- zolni azt, hogy az ingatlan teljes
      védekezési módszerek fejlesz- kenykedik.         csiperke- és laskagomba kerül a  hon inkább ősszel-télen kereset-     fél a teljes területét a naptári év egé- zott jogszabályban rögzített, az  területe mezőgazdasági művelés  Ismét Mélykúti
      tésével, valamint az ellenőrző  n VETőMAg SzÖVETSég   fókuszba. a kampányok mellett  tek, pedig az év további idősza-      szében szántó, szőlő, kert vagy gyü- önkormányzatok hatáskörébe tar- alatt áll.       az elnök
                                    új, szórakoztató edukációs közös- kában is érdemes őket felvenni a    mölcsös művelési ágnak megfelelő- tozó kérdések elbírálásától függ.  az eljárás illetéke helyrajzi szá-
                                    ségi oldal is indult a facebookon  változatos étrend alapanyagai     en művelje. a naK megyei igazga- Így a naK által kiállított, a teljes  monként 3000 forint. új elnökséget választott a
                                    itthonról-otthonra címmel, a  közé.                    tósága csak ezeket a művelési ágak- területen folytatott mezőgazdasá-       n NAK   Tej szakmaközi szervezet és
                                    hazai élelmiszerek népszerűsíté- a hazai gombatermelés az                                                       Terméktanács, amelyben
                                    sére. a nemzeti agrárgazdasági  utóbbi években növekedett, a                                                      először kapott helyet négy
                                    Kamara (naK) által szervezett  2008-ban regisztrált 18 ezer ton-                                                    kiskereskedelmi lánc egy-
                                    program, amelyhez a kiskereske- nás mennyiségről a tavalyi évre       Feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat                     egy képviselője is. a vezető
                                    delmi láncok (auchan, CBa, lidl,  közel 30 ezer tonnára bővült,                                                    tisztségviselőket megerősí-
                                    metro, spar, Tesco) és hazai ter- nagyjából 15–20 milliárd forintos      a belföldi és az unióba irányu- megszűnt a baromfik zárt tartá- sok az ország teljes területéről.  tették pozícióikban. a szer-
                                    melők is csatlakoztak, a gomba  éves termelési értéket produkál-      ló baromfiszállítások is zavarta- sának kötelezettsége is, azon- Hazánk mentes státuszát a  vezet háromévente tart
                                    esetében határozottan indokolt,  va. a megtermelt gomba 90 szá-       lanul folyhatnak országszerte,  ban a zártan etetés és itatás a  vonatkozó nemzetközi kódex  tisztújító közgyűlést. az
                                    hiszen a tapasztalatok szerint az  zaléka csiperke, 7–8 százaléka las-   miután az állategészségügyi  jövőben is kötelező. az utolsó  értelmében 2017. augusztus  idén 25 éves terméktanács
                                    egy főre eső fogyasztás igen ala- kagomba, ezek közel 60 százaléka     hatóság május 24-én feloldotta  korlátozás alatti területek felol- 24-én nyeri vissza, így a jelenleg  a 22 fős elnökséget is meg-
                                    csony, mindössze 1–1,5 kilo- exportra kerül. magyarországon         az utolsó, magas patogenitású  dásával – az uniós és hazai jog- teljes importtilalmat alkalmazó  választotta, amelyben elő-
                                    gramm évente. a kampány célki- 18–20 nagyobb és 300–400           madárinfluenza miatt elrendelt  szabályokban előírt feltételek  úgynevezett harmadik orszá- ször foglal helyet a 4 kiske-
                                    tűzése, hogy ezt megduplázva,  kisebb gombatermelőt tartanak        Bács-Kiskun megyei korláto- teljesítése alapján – immár  gokba leghamarabb ekkor     reskedelmi lánc egy-egy
                                    évi 3 kilogrammra növekedjen az  nyilván, az ágazat mintegy 4500      zást. az országos főállatorvos  zavartalanul folyhatnak a belföl- indulhatnak újra a szállítmá- képviselője is.
                                    egy főre jutó hazai fogyasztás –  főt foglalkoztat.             május 29-ei határozata alapján  di és az unióba irányuló szállítá- nyok.            n AgrArSzEKTor.Hu
                                    jelentette be Győrffy Balázs, a           n NAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9