Page 15 - NAKlap 2020. szeptember VIII. évf. 7
P. 15

14 IPARÁGI HÍREK  2020. SZEPTEMBER |  LAP LAP | 2020. SZEPTEMBER                          15
 A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
 Élelmiszerkönyv: erősebb képviseletet kaptak az ágazati szereplők

 Idén változott a Magyar Élelmi- val, ahol az érdeklődő élelmiszer-
 szerkönyv (MÉ) szabályozása, s  ipari szereplők meg tudják vitatni és
 ezzel az MÉ Bizottság összetétele  javaslatokat tudnak tenni a szakbi-
 is, illetve újjáalakulnak a szakbi- zottsági témákban, és amelyek lét-
 zottságok is. Mivel az Agrárminisz- száma nincs korláthoz kötve, így
 térium nyitott volt a szakmai szer- minden érdeklődő élelmiszeripari
 vezetek és a kamara javaslataira, ez  szereplő számára nyitott a szakmai
 az élelmiszeripari szereplők számá- munkában való részvétel. A MÉ
 ra kedvező irányú változásokat  háttérmunkacsoportjainak meg-
 hozott. Például a bizottságban és  alakulása megfelelő fórum annak  TERVEZETT SZAKMAI PROGRAMOK
 szakbizottságokban az iparági kép- elősegítésére is, hogy minél több
 viselők aránya nőtt, ami azt ered- termékkategóriában lehessen
 ményezi, hogy szavazataikra is  pályázni a Nébih által szakmai  Kukorica-fajtabemutató (Szántóföldi terület)
 szükség van a szabályozás módosí- szempontok alapján életre hívott  minden nap: 9:00 – 17:00
 tására irányuló döntésekhez.  Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ)
 A szakbizottságok számát racio- védjegyre. A háttérmunkacsoport  Szaktanácsadási pont (Színsor stand)
 nalizálták, az eddigi tizenöt helyett  keretein belül lehetőség lesz az  minden nap: 10:00 – 17:00
 kilenc szakbizottság fog működni  termék Szakbizottság; Tartósító- minisztérium kimondott szándéka,  általuk meghatározott termékek
 (Hús és Hal Szakbizottság; Gyü- ipari Szakbizottság; Szeszesital  hogy a delegált tagok egyeztetett  KMÉ-védjegy-feltételeire vonatko-
 mölcslé, Üdítő és Ásványvíz Szakbi- Szakbizottság; Söripari Szakbizott- ágazati érdekeket képviseljenek.  zó javaslatok közös kidolgozására  Szaktanácsadási pont - Szakmai kerekasztal beszélgetés
 zottság; Édesipari és Kávé Szakbi- ság) –, de lehetőség van ideiglenes  Ezt szeretnénk az összes érintett  is. A témáról és a munkacsoportok- csütörtök: 14:00 – 15:00, péntek: 10:00 - 11 :00 és 14:00 – 15:00, szombat délelőtt: 10:00 - 11 :00
 zottság; Sütőipari és Cukrászati  szakbizottságok létrehozására is.  szakmai szervezet együttműködé- ba való jelentkezési lehetőségről a
 Szakbizottság; Malomipari és Szá- Az Élelmiszerkönyv Szakbizott- sével segíteni olyan informális hát- nak.hu portálon tájékozódhatnak. Agro-Way Precíziós mezőgazdasági drónbemutató (Füves terület)
 raztészta Szakbizottság; Tej és Tej- ságok munkáját illetően az Agrár- térmunkacsoportok létrehozásá-  DR. HÁMORI JUDIT/NAK minden nap: 10:00 – 17:00

 A kamara segít határidőre elkészíteni       Interaktív talajszelvény (Füves terület)
                             minden nap: 10:00 – 17:00
 a tápanyag-gazdálkodási tervet Mezőgazdasági gép-show, szántóföldi gépbemutató (Füves kiállítói terület)
                         minden nap: 11:30 – 13:00 és 14:30 – 16:00


                  A programváltoztatás jogát fenntartjuk, a rendezvény sajtónyilvános.
 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán  szerves trágyával kijuttatható  Helyszín:
 keresztül tagjaink kedvező áron készíttet- össznitrogén értéke nem haladhat- Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, 2943 Bábolna, Mészáros út 1.
 ja meg e területeken sem a 170 kg/
 hetik el tápanyag-gazdálkodási tervüket  ha/év értéket.
 A tervben meg kell határozni a
 (TGT), illetve laboratóriumi levél- vagy talaj- kijuttatható hatóanyag hektáron-
 vizsgálat és TGT együttes rendelése esetén  kénti maximális mennyiségét, a

 20% kedvezményt adunk a TGT árából. kijuttatandó anyagok típusát és
 műtrágya esetén az N, P, K elemre,
 míg szerves trágya esetén az N
 A nitrátérzékeny területen mű - időpontot követően kerül sor, akkor  elemre vonatkozó kijuttatható
 trágyát használó gazdálkodóknak  a betakarítás utáni 30 napon belül. hatóanyag hektáronkénti maximá-
 és a VP AKG szántóföldi és ültetvé- Amennyiben az érintett táblán a  lis mennyiségét. Ha az adott évben
 nyes tematikus előíráscsoportban  TGT-ben rögzítettől eltérő gazdál- ugyanazon táblán egymást követő- nyeink ismerete, hiszen a vizsgálati
 részt vevő termelőknek kötelező az  kodás valósul meg, akkor azt a gaz- en több növénykultúra kerül ter- eredmények alapján végzett
 érintett területeken ötévente talaj- dálkodási naplóban dokumentálni  mesztésre, minden növénykultúra  tápanyag-visszapótlás javítja ter-
 vizsgálatot végeztetni és annak  kell és a tervet is módosítani szük- esetében külön tápanyag-gazdál- mesztett növények mennyiségi és
 eredményére, valamint – amennyi- séges. kodási tervet kell készíteni. A keve- minőségi mutatóit, a termés biz-
 ben releváns – a levélanalízis ered- A VP ÖKO pályázat nem követeli  rékek egy növénykultúrának számí- tonságát, egészségesebb állo-
 ményére alapozva évente TGT-t  meg a talajvizsgálat meglétét, így  tanak. mányt biztosít, racionalizálja a
 készíttetni szeptember 30-ig.  itt mérlegszámítási módszer alkal- A kötelezettségen túl is fontos a  műtrágya-felhasználást.
 Amennyiben a betakarításra ezen  mazható, figyelemmel arra, hogy a  gazdálkodásban talajaink/növé-  NAK
   10   11   12   13   14   15   16