Page 5 - NAKlap_2017_06
P. 5

4  2017. június | NAKlap NAKlap | 2017. június                                      5
 Hazánk fontos  Gombafogyasztást  Adómentesség az 1 hektár                     Letölthető

 szereplője a világ  ösztönző  alatti belterületi ingatlanokra                    bizonylatok

 vetőmagpiacának kampány indult  az önkormányzat képviselő-tes-                   bevallások alapján megállapí-
                                                     a május 31-ig beküldött

     tületének egyik alapvető joga, hogy                             tott felügyeleti díjat két
 Hatvankét ország csaknem  rendszerek harmonizációjával.  rendeletek útján a helyi adóztatást    egyenlő részletben, 2017. július
 1700 szakemberének részvéte- a világ vetőmag-előállításának  szabályozza. országszerte 2014-től   31-ig, valamint 2018. január
 lével zajlott le a négynapos isf  értékét évente mintegy 50 mil- több helyen bevezetésre került a  31-ig kell befizetniük az érin-
 Vetőmag Világkongresszus  liárd dollárra becsülik a szak- belterületi fekvéssel rendelkező     tetteknek a néBiH-hez. az
 Budapesten. Elhangzott: világ- emberek. – magyarország fon- ingatlanokkal összefüggő és azokra   átutaláshoz szükséges pénz-
 szinten több milliárd dolláros  tos és aktív szereplője a nem- kivetett adó. az adó alól viszont  ügyi bizonylatok már letölthe-
 kárt okoznak az illegálisan for- zetközi piacoknak – ismertette  mentesülhetnek azok a tulajdono-  tőek a bevallási felületről.
 galmazott, hamisított vetőma- Takács Géza, a magyar Vető- sok, akik megfelelő igazolással ren-             n NAK
 gok.  mag szövetség szakmaközi  delkeznek arról, hogy a belterületi
 az isf jövőképe egy olyan  szervezet és Terméktanács  telek teljes egészében mezőgazda-       Újraválasztották
 világ, ahol, szem előtt tartva a  elnöke. – a hazai szektorban  sági művelés alatt áll. az igazolást a  Kukovics
 fenntartható mezőgazdaságot  előállított vetőmagmennyiség  nemzeti agrárgazdasági Kamara
 és az élelmiszer-biztonságot, a  30 százalékát, mintegy 100  megyei igazgatósága (naK megyei     Sándort
 legjobb minőségű vetőmag  ezer tonnát külpiacokon érté- igazgatóság) állítja ki.
 mindenki számára elérhető –  kesítenek a cégek. Hazánk  az ide kapcsolódó, adómentes- nak megfeleltethető művelési  gi művelés tényét bizonyító igazo- újraválasztották Kukovics
 hangsúlyozta jean-Christophe  franciaország, Hollandia, az  séggel kapcsolatos szabályokat a  módokat fogadja el. lás nem eredményezi automatiku- sándort a CoPa-CoGECa
 Gouache, a szervezet elnöke.  Egyesült államok, németor- helyi adókról szóló 1990. évi C. tör- a teljes terület tekintetében fon- san az adómentesség önkormány- juh-kecske munkacsoportjá-
 mint mondta, a következő  szág és Chile után a hatodik  vény tartalmazza. Ezt figyelembe  tos, hogy nem zárja ki az igazolás  zat általi megállapítását. nak elnökhelyettesi posztjára.
 években felértékelődnek a klí- legnagyobb exportőr a vilá- véve 2017-től az alábbiakat vizsgálja  kiadását a közüzemi szolgáltató  a kérelmeket a telek fekvése sze- a munkacsoport munkájában
 maváltozás miatti időjárási  gon. idén magyarországon  a naK megyei igazgatósága az ilyen  által létesített, nem kizárólag a  rint illetékes naK-hoz, naptári év  a naK delegált szakértőjeként
 stressznek jobban ellenálló  összesen 130 ezer hektáron  jellegű ügyekben. földterület közüzemi ellátását szol- június 9. és szeptember 30. között  részt vevő szakember a május
 növényfajták. az isf-elnök  állítanak elő vetőmagot. a  a jogszabály szerint csak úgy  gáló vagy a növénytermesztést  lehet benyújtatni. a kérelem mellé  30-ai tisztújítást követően
 hozzátette, másrészt nagyon  szektor éves forgalma 100 mil- lehet mentesülni a fent megjelölt  szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott  csatolni kell az érintett telek aktuális  újabb két évig látja el az elnök-
 fontos feladatot jelent a szö- liárd forintot tesz ki. Ennek a  adó alól, ha a mezőgazdasági  kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkor- állapotát igazoló tulajdoni lapot,  helyettesi feladatait a francia
 vetség és a tagszervezetek szá- fele a kukorica, repce, valamint  idén ismét találkozhatnak a  naK elnöke a kampánynyitó  művelés alatt álló belterületi telek  don) által lefedett terület. fel kell  valamint annak térképmásolatát is. michèle Boudoin elnök és a
 mára a növényegészségügyi  a napraforgó értékesítéséből  vásárlók különböző zöldség- és  sajtóeseményen. a magas  az ingatlan-nyilvántartásban 1 hek- hívnunk azonban az ügyfelek  a kérelemre indult eljárás kereté- spanyol marco antonio Calde-
 kockázatok csökkentése, a kór- keletkezik. a hazai ágazatban  gyümölcsfélék fogyasztását nép- ásványianyag- és vitamintartal- tárt meg nem haladó nagyságú,  figyelmét arra, hogy az adókötele- ben megtartott helyszíni szemle  ron Villalba alelnök mellett.
 okozók és kártevők világmére- ma 887 cég, nagyüzem, intéz- szerűsítő kampányokkal az áru- mú, értékes fehérjéket és zsírsa- művelés alól kivett területként sze- zettség, illetve az adómentesség  alapján kiadott okirattal lehet iga- n NAK
 tű elterjedésének kezelése a  mény és magángazdaság tevé- házláncokban. júniusban a hazai  vakat tartalmazó gombafélék itt- repel. További feltétel, hogy az ügy- megállapítása további, a hivatko- zolni azt, hogy az ingatlan teljes
 védekezési módszerek fejlesz- kenykedik.  csiperke- és laskagomba kerül a  hon inkább ősszel-télen kereset- fél a teljes területét a naptári év egé- zott jogszabályban rögzített, az  területe mezőgazdasági művelés  Ismét Mélykúti
 tésével, valamint az ellenőrző  n VETőMAg SzÖVETSég fókuszba. a kampányok mellett  tek, pedig az év további idősza- szében szántó, szőlő, kert vagy gyü- önkormányzatok hatáskörébe tar- alatt áll.  az elnök
 új, szórakoztató edukációs közös- kában is érdemes őket felvenni a  mölcsös művelési ágnak megfelelő- tozó kérdések elbírálásától függ.  az eljárás illetéke helyrajzi szá-
 ségi oldal is indult a facebookon  változatos étrend alapanyagai  en művelje. a naK megyei igazga- Így a naK által kiállított, a teljes  monként 3000 forint. új elnökséget választott a
 itthonról-otthonra címmel, a  közé. tósága csak ezeket a művelési ágak- területen folytatott mezőgazdasá- n NAK Tej szakmaközi szervezet és
 hazai élelmiszerek népszerűsíté- a hazai gombatermelés az                      Terméktanács, amelyben
 sére. a nemzeti agrárgazdasági  utóbbi években növekedett, a                     először kapott helyet négy
 Kamara (naK) által szervezett  2008-ban regisztrált 18 ezer ton-                   kiskereskedelmi lánc egy-
 program, amelyhez a kiskereske- nás mennyiségről a tavalyi évre  Feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat egy képviselője is. a vezető
 delmi láncok (auchan, CBa, lidl,  közel 30 ezer tonnára bővült,                   tisztségviselőket megerősí-
 metro, spar, Tesco) és hazai ter- nagyjából 15–20 milliárd forintos  a belföldi és az unióba irányu- megszűnt a baromfik zárt tartá- sok az ország teljes területéről.  tették pozícióikban. a szer-
 melők is csatlakoztak, a gomba  éves termelési értéket produkál- ló baromfiszállítások is zavarta- sának kötelezettsége is, azon- Hazánk mentes státuszát a  vezet háromévente tart
 esetében határozottan indokolt,  va. a megtermelt gomba 90 szá- lanul folyhatnak országszerte,  ban a zártan etetés és itatás a  vonatkozó nemzetközi kódex  tisztújító közgyűlést. az
 hiszen a tapasztalatok szerint az  zaléka csiperke, 7–8 százaléka las- miután az állategészségügyi  jövőben is kötelező. az utolsó  értelmében 2017. augusztus  idén 25 éves terméktanács
 egy főre eső fogyasztás igen ala- kagomba, ezek közel 60 százaléka  hatóság május 24-én feloldotta  korlátozás alatti területek felol- 24-én nyeri vissza, így a jelenleg  a 22 fős elnökséget is meg-
 csony, mindössze 1–1,5 kilo- exportra kerül. magyarországon  az utolsó, magas patogenitású  dásával – az uniós és hazai jog- teljes importtilalmat alkalmazó  választotta, amelyben elő-
 gramm évente. a kampány célki- 18–20 nagyobb és 300–400  madárinfluenza miatt elrendelt  szabályokban előírt feltételek  úgynevezett harmadik orszá- ször foglal helyet a 4 kiske-
 tűzése, hogy ezt megduplázva,  kisebb gombatermelőt tartanak  Bács-Kiskun megyei korláto- teljesítése alapján – immár  gokba leghamarabb ekkor  reskedelmi lánc egy-egy
 évi 3 kilogrammra növekedjen az  nyilván, az ágazat mintegy 4500  zást. az országos főállatorvos  zavartalanul folyhatnak a belföl- indulhatnak újra a szállítmá- képviselője is.
 egy főre jutó hazai fogyasztás –  főt foglalkoztat.  május 29-ei határozata alapján  di és az unióba irányuló szállítá- nyok. n AgrArSzEKTor.Hu
 jelentette be Győrffy Balázs, a  n NAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10