Page 10 - NAKlap_2017_06
P. 10

10                                              2017. június | NAKlap           NAKlap | 2017. június                                              11     Tiszta vizet öntenének a pohárba a méztermelők                                             Az áfacsökkentés tapasztalatai

     Új rendeleteket várnak el az uniótól                                                  a sertéságazatban
     A jelenlegi jogszabályok szigorítását és új         jó minőségű belpiaci termékkel  az EP képviselő, illetve az agrár-
     rendeletek megalkotását várják az Európai          keverik, a jelenleg hatályban lévő  kamara javaslatai közt kiemelt     a nemzeti agrárgazdasági Kama- hető. Ezt jól szemlélteti, hogy a ser- kedvezőbb versenypozíciót terem- körében keresettek. a sertéságazat-
     uniótól a közösség méhészei. A kínai méz           szabályok pedig megengedik,  helyen szerepel a nyomon követ-       ra kiemelten fontos feladatként  tésvágások száma az élőállomány  tett a külföldről érkező (jellemzően  ban tapasztalt áfacsalások és a feke-
                                                                                                                       tegazdaság érdemi visszaszorítása
     ma nemcsak az ágazat működését lehetet-           hogy az árut uniós és nem uniós  hetőség biztosítása a kaptártól     kezeli az alapvető élelmiszerekre  növekedését meghaladó mérték- darabolt) sertéshús-beszállítókkal  érdekében amúgy is a csökkentési
                                                                         javasolt áfakulcs csökkentését,
                                                                                        ben nőtt és az élőállat export-im-
                                                                                                        szemben.
                                    országból származó mézkeverék-
                                                   egészen az asztalig, a határátkelő-
     leníti el, az ellenőrizetlen forrásból érkező        ként vigyék a piacra – ezzel meg- helyeken pedig kötelező mintavé-    hiszen annak versenyképességi,  port adatok sem indokolják a vágó- nem csökkent azonban a belső- folyamat teljes termékpályán törté-
     áruk élelmiszer-biztonsági aggályokat is           tévesztve a vásárlókat.    telt vezetnének be. Emellett a sür-     gazdaságfehérítő, gazdaságélénkítő  alapanyag-növekedést.  ségek, olcsóbb húsrészek és a  nő végigvitelére lenne szükség.
     felvetnek – derült ki az Európai Parlament          a termék piaci jelenléte ugyan- gősségi riasztórendszerbe is       és szociális vonatkozásai döntően  látható fehéredés tapasztalható,  fehéráruk áfája. Ezt azért kell meg- 2016 i. fél évének alacsony árai a
     elé terjesztett magyar jelentésből.             akkor élelmiszer-biztonsági aggá- beemelnék a mézet, így ha hamis     határozzák meg élelmiszer-gazdasá- a magyarországon levágott serté- említenünk, mert a tőkehúsok  nemzetközi piacokon történt válto-
                                    lyokat is felvet. a szakma számára  terméket találnak a piacon, arról   gunk jövőjét, valamint ezen keresz- sek száma azóta is növekedést  mennyisége az élő sertésnek csak  zások miatt, az év közepén az élő-
                                    nyilvánvalóvá vált, hogy a 2002-es  azonnal értesíthetik egymást a tag-  tül a vidéki lakosság megélhetését.  mutat, hiszen a 2015-ben levágott  nagyjából felét teszik ki, a szalonna- állat-árak egész Európában – így
      ismét előtérbe került az Európai  den évben 100 ezer tonnányi kínai  szermaradvány-problémát Kína a  államok.            a sertéságazatra a korábbi években  4,38 millió darabot követően 2016- félék és zsiradékok az egyharmadát,  magyarországon is – meredeken
     Parlamentben a Kínából érkező  méz lépi át az unió határait. méz szűrésével oldotta meg. a  a minőség garanciáját jelentené,     folyamatos hanyatlás volt jellemző,  ban 4,63 millió sertést vágtak a  a belsőségek és vágási mellékter- emelkedtek, amely természetesen
     hamis mézek ügye. a probléma- a természetes mézet termelő  gyantaszűrés bevezetése óta nem  ha az állati eredetű élelmiszerek    2012. évben az állomány 3 millió  hazai vágóhidak. a vágásszám az  mékek mintegy 10 %-ot képvisel- a tőkehúsok árában is megjelent.
     körre az a saját kezdeményezésű  országok a világon megnőtt  akadtak fent a szállítmányok az  higiéniai szabályaira vonatkozó    darab alá süllyedt. a fekete- és szür- elmúlt négy évben folyamatosan  nek. míg a vágás során kitermelődő  Ki kell azt is emelnünk, hogy a
     jelentés hívta fel legutóbb a figyel- kereslet hatására sorra emelték  ellenőrzéseken. ugyanakkor az is  tanácsi rendeletet a mézre is kiter- kegazdaság részaránya a sertésága-                        tőkehúsokra meglépett áfacsök-
     met, amelyet nemrég Erdős nor- az árakat az elmúlt időszakban,  tény, hogy ezzel az eljárással min- jesztenék. Így mindenki biztos  zatban meghaladta a 40 százalékot,  Vágósertések havi átlagárának és a sertéscomb havi átlag fogyasztói  kentés nélkül a megemelkedő élő-
     bert fideszes képviselő,                                      lehetne abban, hogy a        amelynek felszámolása érdekében a        árának összehasonlítása          állat-árak miatt a fontosabb húsré-
     az EP mezőgazdasági                                         boltokban csak kontrol-       kormányzat első lépésként 2014 ele- 1600                         szek kiskereskedelmi ára az elmúlt
     és Vidékfejlesztési                                         lált környezetben fel-       jétől az élő- és hasított sertés áfáját 5  Ft/kg 2015 2016               fél évben akár a lélektani 1500 ft/
                                                                                         1400
     szakbizottságának                                          dolgozott mézek közül        százalékra csökkentette, ennek                               kg fölé is kerülhetett volna. Ez
     tagja terjesztett a testü-                                     válogathat.             hatására tisztult az élőállatok piaca:  1200                       mind a fogyasztásra, mind ezáltal
     let elé. a közösség                                          a Kínából származó        a sertés- és a kocaállomány statiszti- 1000                        az ágazatra újabb, elhúzódó nega-
     méhészeti ágazatának                                        mézeket exportáló          kai létszáma növekedett.                                  tív hatást gyakorolt volna. De így,
     helyzetéről szóló doku-                                       cégek működését is át        Bár a csökkentés finanszírozás  800                           az érintett tőkehúsok – magasabb
     mentumot hamarosan                                         kell világítani. – itt az      szempontjából átmenetileg negatí- 600                           alapanyagárak mellett is – jelenleg
     elfogadhatja a parla-                                        ideje annak, hogy a         van érintette a sertésttartással fog-                           átlagosan 100–150 ft-tal kerülnek
     ment. a nemzeti ag -                                        bizottság megindítsa        lalkozó szereplőket (mivel szinte tel- 400                        kevesebbe a fogyasztók számára,
     rárgazdasági Kamara és                                       az antidömping eljárást       jes mértékben áfa-visszaigénylő  200 Vágósertés ár változása (E kategória, hasított hideg súly) mint 2015-ben.
     az országos magyar                                         az egyes cégekkel          pozícióba kerültek), kedvező hatás  Sertéshús becsült áralakulása ÁFA-csökkentés nélkül Forrás: EU Bizottság és AKI a tőkehúsok áfacsökkentése
                                                                                            Sertéscomb átlag árának változása
     méhészeti Egyesület                                         szemben – olvasható a        volt az új vevői partnerek jelentke- 0                          tehát nemcsak jó, de jókor megho-
     segítségével összeállí-                                       dokumentumban.           zése és az élősertés és félsertések                            zott döntés volt!
     tott szakmai jelentés                                         az import visszaszo-       esetében a feketegazdaság vissza-                              Végezetül, említsük meg, hogy
     szerint bár az Európai                                       rítását célzó lépések        szorulása, ami sok esetben csak                              az elmúlt évben hatályba lépett a
     unió méhészeti ágaza-                                        mellett további intéz-       annak a darabolt húsok piacára való  növekszik: 2014 óta 15 %-kal, 2013  termékek egyik fele 5 %-os áfakulcs- magyar élelmiszerkönyv szigorítá-
     ta a statisztikák alapján                                      kedésekre van szükség        áttevődését jelentette.    óta (áfacsökkentés) közel 25 %-kal  csal értékesülhet, addig az  sa. a fogyasztók számára egyér-
     folyamatosan fejlődik, a                                      annak érdekében, hogy        a feldolgozás tekintetében súly- nőtt és ez a vágásszám-növekedés  „olcsóbb” termékek továbbra is a 27  telműen kedvező, hogy az új sza-
     valóságban azonban                                         a méztermelés szintje        ponti eltolódás történt a darabolt  úgy valósult meg, hogy közben a  %-os áfával megnövelt – relatív –  bályozás szem előtt tartja az
     minden évben csökken                                        ne csökkenjen az unió-       húsok irányába, növekedett a bel- nyilvántartott hazai állomány újra  magasabb áron kerülnek forgalom- egészséges táplálkozás követel-
     a termelés. a világ más tájain ezzel  Kína ezzel szemben a mennyisé- den olyan kiemelten fontos kom- ban. Ebben segítene egy közvetlen  földi beszerzés a vágóhidak és fel- csökkent és az élősertés-import is  ba. a gyakorlatban például a sertés- ményeit és előtérbe helyezi a
     szemben jelentős mértékben nőtt  gek növelésével reagált a hely- ponenst is eltávolítanak a mézből,  támogatási forma, a Közös agrár- dolgozók részéről, és csökkent a  párhuzamosan csökkent!  comb – nettó áron számítva –  minőség további javítását. érthető
     a megtermelt méz mennyisége.  zetre. Ez a tény is erősíti a gyanút,  amelyekért a szakemberek a méz- politika költségvetéséből ugyanis  külföldről, az országhatárt feltehe- második lépcsőben a tőkehúsok  háromszor annyiba kerül, mint a  dolog, hogy a magasabb hústar-
     ide tartozik Kína is, ahol ma már  hogy a távol-keleti országban  fogyasztást javasolják.  ma mindössze 0,03 % jut a méhé-      tően csak papíron átlépő termékek  áfáját csökkentette a kormány 5  máj vagy más belsőség, bruttó  talom okozta költségnövekedést
     annyi mézet állítanak elő, mint a  nem természetes úton előállított  a jelentés szerint a kínai méz  szeknek. nagy problémát jelent a  forgalma.         %-ra. a kereskedelmi láncok a 22  áron számolva azonban csak a dup- szükségszerűen az árakban is
     világ legnagyobb méztermelő  mézet visznek a piacra. Ez az  okozta problémát csak a jelenlegi  varroa atka pusztító jelenléte is. a  a csökkentés kedvező tapasztala- %-os áfacsökkentést teljes egészé- lájába.       érvényesíteni kívánják a feldolgo-
     országai és az Európai unió együtt- olcsó, silány minőségű áru jelen- jogszabályok szigorításával és új  parazita ellen azonban hatékony  tai közé kell sorolni a hazai sertéslét- ben eljuttatták a fogyasztó árakban  az alacsonyabb adókulcs kiter- zók, aminek segítésére és a
     véve. nem alaptalanul merül fel a  leg gátolatlanul özönlik az unió- rendeletek életbe léptetésével  készítmények hiányában nem tud- szám stabilizálódását, ami csak rész- a lakosság részére. a kereslet 18–20  jesztését indokolják ezen termékek  fogyasztói oldali ellensúlyozására
     hamisítás gyanúja a távol-keleti  ba, megbénítva ezzel a teljes  lehet feloldani. – amíg nem tartja  nak védekezni a gazdák. az Euró- ben vezethető vissza valós létszám- % körüli mértékben növekedett. értékesítési gondjai és az, hogy a 27  alkalmas lenne az alacsony áfa-
     termékekkel szemben. Bár a kínai  közösségi méztermelést. Ehhez  be a mézpiac minden szereplője a  pai uniónak ezért támogatnia kel- növekedésre, egy része az eddig  a kormány ezzel a döntésével  % áfa így olyan termékeken maradt  mérték csökkentése a húskészít-
     mézet 2002-ben kitiltották az unió- pedig a mézpiacot uraló uniós  szakma írott és íratlan szabályait,  lene a nagy gyógyszergyártó  nem nyilvántartott és nyomon  nemcsak a legálisan működő vágó-  érvényben, amelyek alacsony árfek- mények területén is.
     ból, 2004-ben visszakerülhetett a  kiszerelők is asszisztálnak: az  addig nem lesz nyugalom a piacon  cégek ilyen irányú kutatásait is.  követett sertések legális gazdaság- és darabolóüzemek fennmaradását  vésük következtében főleg az ala- n DÚL uDó
     termék a közösségbe. azóta min- olcsón beszerzett kínai mézet a  – mutatott rá Erdős norbert.    n KÖPÖNcEI cSILLA        ban való megjelenésének köszön- tette lehetővé, hanem az addiginál  csonyabb jövedelmű fogyasztók  áLLATTENyéSzTéSI SzAKérTő
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15