Page 14 - NAKlap 2020. szeptember VIII. évf. 7
P. 14

14   IPARÁGI HÍREK                                 2020. SZEPTEMBER |     LAP            LAP | 2020. SZEPTEMBER                                          15
                                                            A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
     Élelmiszerkönyv: erősebb képviseletet



     kaptak az ágazati szereplők





      Idén változott a Magyar Élelmi-                              val, ahol az érdeklődő élelmiszer-
     szerkönyv (MÉ) szabályozása, s                              ipari szereplők meg tudják vitatni és
     ezzel az MÉ Bizottság összetétele                             javaslatokat tudnak tenni a szakbi-
     is, illetve újjáalakulnak a szakbi-                            zottsági témákban, és amelyek lét-
     zottságok is. Mivel az Agrárminisz-                            száma nincs korláthoz kötve, így
     térium nyitott volt a szakmai szer-                            minden érdeklődő élelmiszeripari
     vezetek és a kamara javaslataira, ez                            szereplő számára nyitott a szakmai
     az élelmiszeripari szereplők számá-                            munkában való részvétel. A MÉ
     ra kedvező irányú változásokat                               háttérmunkacsoportjainak meg-
     hozott. Például a bizottságban és                             alakulása megfelelő fórum annak                        TERVEZETT SZAKMAI PROGRAMOK
     szakbizottságokban az iparági kép-                             elősegítésére is, hogy minél több
     viselők aránya nőtt, ami azt ered-                             termékkategóriában lehessen
     ményezi, hogy szavazataikra is                               pályázni a Nébih által szakmai                           Kukorica-fajtabemutató (Szántóföldi terület)
     szükség van a szabályozás módosí-                             szempontok alapján életre hívott                              minden nap: 9:00 – 17:00
     tására irányuló döntésekhez.                                Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ)
      A szakbizottságok számát racio-                              védjegyre. A háttérmunkacsoport                           Szaktanácsadási pont (Színsor stand)
     nalizálták, az eddigi tizenöt helyett                           keretein belül lehetőség lesz az                              minden nap: 10:00 – 17:00
     kilenc szakbizottság fog működni  termék Szakbizottság; Tartósító- minisztérium kimondott szándéka,  általuk meghatározott termékek
     (Hús és Hal Szakbizottság; Gyü- ipari Szakbizottság; Szeszesital  hogy a delegált tagok egyeztetett  KMÉ-védjegy-feltételeire vonatko-
     mölcslé, Üdítő és Ásványvíz Szakbi- Szakbizottság; Söripari Szakbizott- ágazati érdekeket képviseljenek.  zó javaslatok közös kidolgozására             Szaktanácsadási pont - Szakmai kerekasztal beszélgetés
     zottság; Édesipari és Kávé Szakbi- ság) –, de lehetőség van ideiglenes  Ezt szeretnénk az összes érintett  is. A témáról és a munkacsoportok-   csütörtök: 14:00 – 15:00, péntek: 10:00 - 11 :00 és 14:00 – 15:00, szombat délelőtt: 10:00 - 11 :00
     zottság; Sütőipari és Cukrászati  szakbizottságok létrehozására is.  szakmai szervezet együttműködé- ba való jelentkezési lehetőségről a
     Szakbizottság; Malomipari és Szá- Az Élelmiszerkönyv Szakbizott- sével segíteni olyan informális hát- nak.hu portálon tájékozódhatnak.             Agro-Way Precíziós mezőgazdasági drónbemutató (Füves terület)
     raztészta Szakbizottság; Tej és Tej- ságok munkáját illetően az Agrár- térmunkacsoportok létrehozásá-  DR. HÁMORI JUDIT/NAK                             minden nap: 10:00 – 17:00

     A kamara segít határidőre elkészíteni                                                                      Interaktív talajszelvény (Füves terület)
                                                                                                 minden nap: 10:00 – 17:00
     a tápanyag-gazdálkodási tervet                                                                 Mezőgazdasági gép-show, szántóföldi gépbemutató (Füves kiállítói terület)
                                                                                             minden nap: 11:30 – 13:00 és 14:30 – 16:00


                                                                                      A programváltoztatás jogát fenntartjuk, a rendezvény sajtónyilvános.
     A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán               szerves trágyával kijuttatható                                                  Helyszín:
     keresztül tagjaink kedvező áron készíttet-          össznitrogén értéke nem haladhat-                                     Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, 2943 Bábolna, Mészáros út 1.
                                    ja meg e területeken sem a 170 kg/
     hetik el tápanyag-gazdálkodási tervüket           ha/év értéket.
                                    A tervben meg kell határozni a
     (TGT), illetve laboratóriumi levél- vagy talaj-       kijuttatható hatóanyag hektáron-
     vizsgálat és TGT együttes rendelése esetén          kénti maximális mennyiségét, a

     20% kedvezményt adunk a TGT árából.             kijuttatandó anyagok típusát és
                                    műtrágya esetén az N, P, K elemre,
                                    míg szerves trágya esetén az N
      A nitrátérzékeny területen mű - időpontot követően kerül sor, akkor  elemre vonatkozó kijuttatható
     trágyát használó gazdálkodóknak  a betakarítás utáni 30 napon belül. hatóanyag hektáronkénti maximá-
     és a VP AKG szántóföldi és ültetvé- Amennyiben az érintett táblán a  lis mennyiségét. Ha az adott évben
     nyes tematikus előíráscsoportban  TGT-ben rögzítettől eltérő gazdál- ugyanazon táblán egymást követő- nyeink ismerete, hiszen a vizsgálati
     részt vevő termelőknek kötelező az  kodás valósul meg, akkor azt a gaz- en több növénykultúra kerül ter- eredmények alapján végzett
     érintett területeken ötévente talaj- dálkodási naplóban dokumentálni  mesztésre, minden növénykultúra  tápanyag-visszapótlás javítja ter-
     vizsgálatot végeztetni és annak  kell és a tervet is módosítani szük- esetében külön tápanyag-gazdál- mesztett növények mennyiségi és
     eredményére, valamint – amennyi- séges.           kodási tervet kell készíteni. A keve- minőségi mutatóit, a termés biz-
     ben releváns – a levélanalízis ered- A VP ÖKO pályázat nem követeli  rékek egy növénykultúrának számí- tonságát, egészségesebb állo-
     ményére alapozva évente TGT-t  meg a talajvizsgálat meglétét, így  tanak.        mányt biztosít, racionalizálja a
     készíttetni szeptember 30-ig.  itt mérlegszámítási módszer alkal- A kötelezettségen túl is fontos a  műtrágya-felhasználást.
     Amennyiben a betakarításra ezen  mazható, figyelemmel arra, hogy a  gazdálkodásban talajaink/növé-        NAK
   9   10   11   12   13   14   15   16