Page 2 - NAKlap_2017_06
P. 2

2                                              2017. június | NAKlap           NAKlap | 2017. június                                              3
               Házhoz visszük                                                    Tartalomjegyzék                         Tartották a határidőt


           az agrárium híreit!                                                        4. Hazánk fontos szereplője a világ vetőmagpiacának •   a gazdálkodók

                                                                              Gombafogyasztást ösztönző kampány indult
                                                                                                          Lezárult az egységes kérelmek beadásának
                                                                            5. Adómentesség az 1 hektár alatti belterületi ingatlanokra •  időszaka Baranyában is, a megye gazdái nem
                                                                              Feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat •  hagyták az EK beadását az utolsó pillanatra.
                                                                              Letölthető bizonylatok • Újraválasztották Kukovics Sándort •  A 2015. évtől bevezetett új támogatási rend-
                                                                                                         szer nagy kihívás elé állította a gazdálkodó-
                  NAKlap                                                       6. Óriási érdeklődés volt a mezőfalvi szántóföldi napokon tapasztalatok alapján az idei évben határ idő-
                                                                              Ismét Mélykúti az elnök
                                                                                                         kat, de az elmúlt két évben megszerzett
                                                                                                         módosítás nélkül beadták kérelmeiket 2017.
                                                                                                         május 15- ig.
                                                                            7. Pápán volt az agrárium színe-java
                                                                                                          A korábbi évekhez viszonyítva a gazdálko-
                                                                                                         dók 96,9 százaléka nyújtotta be igénylését.

                                                                                                         összesen 4710 darab kérelmet jelent, amelyben a falugazdászoknak jelentős sze-
                                                                            9. Lassan heveri ki a válságot a tejágazat
                   ANemzeti AgrárgAzdAsági KAmArA lApjA                                       8. Megelőzhető az aratáskor keletkező tűzeset       Baranya megyében a május végéig ez mind-
                                                                                                         repük volt, kamarai meghatalmazással 3323 kérelem született meg.
                                                                           10. Új rendeleteket várnak el az uniótól           A falugazdászok szakmai segítségnyújtása nagyban hozzásegítette a termelő-
                  ANemzeti AgrárgazdaságiKamaralapja                                        11. Az áfacsökkentés tapasztalatai a sertéságazatban    ket a minél teljesebb kérelem benyújtásához, mivel összesen 41 jogcímen lehetett
                                                                                                         támogatási és kifizetési kérelmet igényelni. A jogcímek közül többek között terü-
            átlagosan 260000 postaládában hónapról–hónapra                                        12. A jövőben tovább erősödik a NAK szolgáltatói oldala   letalapú, állatalapú, erdészeti, valamint a vidékfejlesztési program felhívásaihoz
                                                                                                         kapcsolódó kérelmek is benyújtásra kerültek. A megye 98,5 százalékát igényelték
                                                                                                         le a gazdálkodók, amely 221 950 hektárt jelent.
                                                                           14. Tájékoztató a 2017. évi agrárkamarai tagdíjbevallásról és  Az új támogatási rendszerrel bevezetésre került zöldítés kapcsán kellett a terme-
                                                                              tagdíjfizetésről                    lőknek leginkább tapasztalatokat szerezni. Mostanra elmondható, hogy az ökoló-
                                                                                                         giai jelentőségű terület típusai közül a parlagon hagyott területet, a nitrogénmeg-
       ANAKlap egyedi tartalommal bíró, átlagosa                                                16. A görög kertészet „bölcsőjében” jártunk         kötő növényekkel bevetett területet és az ökológiai jelentőségű másodvetést (EFA)
                                                                                                         alkalmazzák az igénylők. A 2015. évi zöldítés bevezetése óta több jogszabály-mó-
       260 000 példánnyal,névre,címreszóló                                                   17. Borpiaci kilátások 2020-ig                dosítás történt meg, amely megkönnyítette a termelők feladatát. Ugyanezen válto-
       terjesztéssel,a legnagyobb országos                                                   18. Hozzon hasznot a precíziós gazdálkodás!         zások elmondhatók a termeléshez kötött támogatásokhoz kapcsolódóan is.
                                                                                                          Fontosnak tartom felhívni a figyelmet, hogy az egységes kérelmet a beadás
       lefedettségű,éventetíz alkalommal                                                                                  után ellenőrizzék a termelők. A jogszerű földhasználat meglétének ellenőrzése,

       publikált időszakos kiadvány, amelyazagrá                       ORSZÁGOS                     19. Megszavazták az új erdőtörvényt             illetve az állatalapú igényléseknél szintén kísérjék figyelemmel a tenyészet-nyil-
                                                                                                         vántartásukat, például az anyatehénnél a termékenyítési és ellési bejelentéseiket.
       legfontosabb híreivel,kérdéseivel foglalkoz                      TERJESZTÉS                    20. Öntözésfejlesztési stratégiára készülnek •        Az elmúlt évek szélsőséges időjárásai és a megnövekedett vadkár miatt tanácso-
       Alapból az ágazatban dolgozó őstermelők,                                                   Szövetkezeti Tudáscentrumot alapított a kamara     lom, hogy a vis maior bejelentéseiket is időben tegyék meg.
                                                                                                          Az elmúlt években egyszerűsített mezőgazdasági kistermelői támogatást
       és nagyvállalkozók is hasznosinformációkh                                                21. Több ezer család megélhetését biztosíthatja       kérelmezett termelők területnagyságukat a 2015. évi állapotnak (kifizetési hatá-
                                                                              a dohánytermelés • Jelentős változások         rozatnak) megfelelően meg kell tartsák, a csökkentés nem elfogadható, ameny-
                                                                              a jövedéki eljárásokban                nyiben ez irányban mégis változna a területük, bármelyik évben ki tudnak lépni a
                                                                                                         rendszerből. Az idei évben fontos szempont volt a pontos rajzolás a területek
           HirdessenaNAKlapb                                                       22. Második brüsszeli szakmai út • Varsóban találkoztak   megadásánál. Ezen rajzok a jogszerű földhasználattal lefedett helyrajzi számo-

                                                                              a V4-ek agrárkamarái • Egyeztetés az oroszokkal    kon kell hogy elhelyezkedjenek. Tanácsolom, hogy ellenőrizzék a kérelemben
                                                                                                         bejelentett EFA 5 százalékát is.
              20%extra engedményt                                                                                   Minden gazdatársamnak sikeres gazdálkodást és gyors kifizetést kívánok!

                                                                                                                              Rittlinger József
                        biztosítunk!                                                                                           Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
                                                                                                                            Baranya megyei elnök

                                                                         NAklAp, A Nemzeti AgrárgAzdAsági kAmArA lApjA – V. évfolyam, 6. szám
                                                                         Alapító: nemzeti agrárgazdasági Kamara, Győrffy Balázs elnök Cím: 1119 Budapest, fehérvári út 89-95.
       Hir de té si iN form ác ió:                                                     zöld szám: +36 80 900 365 e-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu portál: www.nak.hu kiadó: maraton lapcsoport-multivízió Kiadói Kft.
                                                                         Felelős kiadó: Kázmér judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Dénes zoltán
       TremmerTamás lapmenedzser•+36-20/5347-137 •naklap@plt.hu                                       lapmenedzser: Tremmer Tamás +36 20 534 7137 Fotók: Gyulai Tóth zoltán, Pelsőczy Csaba, shutterstock.com
                                                                         szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., E-mail: naklap@plt.hu issn 2064-308X
                                                                         a hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
   1   2   3   4   5   6   7