Page 4 - NAKlap 2020. szeptember VIII. évf. 7
P. 4

04 TÁMOGATÁS                                     2020. SZEPTEMBER |     LAP            LAP | 2020. SZEPTEMBER                      PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS           05
                                                            A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
     Változott az éves fejlesztési keret                                                   A jövő mezőgazdasága az információra épül


      Módosult a Vidékfejlesztési Prog- Az állattartó telepek fejlesztése című  rolók, valamint a betakarítást követő  tájékoztatási és promóciós tevékeny- A járvány a mezőgazdaságban is olyan    A tudatos vásárlói magatartás  gazdaságilag is felértékelődik, ahogy
     ram éves fejlesztési kerete, amely  pályázatban a támogatás mértéke  áruvá készítést szolgáló létesítmé- sége: a felhívás megjelenésének a  informatikai készségek megszerzését és       érezhető erősödése olyan alkalma- a minél hatékonyabb öntözési rend-
     során hét új pályázatot hirdetnek meg. maximálisan 2 milliárd forint. Lehető- nyek létrehozása. A támogatás mér- várható ideje 2020. november, keret-                       zások elterjedését is ösztönzi, ame- szerek kialakítására tett törekvések
      A Vidékfejlesztési Program kerete  ség nyílik a sertés, baromfi, szarvas- téke maximálisan 2 milliárd forint. összege 8,71 Mrd Ft. módszerek alkalmazását kényszerítette ki,          lyek a termékek követhetőségével  is. A digitális megoldások az eddiginél
     – 350 forintos euróárfolyamon szá- marha, juh, kecske, valamit az egyéb  A csemetekertek gépberuházásaira  Az öntözési közösségek együttmű- amelyek az elmúltával is velünk maradnak       közelebb hozhatják termelőket a  pontosabb képet nyújtanak környe-
     molva – 1413,8 milliárd forint, vala- állattartó telepek fejlesztésére. Elszá- szeptember 1. napjától lehet pályázni.  ködésének támogatása: a felhívás                      fogyasztókhoz. A terméken feltün- zetünkről, arra gyakorolt hatásunk-
     mint a kötelezettségvállalás aktuális  molható az építéssel járó technológiák  A támogatás mértéke maximum 50  megjelenésének a várható ideje 2020.  és lökést adhatnak az eddig vontatottan   tetett egyedi azonosítóval könnyen  ról, és segítenek racionális gazdálko-
     mértéke 1425,9 milliárd forint. Az irá- beszerzése, továbbá az állattartó  millió forint. Mezőgazdasági kisüze- október, keretösszege 2,32 Mrd Ft.                        azonosítható a termesztő, a techno- dási gyakorlatok kialakításában. A
     nyító hatóságnak 2021. december  telepi létesítmények építése. A kis  mek támogatása: a 3000–6000 euró  Helyi termékértékesítést szolgáló pia- haladó digitális fejlesztéseknek.         lógia és a termőhely. Ez azért is fon- jövő gazdasága és mezőgazdasága
     31-ig van lehetősége a kötelezettség- értékű beruházások megvalósítása  STÉ üzemmérettel vagy ezzel meg- cok infrastrukturális fejlesztése:                            tos, mert a fogyasztók még sosem  információra épül, és a precíziósnak,
     vállalás összegét 1531,82 milliárd  kapcsán külön felhívás megjelenése  egyező árbevétellel rendelkező gaz- támogatási kérelmet adhatnak be a  A növénytermesztésben az  egyre korlátozottabb elérhetősé- kerültek olyan távol a megvásárolt  digitálisnak vagy okosnak hívott
     forintra növelni. Az éves fejlesztési  várható.       dálkodók pályázhatnak 15 000 euró  vidéki önkormányzatok, a nemzetisé-  elmúlt évek legnagyobb figyelmet  gével pedig az automatizálás még  termékek előállításától, mint az  mezőgazdaság jelentéséhez a jöve-
     keret módosításával és az újonnan  A kertészeti üzemek korszerűsítése  támogatásra. A támogatási igénylé- gi önkormányzatok és a nonprofit  kapott fejlesztési iránya a precíziós  nagyobb teret fog kapni.  elmúlt évtizedekben. Örömteli lenne,  delmezőség javításán kívül az élelmi-
     megjelenő hét új felhívással további  keretében támogatható a kertészeti  seket várhatóan 2020. október 1. nap- szervezetek.     gazdálkodás, amely a táblán belüli  A precíziós gazdálkodás nem  ha a modern alkalmazások képesek  szerbiztonság és a fenntarthatóság
     97,53 milliárd forint kerül lekötésre. termelő tevékenységet szolgáló  jától lehet benyújtani.  A pályázatokat a www.palyazat.   jövedelmezőségi szintek maximali- csak a növénytermesztésben van  lennének áthidalni a szakadékot a  is hozzátartozik.
      Az idén várható pályázatokról rövi- növényházak építése, a hűtőházak,  Minőségrendszerekhez kapcsolódó  gov.hu oldalon lehet elérni.  zálását hatékonyabb anyagfel- jelen, a kertészeti, szőlészeti, gyü- termelő és fogyasztó között.  Az elmúlt hónapjainkat meghatá-
     den számolunk be a következőkben.  hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatá- előállítói, termelői csoportosulások  NÉMETH BÁLINT/NAK   használással és                                            rozó COVID–19 jár-
                                                                         gépüzemszervezés-                                           vány hatásai alól
     Új szabályozás mellett szerveződhet                                                   sel éri el. A technoló-                                        egyikünk sem tudta
                                                                         gia elterjedésének
                                                                                                                             teljesen függetlení-
                                                                         üteme mára érezhe-
                                                                                                                             teni magát. A mező-
     a magán-erdőgazdálkodás                                                         tően lelassult. Ebben                                         gazdaságot nem
                                                                                                                             érintette olyan mér-
                                                                         szerepe van a szol-
                                                                         gáltatói és termelői
                                                                                                                             tékű leállás, mint
                                                                         oldalról egyaránt                                           más iparágakat,
     A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az                                                   tapasztalható türel-                                          azonban a kialakult
                                                                         metlenségnek, és a
                                                                                                                             helyzet miatt egyes
     Agrárminisztériummal és az erdészeti                                                  bevezetés mellé tár-                                          munkafolyamatokat
                                                                         suló olykor kontra-
                                                                                                                             kénytelenek voltunk
     szakmai szervezetekkel együttműködve                                                  produktív marke-                                            online térbe menekí-
     2020 őszén tájékoztatási kampányt szer-                                                 tingtevékenységnek                                           teni. A járványhely-
                                                                                                                             zet élesen felhívta a
                                                                         is. Az AKI 2018-as
     vez a magán-erdőgazdálkodás szerveződé-                                                 felmérése szerint                                           figyelmet a társa-
     seinek új jogszabályi kereteiről.                                                    azonban a kezdeti                                           dalmi berendezke-
                                                                         lelkesedést követő
                                                                                                                             désünk törékenysé-
                                                                         visszaesés okait                                           gére. A magán- és a
      A kétmillió hektárnyi hazai erdők- sági helyzete miatt érdemi gazdál-                                 elsősorban a beru-                                           gazdasági életben
     ből közel kilencszázezer hektárnyi  kodási tevékenységet már nem foly-                                 házási támogatás,                                           egyaránt, jellemző-
     terület áll magántulajdonban. A  tat. A magánerdők negyedén továb-                                   illetve az alkalma-                                          en a technológia
     magán-erdőgazdálkodás a rend- bá úgynevezett erdőgazdálkodási                                     záshoz szükséges                                            segítségével vészel-
     szerváltás utáni három évtized  megbízási szerződések alapján                                     szaktudás hiányá-                                           jük át ezt az idősza-
     elmúltával még nem tudott megfe- folyik az erdőgazdálkodás, amely                                   ban kell keresni.                                           kot. Mindez rámutat,
     lelő fejlődési pályára állni, aminek  szerződések az erdőtörvény átme-                                 Jelentős előrelépés,                                          hogy az informatika
     elsősorban strukturális okai van- neti rendelkezése értelmében leg-                                 hogy ez a felismerés                                          az élet minden terü-
     nak. Így például az erdők megkér- feljebb 2021. év végéig maradhatnak                                 a konferenciaterme-                                          letén napjaink szer-
     dőjelezhető módon megvalósított  érvényben. Rövid időn belül tehát a                                  ken kívül kormány-                                           ves részévé vált, és
     privatizációja eredményeként kiala- magánerdők nagy részén az erdő- latára, használatba adására vonat- érdekében, hogy a változásokra az  zati szinten is testet                                      hogy milyen sokol-
     kult elaprózott birtokviszonyok, az  gazdálkodás szervezetrendszeré- kozó szabályozás jelentős átalaku- erdőtulajdonosok, az erdőgazdál- öltött a 2019-ben                                         dalú és erőteljes
     emiatt kialakult, ugyancsak elapró- nek jelentős átalakulása várható! láson ment keresztül, továbbá a  kodók és az erdész szakemberek  elfogadott Digitális Agrárstratégiá- mölcs- és állattenyésztési ágaza- A fenntarthatóság iránti igényt az  eszköz az akadályok leküzdéséhez.
     zott gazdálkodási viszonyok, vala- A közelmúltban olyan jogszabá- magánerdőket a gazdálkodás szak- időben felkészülhessenek, illetve a  ban, amelynek célja a digitalizáció- tokban is megjelennek adatalapú  élelmiszerbiztonsági és minőségi  Amikor összegezzük majd a krízis
     mint az erdőgazdálkodási tevé- lyok jelentek meg, amelyek merőben  maiságának növelése céljából a  változások valóban a magán-erdő- ból származó gazdasági előnyök  fejlesztések. Az ilyen digitális ag - kérdések mellett a bőrünkön érezhe- hatásait, a mezőgazdaság két
     kenység közvetlenül nincs szakmai  új kereteket határoznak meg a  továbbiakban a főbb jogcímeken  gazdálkodás fejlődését eredmé-   kiaknázása és az ehhez szükséges  rárinnovációs megoldásokat kínáló  tő klímaváltozás teremti meg. A Föld  hozadékot remélhetőleg feljegyez-
     jártassághoz kötve.      magán-erdőgazdálkodás szervező- csak erdészeti szakmai vállalkozá- nyezzék. A tájékoztatási kampány   tudás átadása. Bár a helyspecifikus  cégek piacra lépésének elősegíté- népessége 2050-re várhatóan túllépi  het magának: stratégiai ágazatként
      Jelenleg a magánerdők húsz szá- dési lehetőségeire. Ezek értelmében  sok használatába lehet adni. részletei a kamara honlapján érhe- művelés elterjedése lassabb ütemű  sére olyan kezdeményezések is  a 9 milliárd főt, ami a jelenlegi  társadalmilag elismertebb lett, és a
     zalékának nincs, további húsz szá- 2021. január 1-jétől erdő esetében is  A NAK a szaktárcával és az erdé- tők el a nak.hu/tajekoztatasi-szol- a vártnál, az azt lehetővé tevő auto- napvilágot látnak, mint az idén a  fogyasztási szokások mellett az  digitális fejlesztések más ágaza-
     zalékának pedig csak formálisan van  jelentősen leegyszerűsödik az osz- szeti szakmai szervezetekkel  galtatas/erdogazdalkodas menü- matizált irányítórendszerek min- NAK és a Design Terminál szervezé- eddigieknél is nagyobb terhet ró majd  tokhoz képest lassabb üteme len-
     erdőgazdálkodója, aki azonban a  tatlan közös tulajdon felszámolása,  együttműködve 2020 őszén tájé- pont alatt.           denhol népszerű fejlesztési irányt  sében indított NAK TechLab vállal- bolygónk ökoszisztémájára. Az édes- dületet vett.
     bizonytalanná vált jogi vagy gazda- az erdőnek minősülő földek haszná- koztatási kampányt szervez annak  SZALAI KÁROLY/NAK     jelentenek. A képzett munkaerő  kozásfejlesztési program.  víz szerepe a következő évtizedekben  MAJKUT ÁRPÁD/ NAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9