Page 5 - NAKlap 2020. szeptember VIII. évf. 7
P. 5

04 TÁMOGATÁS  2020. SZEPTEMBER |  LAP LAP | 2020. SZEPTEMBER       PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS           05
 A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
 Változott az éves fejlesztési keret A jövő mezőgazdasága az információra épül


 Módosult a Vidékfejlesztési Prog- Az állattartó telepek fejlesztése című  rolók, valamint a betakarítást követő  tájékoztatási és promóciós tevékeny- A járvány a mezőgazdaságban is olyan  A tudatos vásárlói magatartás  gazdaságilag is felértékelődik, ahogy
 ram éves fejlesztési kerete, amely  pályázatban a támogatás mértéke  áruvá készítést szolgáló létesítmé- sége: a felhívás megjelenésének a  informatikai készségek megszerzését és  érezhető erősödése olyan alkalma- a minél hatékonyabb öntözési rend-
 során hét új pályázatot hirdetnek meg. maximálisan 2 milliárd forint. Lehető- nyek létrehozása. A támogatás mér- várható ideje 2020. november, keret- zások elterjedését is ösztönzi, ame- szerek kialakítására tett törekvések
 A Vidékfejlesztési Program kerete  ség nyílik a sertés, baromfi, szarvas- téke maximálisan 2 milliárd forint. összege 8,71 Mrd Ft. módszerek alkalmazását kényszerítette ki,  lyek a termékek követhetőségével  is. A digitális megoldások az eddiginél
 – 350 forintos euróárfolyamon szá- marha, juh, kecske, valamit az egyéb  A csemetekertek gépberuházásaira  Az öntözési közösségek együttmű- amelyek az elmúltával is velünk maradnak  közelebb hozhatják termelőket a  pontosabb képet nyújtanak környe-
 molva – 1413,8 milliárd forint, vala- állattartó telepek fejlesztésére. Elszá- szeptember 1. napjától lehet pályázni.  ködésének támogatása: a felhívás  fogyasztókhoz. A terméken feltün- zetünkről, arra gyakorolt hatásunk-
 mint a kötelezettségvállalás aktuális  molható az építéssel járó technológiák  A támogatás mértéke maximum 50  megjelenésének a várható ideje 2020.  és lökést adhatnak az eddig vontatottan  tetett egyedi azonosítóval könnyen  ról, és segítenek racionális gazdálko-
 mértéke 1425,9 milliárd forint. Az irá- beszerzése, továbbá az állattartó  millió forint. Mezőgazdasági kisüze- október, keretösszege 2,32 Mrd Ft.  azonosítható a termesztő, a techno- dási gyakorlatok kialakításában. A
 nyító hatóságnak 2021. december  telepi létesítmények építése. A kis  mek támogatása: a 3000–6000 euró  Helyi termékértékesítést szolgáló pia- haladó digitális fejlesztéseknek.  lógia és a termőhely. Ez azért is fon- jövő gazdasága és mezőgazdasága
 31-ig van lehetősége a kötelezettség- értékű beruházások megvalósítása  STÉ üzemmérettel vagy ezzel meg- cok infrastrukturális fejlesztése:  tos, mert a fogyasztók még sosem  információra épül, és a precíziósnak,
 vállalás összegét 1531,82 milliárd  kapcsán külön felhívás megjelenése  egyező árbevétellel rendelkező gaz- támogatási kérelmet adhatnak be a  A növénytermesztésben az  egyre korlátozottabb elérhetősé- kerültek olyan távol a megvásárolt  digitálisnak vagy okosnak hívott
 forintra növelni. Az éves fejlesztési  várható. dálkodók pályázhatnak 15 000 euró  vidéki önkormányzatok, a nemzetisé- elmúlt évek legnagyobb figyelmet  gével pedig az automatizálás még  termékek előállításától, mint az  mezőgazdaság jelentéséhez a jöve-
 keret módosításával és az újonnan  A kertészeti üzemek korszerűsítése  támogatásra. A támogatási igénylé- gi önkormányzatok és a nonprofit  kapott fejlesztési iránya a precíziós  nagyobb teret fog kapni.  elmúlt évtizedekben. Örömteli lenne,  delmezőség javításán kívül az élelmi-
 megjelenő hét új felhívással további  keretében támogatható a kertészeti  seket várhatóan 2020. október 1. nap- szervezetek. gazdálkodás, amely a táblán belüli  A precíziós gazdálkodás nem  ha a modern alkalmazások képesek  szerbiztonság és a fenntarthatóság
 97,53 milliárd forint kerül lekötésre. termelő tevékenységet szolgáló  jától lehet benyújtani.  A pályázatokat a www.palyazat. jövedelmezőségi szintek maximali- csak a növénytermesztésben van  lennének áthidalni a szakadékot a  is hozzátartozik.
 Az idén várható pályázatokról rövi- növényházak építése, a hűtőházak,  Minőségrendszerekhez kapcsolódó  gov.hu oldalon lehet elérni.  zálását hatékonyabb anyagfel- jelen, a kertészeti, szőlészeti, gyü- termelő és fogyasztó között.  Az elmúlt hónapjainkat meghatá-
 den számolunk be a következőkben.  hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatá- előállítói, termelői csoportosulások  NÉMETH BÁLINT/NAK használással és rozó COVID–19 jár-
     gépüzemszervezés-                                           vány hatásai alól
 Új szabályozás mellett szerveződhet  sel éri el. A technoló-                         egyikünk sem tudta
     gia elterjedésének
                                                         teljesen függetlení-
     üteme mára érezhe-
                                                         teni magát. A mező-
 a magán-erdőgazdálkodás tően lelassult. Ebben                                 gazdaságot nem
                                                         érintette olyan mér-
     szerepe van a szol-
     gáltatói és termelői
                                                         tékű leállás, mint
     oldalról egyaránt                                           más iparágakat,
 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az  tapasztalható türel-                            azonban a kialakult
     metlenségnek, és a
                                                         helyzet miatt egyes
 Agrárminisztériummal és az erdészeti  bevezetés mellé tár-                           munkafolyamatokat
     suló olykor kontra-
                                                         kénytelenek voltunk
 szakmai szervezetekkel együttműködve  produktív marke-                             online térbe menekí-
 2020 őszén tájékoztatási kampányt szer- tingtevékenységnek                           teni. A járványhely-
                                                         zet élesen felhívta a
     is. Az AKI 2018-as
 vez a magán-erdőgazdálkodás szerveződé- felmérése szerint                           figyelmet a társa-
 seinek új jogszabályi kereteiről. azonban a kezdeti                              dalmi berendezke-
     lelkesedést követő
                                                         désünk törékenysé-
     visszaesés okait                                           gére. A magán- és a
 A kétmillió hektárnyi hazai erdők- sági helyzete miatt érdemi gazdál- elsősorban a beru-           gazdasági életben
 ből közel kilencszázezer hektárnyi  kodási tevékenységet már nem foly- házási támogatás,           egyaránt, jellemző-
 terület áll magántulajdonban. A  tat. A magánerdők negyedén továb- illetve az alkalma-            en a technológia
 magán-erdőgazdálkodás a rend- bá úgynevezett erdőgazdálkodási  záshoz szükséges                segítségével vészel-
 szerváltás utáni három évtized  megbízási szerződések alapján  szaktudás hiányá-               jük át ezt az idősza-
 elmúltával még nem tudott megfe- folyik az erdőgazdálkodás, amely  ban kell keresni.             kot. Mindez rámutat,
 lelő fejlődési pályára állni, aminek  szerződések az erdőtörvény átme- Jelentős előrelépés,          hogy az informatika
 elsősorban strukturális okai van- neti rendelkezése értelmében leg- hogy ez a felismerés          az élet minden terü-
 nak. Így például az erdők megkér- feljebb 2021. év végéig maradhatnak  a konferenciaterme-          letén napjaink szer-
 dőjelezhető módon megvalósított  érvényben. Rövid időn belül tehát a  ken kívül kormány-           ves részévé vált, és
 privatizációja eredményeként kiala- magánerdők nagy részén az erdő- latára, használatba adására vonat- érdekében, hogy a változásokra az  zati szinten is testet  hogy milyen sokol-
 kult elaprózott birtokviszonyok, az  gazdálkodás szervezetrendszeré- kozó szabályozás jelentős átalaku- erdőtulajdonosok, az erdőgazdál- öltött a 2019-ben  dalú és erőteljes
 emiatt kialakult, ugyancsak elapró- nek jelentős átalakulása várható! láson ment keresztül, továbbá a  kodók és az erdész szakemberek  elfogadott Digitális Agrárstratégiá- mölcs- és állattenyésztési ágaza- A fenntarthatóság iránti igényt az  eszköz az akadályok leküzdéséhez.
 zott gazdálkodási viszonyok, vala- A közelmúltban olyan jogszabá- magánerdőket a gazdálkodás szak- időben felkészülhessenek, illetve a  ban, amelynek célja a digitalizáció- tokban is megjelennek adatalapú  élelmiszerbiztonsági és minőségi  Amikor összegezzük majd a krízis
 mint az erdőgazdálkodási tevé- lyok jelentek meg, amelyek merőben  maiságának növelése céljából a  változások valóban a magán-erdő- ból származó gazdasági előnyök  fejlesztések. Az ilyen digitális ag - kérdések mellett a bőrünkön érezhe- hatásait, a mezőgazdaság két
 kenység közvetlenül nincs szakmai  új kereteket határoznak meg a  továbbiakban a főbb jogcímeken  gazdálkodás fejlődését eredmé- kiaknázása és az ehhez szükséges  rárinnovációs megoldásokat kínáló  tő klímaváltozás teremti meg. A Föld  hozadékot remélhetőleg feljegyez-
 jártassághoz kötve. magán-erdőgazdálkodás szervező- csak erdészeti szakmai vállalkozá- nyezzék. A tájékoztatási kampány  tudás átadása. Bár a helyspecifikus  cégek piacra lépésének elősegíté- népessége 2050-re várhatóan túllépi  het magának: stratégiai ágazatként
 Jelenleg a magánerdők húsz szá- dési lehetőségeire. Ezek értelmében  sok használatába lehet adni. részletei a kamara honlapján érhe- művelés elterjedése lassabb ütemű  sére olyan kezdeményezések is  a 9 milliárd főt, ami a jelenlegi  társadalmilag elismertebb lett, és a
 zalékának nincs, további húsz szá- 2021. január 1-jétől erdő esetében is  A NAK a szaktárcával és az erdé- tők el a nak.hu/tajekoztatasi-szol- a vártnál, az azt lehetővé tevő auto- napvilágot látnak, mint az idén a  fogyasztási szokások mellett az  digitális fejlesztések más ágaza-
 zalékának pedig csak formálisan van  jelentősen leegyszerűsödik az osz- szeti szakmai szervezetekkel  galtatas/erdogazdalkodas menü- matizált irányítórendszerek min- NAK és a Design Terminál szervezé- eddigieknél is nagyobb terhet ró majd  tokhoz képest lassabb üteme len-
 erdőgazdálkodója, aki azonban a  tatlan közös tulajdon felszámolása,  együttműködve 2020 őszén tájé- pont alatt. denhol népszerű fejlesztési irányt  sében indított NAK TechLab vállal- bolygónk ökoszisztémájára. Az édes- dületet vett.
 bizonytalanná vált jogi vagy gazda- az erdőnek minősülő földek haszná- koztatási kampányt szervez annak  SZALAI KÁROLY/NAK jelentenek. A képzett munkaerő  kozásfejlesztési program.  víz szerepe a következő évtizedekben  MAJKUT ÁRPÁD/ NAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10