Page 12 - NAKlap 2020. szeptember VIII. évf. 7
P. 12

12   TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS                          2020. SZEPTEMBER |     LAP            LAP | 2020. SZEPTEMBER                  TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS            13
                                                            A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
     Megállapodtak a következő                                                        A szerves anyag visszaforgatása     időszaki uniós költségvetésről                                                     csökkentheti az aszályhatást

     Az uniós tagállamok állam- és kormányfőit          eurót tesz ki, amely további 7,5 mil- támogatások arányát a Többéves  Most kell elkezdeni a tarlókezeléskor a szár-
     magában foglaló Európai Tanácsban (EiT)           liárd euróval egészül ki a Következő  Pénzügyi Keret estében 30%-ban, a  maradványok megbecsülését, visszaforga-
                                                   Közös Agrárpolitika vonatkozásá-
                                    Generáció EU-programból.
     2020. július 17–21-ig tárgyaltak a 2021–           A keretszámok megállapításán  ban pedig 40%-ban határozták        tását a talajba, és irányított mikrobiális
     2027 közötti Többéves Pénzügyi Keretről és          túl a források felhasználásának  meg. A források felhasználását ille-   lebontásával segíteni a szerves alkotóré-
                                    szabályaira is javaslatot tettek az
                                                   tően ugyan enyhébb megfogalma-
     a koronavírus-járvány okozta recesszió            uniós tagállamok vezetői. Ennek  zásban, de a jogállamisághoz köt-    szek kialakulását.
     helyreállítását célzó Következő Generáció          értelmében a capping 100 ezer euró  hető feltételrendszer is bekerült az
                                                   EiT-megállapodásba.
                                    felett és önkéntesen lenne alkal-
                                                    Az EP 2020. július 23-ai plenáris
                                                                          A szerves anyag jóval tovább biztosítja – ha visszakerül – a megfelelő
     EU-programról.                        mazható, akár a munkabér-kom- ülésén több ponton is ellentétes pozí-   nedvességtartalmat s így az aszályhatás nem vagy csak hetekkel később
                                    penzáció bevezetésével is. A köz-
                                    vetlen kifizetések minimumszintjét  ciót fogalmazott meg az EiT-megál-  jelentkezik.
      A 2020. július 21-én létrejött EiT-  környezet) 2018. évi áron 356,4  is meghatároznák, így az 2022-re  lapodásban foglaltakhoz képest, fon- Magyarország 4,3 millió hektár szántóterületének több mint 80 százalé-
     megállapodás csak a tagállamok kor- milliárd eurót csoportosítottak.  hektáronként legalább 200 eurót,  tos azonban kiemelni, hogy az uniós  kán kalászosokat, kukoricát, napraforgót és őszi káposztarepcét termesz-
     mányainak kompromisszumos   Ezen a soron kap helyet a Közös  2027-re pedig 215 eurót érne el. A  vezetők által meghatározott keret- tenek, amelyek szervesanyag-produktuma átlagosan a 8–10 tonnát is elér-
     javaslatát jelenti, mivel ezt még az  Agrárpolitika, ahol a következő idő- vidékfejlesztési támogatások uniós  számokon már nem változtathat.  heti hektáronként. Mindez jelentős és értékes tápelemtartalommal bír,
     Európai Parlamentnek (EP) is el kell  szakra 2018. évi áron az I. pillérre  társfinanszírozását – néhány kivé- Kérdés, hogy a források felhasználá- amelynek egy részét a termés betakarításával eltávolítjuk, másik része
     fogadnia. Addig sem haladtak gyor- 258,59 milliárd eurót szánnak, ezen  teltől eltekintve – a jelenlegi 85%- sára javasolt szabályokat az EP  viszont a termőterületen marad, tarlóhántással visszakerül a talajba.
     san a következő időszaki uniós költ-                                                                                 A szármaradványok irányított bontásával a talajok nitrogén, foszfor, kálium
     ségvetésről szóló tárgyalások, de a                                                   A kukorica szemterméssel és szárral kivont NPK mennyisége hektáronként  és mikroelemek hiánypótlása valósul meg, így a növény számára biztosít
     2020. február közepi EiT-ülést köve-                                                  (Martonvásár, 2014)                     folyamatos, kiegyenlített tápelem- és tápanyagellátást. Egyben a talaj szer-
     tően Európában is terjedni kezdett a                                                                                 vesanyag-tartalma is a cellulózbontó baktériumok tevékenységének köszön-
     koronavírus. A megváltozott helyzet-                                                                                 hetően folyamatosan nő, emellett javul a talaj szerkezete, vízmegtartó képes-
     re való tekintettel az Európai Bizott-                                                                                sége is. Így csökkentjük a talaj anyagveszteségét.
     ságnak a 2018 májusában elkészített
     költségvetési javaslatát is újra kellett                                                                               A talaj és a termelő ANYAGI NYERESÉGE vagy VESZTESÉGE (leegyszerűsítve)
     gondolnia, hogy minél inkább megfe-
     leljen az aktuális gazdasági, társadal-                                                                                              Talaj és a Termelő
     mi és környezeti kihívásoknak, ezért                                                                                 Növényi       NYERESÉGE      VESZTESÉGE
     2020. május 27-én mutatták be az                                                                                   maradványok   ha visszakerül a talajba  ha elkerül a talajról
     ún. Helyreállítási Tervet. Az EiT-ülé-                                                                                Napraforgó    +30 000–38 000 Ft/ha –30 000–38 000 Ft/ha
     sen így a Többéves Pénzügyi Keret
     mellett az azt kiegészítő, Következő                                                                                 Kukorica     +40 000–85 000 Ft/ha –40 000–85 000 Ft/ha
     Generáció EU-program keretszámai-
     ról is döntés született.                                                                                       TERMŐTALAJ
      A 2021–27-es periódusban                                                                                       Szervesanyag-     Növekszik      csökken
     összesen 1824 milliárd euró áll                                                                                    tartalma
     majd az Európai Unió 27 tagállamá-                                                                                  Vízmegtartó      Növekszik      csökken
     nak rendelkezésére, amelyből 1074                                                                                   képessége
     milliárd euró jelenti a Többéves                                                    Hatóanyag-mennyiség szerint 6 t/ha kukoricaszárral
     Pénzügyi Keretet, és amelyet a 750                                                   120 kg 27%-os N-műtrágyát, 115 kg 18%-os szuperfoszfátot, 90 kg 60%-os  A terület aszálytűrő  Növekszik csökken
     milliárd eurós helyreállítási prog-                                                   kálisót vonunk ki a talajból.                 képessége
     ram egészít majd ki 2021–2023-ig.                                                                                   Aszálykár esélye    Csökken     Évről évre növekszik
     Ez utóbbi 390 milliárd euró vissza                                                    Mindez forintokban is kifejezhető gazdasági nyereség, ha ezen mellékter- Műtrágyaköltség Csökken Évről évre növekszik
     nem térítendő támogatás, valamint  belül pedig a közvetlen kifizetések- os szinten szeretnék megtartani, a  mennyiben kívánja megváltoztatni,  mékeket a talajba visszajuttatjuk, ezzel az őszi műtrágyaköltség is mérsék-
     360 milliárd euró visszafizetendő  re 239,91 milliárd euró jut. A II. pillé- mezőgazdasági válságtartalékra  és hogy az uniós költségvetés jóvá- lődik. További nyereség a maradványok bontásával a talajba visszajuttatott  DAODA ZOLTÁN/MAGYAR TALAJBAKTÉRIUM-GYÁRTÓK ÉS
     kölcsön formájában lesz elérhető. ren található vidékfejlesztési támo- pedig 450 millió eurót irányoztak  hagyását jelentő intézményközi  mikroelemek mennyisége is.                          -FORGALMAZÓK SZAKMAI SZERVEZETE
      Az uniós költségvetés 3. fejeze- gatások uniós költségvetést érintő  elő minden évben. Az éghajlatválto- megállapodás mikor jön majd létre.
     tére (Természeti erőforrások és  része 2018. évi áron 77,85 milliárd  zás elleni küzdelemre fordított  HORVÁTH DÓRA/NAK
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16