Page 9 - NAKlap_2017_06
P. 9

8  2017. június | NAKlap NAKlap | 2017. június                                      9 érdemes ellenőrizni a biztosítási szerződéseket  Lassan heveri ki a válságot a tejágazat

 Megelőzhető az aratáskor keletkező tűzeset

      Várhatóan még a nyári szünet                               piacon a negatív trendet a 2014-es
 A mezőgazdasági betakarítási munkálatokkal  a tűz kialakulása megelőzhető fel- telephelyen kívül keletkezik kár,  előtt kihirdetik az élelmiszeripari és  orosz embargó indította be, s azt
     állattenyésztési beruházásokra kiírt
                                                   csak tavaly év végén kezdte kihe-
 ismét elkezdődik a tűzvédelem szempontjá- készüléssel, a szabályok betartásával,  illetve hogy tűzkárok során az oltás  pályázatok nyerteseit – közölte kér- verni az ágazat. a jelenlegi felvá-
 ból veszélyeztetett időszak. Számos előírást  így az egész éves mezőgazdasági  és helyreállítás miatti károk költsé- désünkre nagy istván. a földműve- sárlási ár mellett, a kormány által
 kell betartania a gazdálkodóknak, amelyekre  munka, a termés nem vész kárba.  gei is térítésre kerülnek-e? az aratási  lésügyi minisztérium parlamenti  adott támogatásokkal együtt, a
 alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmet.  megelőzésként szolgál a gépek, tűz- munkák alatti káresemény miatt  államtitkára a tej világnapja alkalmá- termelők már profittal dolgozhat-
 oltásra szolgáló berendezések kar- szüneteltetni kell a termelést vagy  ból tartott rendezvényen kitért arra,  nak. a magyarországi egy főre eső
 a tűz az egyik leggyorsabban és  okozzák, de igen nagy számban  bantartása, illetve a telephelyek tűzi- kiesett erőgépünket azonnal pótol- hogy a kormány a piaci szereplőkkel  évi 150–160 literes fogyasztás még
 legnagyobb kárt okozó jelenség,  vezethetőek vissza szándékosságra  víztározóinak, a vízszerzési helyek  ni kell. a többhetes leállás komoly  együtt arra törekszik, hogy a hazai  nagyon messze van a finnek 450
 amelynek 99 százaléka emberi  is. a megyei katasztrófavédelmi  akadálytalan megközelítésének biz- pénzügyi veszteségeket okozhat,  tej minél nagyobb részét fel lehessen  volt. Tavaly a nyerstej felvásárlása 1  nyészállatokat, tiltakozva a kiala- liter körüli fogyasztásától, tehát
 tevékenységre vezethető vissza.  szervek az aratási felkészülést több  tosítása. érdemes meggyőződni az  erre érdemes üzemszünet-biztosí- itthon dolgozni, s az ne nyersanyag- százalékkal, 1,552 millió tonnára  kult piaci viszonyok miatt. a tavalyi  van hová fejlődni – zárta gondola-
 Többnyire a gondatlanság, felelőt- esetben a nemzeti agrárgazdasági  oltóvizet szolgáltató berendezések,  tást vagy a gépcsere költségét térí- ként hagyja el az országot. Ha a tej- bővült az előző évihez képest. a  év rendkívüli veszteséget okozott a  tait a terméktanács elnöke.
 len munkavégzés, figyelmetlenség,  Kamara megyei szervezeteivel  valamint tartozékaik és szerelvényeik  tő biztosítást is kötni. a biztosító  termelők összefognak, kezükbe  hazai tej termelői ára 2017. áprilisban  termelőknek – szögezte le. ugyan- a Tej Terméktanács szerint egyéb-
 az elhanyagolt, gazos területek, a  közösen szervezett tájékoztatókkal  üzemképességéről. Készítsük fel  csak abban az esetben fizet, ha a  veszik a feldolgozást és a kereskedel- literenként meghaladta a 92 forintot,  akkor – tette hozzá – 2016 második  ként az elmúlt három évben egyér-
 szakszerűtlen gépkezelői hibák  is segítik.  munkatársainkat a betakarítási és  hatóságok a tűz okát nem emberi  met, akkor hosszú távon is biztonsá- 20 százalékkal nőtt az egy évvel  felétől elindult a növekedés. Kérdé- telmű javulás tapasztalható a
 aratási munkálatok tűzvédelmi, illet- mulasztásra vezetik vissza, hanem  gosan nyereségesek lehetnek –  ezelőttihez képest. sünkre elmondta, hogy sok terme- magyarországi tejiparban, ugyanis a
 Legfontosabb szabályok  ve munkavédelmi ismereteiről, ellen- valóban véletlen, váratlan esemény  emelte ki az államtitkár. mint mond- istvánfalvi miklós, a Tej Termék- lő bizonytalanodott el tervezett  hazai tejtermelés 2013 és 2016 között
 őrizzük az akkumulátorok megfelelő  miatt, például ha az öngyulladás,  ta, magyarország tejelő tehénállo- tanács társelnöke emlékeztetett  beruházásával kapcsolatban, mivel  10 százalékkal nőtt. a feldolgozók
 • a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az ara- védőburkolását, valamint kipufogó  villámcsapás miatt keletkezett. Kizá- mánya – sok Eu-s tagországgal,  arra, hogy egy évvel ezelőtt még  a pályázatok elbírálásának csúszá- által felvásárolt termelői nyerstej
 tásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó legfon- és a szikratörő éghető anyagoktól  rásra adhat okot, ha a kár megelőzé- főleg a szomszéd országokkal szem- korántsem volt ilyen jó hangulatú a  sa jelentősen növelheti költségei- mennyisége 13 százalékkal emelke-
 tosabb szabályok: való megtisztítását. figyeljünk arra,  se érdekében nem kerültek betar- ben – a tejpiaci válság ellenére sem  tej világnapja, amikor a miniszterel- ket. mélykuti Tibor, a szervezet  dett ugyanebben az időszakban.
 • a kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálá- hogy ne csepegjen az üzemanyag  tásra a hatósági, valamint a gazdál- csökkent, 2016 végén 209 ezer  nökség elé vitték a legszebb te - elnöke emlékeztetett arra, hogy a  n K. cS.
 zási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, leg- vagy hidraulikafolyadék, mert ez  kodásra vonatkozó szakmai előírá-
 alább 1 db 21a és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó  nagyban segítheti egy esetleges tűz  sok, vagy szándékosság, dohány-
 készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet  terjedését.  zás, eldobott csikk miatt történt a
 részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően  tűz. a kigyulladásra leghajlamosabb
 az üzemeltető elvégezte.  Biztosítás  géptípusok a bálázógépek, kombáj-
 • a jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. a szemléről  a tűzkárra nok, a traktorokban a műszerfal és
 jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el  annak környékéről keletkező és
 kell helyezni.  Hasznos tudni, hogy a biztosítási  onnan továbbterjedő tűzeset, a
 • az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először  feltételekben megkülönböztetik a  traktorpótkocsin szállított szálas
 elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell  betakarított terményben, gépek- rakomány. Tűz esetén a tudomására
 kialakítani. amennyiben munkaszünet, leállás történik és a kombájnt  ben, épületekben és a még lábon  jutását követően haladéktalanul, de  100kgtermésárábólakár
 vagy a bálázógépet nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15  álló szántókon keletkezett tűzkáro- legkésőbb 2 munkanapon belül be  600kgextratermés!
 méter távolságban leállítani, szintén kötelező védőszántást készíteni.  kat. az aratási felkészüléskor ellen- kell jelenteni ezt a biztosítónak. a
 • az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000  őrizzük azt is, hogy megfelelő-e a  tűzvédelmi szabályok be nem tartá- Miértválasztana mást,
 négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább  biztosítási szerződésünk! felül kell  sa miatt többmilliós bíráságot is
               ®
 húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, köz- vizsgálni, hogy a biztosítás fedezete  kiszabhat a tűzvédelmi hatóság. ha Pictor -t is vehet?
 úttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.  kiterjed-e arra is, ha a gépeinkben a  n NAK
 • a tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait a hatóság ellenőr-
 zi, az égetés megkezdése előtt legalább 10 nappal a katasztrófavédel-
 mi kirendeltség engedélyét kell kérni.
 • a tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell a
 vad elmenekülési lehetőségét.
               ®
 • lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén  APictor -t az idei szezonban akár nettó -2800Ft/lkedvezménnyelismegvásárol-
 is tilos tarlót égetni. 10 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszo- hatja kereskedőpartnereinknél.* Az akciórészletei awww.kedvezmenyklub.basf.hu
 san kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell egy- oldalonolvashatók.
 mástól elválasztani.  Ha eddignem használt fungicidet,mostantólpictorozzon!Megéri, hisz körülbelül 100kgrepce-/ napraforgótermés
 • az égetés idején a terület nagyságától függetlenül a tűzoltásra alkal- értékénekmegfelelő befektetéssel 300–600 kg pluszterméshez juthat!**
        Ha másgombaölő szert használt, idénhasználjon Pictor -t! Körülbelül 20–30 kgrepce-/ napraforgótermés értékének
                            ®
 mas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy  megfelelő extra befektetéssel további100–200 kg pluszterméshez juthat!**
 jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszí-
 nen készenlétben kell tartani. *A hirdetés nem minősülkonkrétésgarantált ajánlattételnek. Anövényvédő szereket biztonságosan kellhasználni.Használat előttmindig olvassa el acímkétés
       ahasználatiútmutatót! I. forgalmazásikategóriástermék.
       **Afeltüntetettszámításokat aBASFsaját kisparcellás és üzemikísérleteialapjánközöljük.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14