Page 13 - NAKlap 2020. szeptember VIII. évf. 7
P. 13

12 TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS  2020. SZEPTEMBER |  LAP LAP | 2020. SZEPTEMBER TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS     13
 A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
 Megállapodtak a következő  A szerves anyag visszaforgatása időszaki uniós költségvetésről  csökkentheti az aszályhatást

 Az uniós tagállamok állam- és kormányfőit  eurót tesz ki, amely további 7,5 mil- támogatások arányát a Többéves  Most kell elkezdeni a tarlókezeléskor a szár-
 magában foglaló Európai Tanácsban (EiT)  liárd euróval egészül ki a Következő  Pénzügyi Keret estében 30%-ban, a  maradványok megbecsülését, visszaforga-
 Közös Agrárpolitika vonatkozásá-
 Generáció EU-programból.
 2020. július 17–21-ig tárgyaltak a 2021– A keretszámok megállapításán  ban pedig 40%-ban határozták  tását a talajba, és irányított mikrobiális
 2027 közötti Többéves Pénzügyi Keretről és  túl a források felhasználásának  meg. A források felhasználását ille- lebontásával segíteni a szerves alkotóré-
 szabályaira is javaslatot tettek az
 tően ugyan enyhébb megfogalma-
 a koronavírus-járvány okozta recesszió  uniós tagállamok vezetői. Ennek  zásban, de a jogállamisághoz köt- szek kialakulását.
 helyreállítását célzó Következő Generáció  értelmében a capping 100 ezer euró  hető feltételrendszer is bekerült az
 EiT-megállapodásba.
 felett és önkéntesen lenne alkal-
 Az EP 2020. július 23-ai plenáris
      A szerves anyag jóval tovább biztosítja – ha visszakerül – a megfelelő
 EU-programról.  mazható, akár a munkabér-kom- ülésén több ponton is ellentétes pozí- nedvességtartalmat s így az aszályhatás nem vagy csak hetekkel később
 penzáció bevezetésével is. A köz-
 vetlen kifizetések minimumszintjét  ciót fogalmazott meg az EiT-megál- jelentkezik.
 A 2020. július 21-én létrejött EiT-  környezet) 2018. évi áron 356,4  is meghatároznák, így az 2022-re  lapodásban foglaltakhoz képest, fon- Magyarország 4,3 millió hektár szántóterületének több mint 80 százalé-
 megállapodás csak a tagállamok kor- milliárd eurót csoportosítottak.  hektáronként legalább 200 eurót,  tos azonban kiemelni, hogy az uniós  kán kalászosokat, kukoricát, napraforgót és őszi káposztarepcét termesz-
 mányainak kompromisszumos  Ezen a soron kap helyet a Közös  2027-re pedig 215 eurót érne el. A  vezetők által meghatározott keret- tenek, amelyek szervesanyag-produktuma átlagosan a 8–10 tonnát is elér-
 javaslatát jelenti, mivel ezt még az  Agrárpolitika, ahol a következő idő- vidékfejlesztési támogatások uniós  számokon már nem változtathat.  heti hektáronként. Mindez jelentős és értékes tápelemtartalommal bír,
 Európai Parlamentnek (EP) is el kell  szakra 2018. évi áron az I. pillérre  társfinanszírozását – néhány kivé- Kérdés, hogy a források felhasználá- amelynek egy részét a termés betakarításával eltávolítjuk, másik része
 fogadnia. Addig sem haladtak gyor- 258,59 milliárd eurót szánnak, ezen  teltől eltekintve – a jelenlegi 85%- sára javasolt szabályokat az EP  viszont a termőterületen marad, tarlóhántással visszakerül a talajba.
 san a következő időszaki uniós költ-                  A szármaradványok irányított bontásával a talajok nitrogén, foszfor, kálium
 ségvetésről szóló tárgyalások, de a  A kukorica szemterméssel és szárral kivont NPK mennyisége hektáronként  és mikroelemek hiánypótlása valósul meg, így a növény számára biztosít
 2020. február közepi EiT-ülést köve- (Martonvásár, 2014)       folyamatos, kiegyenlített tápelem- és tápanyagellátást. Egyben a talaj szer-
 tően Európában is terjedni kezdett a                 vesanyag-tartalma is a cellulózbontó baktériumok tevékenységének köszön-
 koronavírus. A megváltozott helyzet-                 hetően folyamatosan nő, emellett javul a talaj szerkezete, vízmegtartó képes-
 re való tekintettel az Európai Bizott-                sége is. Így csökkentjük a talaj anyagveszteségét.
 ságnak a 2018 májusában elkészített
 költségvetési javaslatát is újra kellett               A talaj és a termelő ANYAGI NYERESÉGE vagy VESZTESÉGE (leegyszerűsítve)
 gondolnia, hogy minél inkább megfe-
 leljen az aktuális gazdasági, társadal-                               Talaj és a Termelő
 mi és környezeti kihívásoknak, ezért                  Növényi       NYERESÉGE      VESZTESÉGE
 2020. május 27-én mutatták be az                    maradványok   ha visszakerül a talajba  ha elkerül a talajról
 ún. Helyreállítási Tervet. Az EiT-ülé-                 Napraforgó    +30 000–38 000 Ft/ha –30 000–38 000 Ft/ha
 sen így a Többéves Pénzügyi Keret
 mellett az azt kiegészítő, Következő                  Kukorica     +40 000–85 000 Ft/ha –40 000–85 000 Ft/ha
 Generáció EU-program keretszámai-
 ról is döntés született.                        TERMŐTALAJ
 A 2021–27-es periódusban                        Szervesanyag-     Növekszik      csökken
 összesen 1824 milliárd euró áll                    tartalma
 majd az Európai Unió 27 tagállamá-                   Vízmegtartó      Növekszik      csökken
 nak rendelkezésére, amelyből 1074                   képessége
 milliárd euró jelenti a Többéves  Hatóanyag-mennyiség szerint 6 t/ha kukoricaszárral
 Pénzügyi Keretet, és amelyet a 750  120 kg 27%-os N-műtrágyát, 115 kg 18%-os szuperfoszfátot, 90 kg 60%-os  A terület aszálytűrő  Növekszik csökken
 milliárd eurós helyreállítási prog- kálisót vonunk ki a talajból.   képessége
 ram egészít majd ki 2021–2023-ig.                   Aszálykár esélye   Csökken     Évről évre növekszik
 Ez utóbbi 390 milliárd euró vissza  Mindez forintokban is kifejezhető gazdasági nyereség, ha ezen mellékter- Műtrágyaköltség Csökken Évről évre növekszik
 nem térítendő támogatás, valamint  belül pedig a közvetlen kifizetések- os szinten szeretnék megtartani, a  mennyiben kívánja megváltoztatni,  mékeket a talajba visszajuttatjuk, ezzel az őszi műtrágyaköltség is mérsék-
 360 milliárd euró visszafizetendő  re 239,91 milliárd euró jut. A II. pillé- mezőgazdasági válságtartalékra  és hogy az uniós költségvetés jóvá- lődik. További nyereség a maradványok bontásával a talajba visszajuttatott  DAODA ZOLTÁN/MAGYAR TALAJBAKTÉRIUM-GYÁRTÓK ÉS
 kölcsön formájában lesz elérhető. ren található vidékfejlesztési támo- pedig 450 millió eurót irányoztak  hagyását jelentő intézményközi  mikroelemek mennyisége is. -FORGALMAZÓK SZAKMAI SZERVEZETE
 Az uniós költségvetés 3. fejeze- gatások uniós költségvetést érintő  elő minden évben. Az éghajlatválto- megállapodás mikor jön majd létre.
 tére (Természeti erőforrások és  része 2018. évi áron 77,85 milliárd  zás elleni küzdelemre fordított  HORVÁTH DÓRA/NAK
   8   9   10   11   12   13   14   15   16