Page 7 - NAKlap 2020. szeptember VIII. évf. 7
P. 7

06 MAGYAROK KENYERE  2020. SZEPTEMBER |  LAP LAP | 2020. SZEPTEMBER       MAGYAROK KENYERE          07
 A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

 Magyarok Kenyere – „Egy kenyéren vagyunk”


 Különös jelentősége van az össze- fogásnak a Trianon-emlékévben


 Idén tízéves a Magyarok
 Kenyere – 15 millió

 búzaszem program. A
 Nemzeti Összetartozás

 Évében, 2020-ban is
 összefogtak a magyar

 gazdák, hogy jótékony  egészen augusztus 20-ig;  Aratókoszorú a Szent István Bazilikában

 felajánlásaikkal segítsék  Magyarországon összesen 89,
     külhonban pedig további több
                      Trianon százéves évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Évében kiemelt jelentősége van a Kárpát-medence
 a rászorulókat. Több ezer  tucat ponton gyűjtötték a fel- Aratókoszorú elkészültének, amelyet a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében helyeztek el
     ajánlásokat, amelyet húsz anya-
 anyaországi és határon  országi és számos határon túli  augusztus közepén a budapesti Szent István Bazilikában. A magyar gazdaösszefogást és a világ magyarságának
     malomban őrölnek meg. A koro-
                     egységét hirdető koszorút Snell György püspök, a Bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre áldotta meg. A 800 búzaka-
 túli magyar gazdálkodó  navírus okozta helyzetben a  lászból álló díszes aratókoszorú hetekig megtekinthető a Bazilika szentélyében. A mérete mellett népművészetileg
 ajánlott fel búzát, amit  szervezők a búzafelajánlás mel- is egyedi alkotásnak minősülő, míves búzafüzér ugyanis a magyar közösség összetartását szimbolizálja: sok száz
     lett kiemelten számítanak a
                     éves hagyományokat követve, a zöld búzakalászokból alkották meg Hajdúnánás hagyományőrző asszonyai. A
 ezúttal Szarvason, július  Magyarok Kenyere Alapítványhoz  koszorú körkörösen szélesedő elemei jelképezik Magyarországot, illetve a Kárpát-medence és világ szorosan hozzá
                     tartozó magyarságát. A Kárpát-medence Aratókoszorúját 4 gazdasszony, napi 8 órás fonással, 3 hét alatt készítet-
     érkező pénzadományokra is,
 31-én öntöttek össze,  hogy idén is biztosíthassák a több  te el. Fonásmintája tradicionális népművészeti elemeket ötvöz: az áttört mintás „lyukas” csipke mellett megjelenik
                     a „rece”, illetve a „finom keskeny hetes” minta, illetve az esőcsiga-és harangmotívum.
     tízezer magyar gyermek és csa-
 ünnepélyes keretek  lád ellátását.
 között.


 Az idén tízéves Magyarok
 Tíz év – kontinenseken  Kenyere – 15 millió búzaszem  hogy ünnepélyes keretek között
 összeöntsék búzaadományukat.
 átívelő siker program kiemelt jelentőségű ese- Az immáron szétválaszthatatlanul
 ménye a Kárpát-medencei
 egybevegyült és megáldott búza-
 Búzaösszeöntés Ünnepe, amelyre  szemeket a Szarvasi Szárazma-
 A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövet- ezúttal a történelmi Magyaror- lomban, hazánk egyetlen működő
 kezetek Szövetsége (Magosz) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)  szág középpontjában, Szarvason  lóvontatású malmában őrölték
 által közösen szervezett, idén 10 éves Magyarok Kenyere – 15 millió búza- került sor. Az eseményen a nagy- meg. A Magyarok Kenyere további
 szem program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú  számú magyarországi és határon  összetevői is nemzeti összefogás-
 összefogása. A program keretében Magyarország területéről és a Kár- túli magyar gazda mellett részt  sal érkeztek meg az ünnepségre: a
 pát-medence magyarlakta régióiból ajánlanak fel búzát határon inneni és  vett Kövér László, az Országgyű- kovászt a felvidéki magyar közös-
 túli, magyar gyermekeket segítő szervezetek számára. lés elnöke, Nagy István agrármi- ségből, a sót az erdélyi Parajdról,
 A tavalyi esztendő minden eddiginél sikeresebb volt a program életében:  niszter, Potápi Árpád nemzetpoli- míg a vizet Kárpátaljáról, a Feke-
 közel 5700 magyarországi és határon túli magyar gazda vett részt az ado- tikáért felelős államtitkár, Jakab  te-Tisza forrásától hozták határon
 mányozásban, mintegy 800 tonna búzát adva össze a hazai és határon túli  István, az Országgyűlés alelnöke,  túli gazdáink. A trianoni békediktá-
 gyermekeknek, rászorulóknak.  a Magosz elnöke, valamint Győrffy  tum 100 éves évfordulóján – hála a
 Fontos szerepe van a Magyarok Kenyere Alapítványnak is: az alapítvány  Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági  magyar gazdáknak – mostanra az
 egyik célkitűzése, hogy a Kárpát-medencei magyarok mellett a nyugati,  Kamara elnöke, számos ország- egész Kárpát-medencében, sőt
 tengerentúli diaszpóra magyarságot is bevonja az adományozásba. Tavaly  gyűlési képviselő és egyéb promi- már a nagyvilág magyar közössé-
 első alkalommal a szórványmagyarságba, New York, Calgary, Cork vagy  nens személy.  geiben is elmondhatjuk: „Egy
 Bécs magyar közösségébe is eljuttattuk a Magyarok Kenyere jelképes liszt- Valamennyi magyarországi  kenyéren vagyunk”.
 adományát. megyéből és a határon túli térsé- A búzaadományok gyűjtése
 gekből érkeztek a magyar gazdák,  július elején kezdődött, és tartott
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12