Page 6 - NAKlap 2020. szeptember VIII. évf. 7
P. 6

06   MAGYAROK KENYERE                               2020. SZEPTEMBER |     LAP            LAP | 2020. SZEPTEMBER                         MAGYAROK KENYERE          07
                                                            A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

     Magyarok Kenyere – „Egy kenyéren vagyunk”


     Különös jelentősége van az össze-     fogásnak a Trianon-emlékévben


                                                 Idén tízéves a Magyarok
                                                 Kenyere – 15 millió

                                                 búzaszem program. A
                                                 Nemzeti Összetartozás

                                                 Évében, 2020-ban is
                                                 összefogtak a magyar

                                                 gazdák, hogy jótékony              egészen augusztus 20-ig;     Aratókoszorú a Szent István Bazilikában

                                                 felajánlásaikkal segítsék            Magyarországon összesen 89,
                                                                         külhonban pedig további több
                                                                                          Trianon százéves évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Évében kiemelt jelentősége van a Kárpát-medence
                                                 a rászorulókat. Több ezer            tucat ponton gyűjtötték a fel-  Aratókoszorú elkészültének, amelyet a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében helyeztek el
                                                                         ajánlásokat, amelyet húsz anya-
                                                 anyaországi és határon             országi és számos határon túli  augusztus közepén a budapesti Szent István Bazilikában. A magyar gazdaösszefogást és a világ magyarságának
                                                                         malomban őrölnek meg. A koro-
                                                                                          egységét hirdető koszorút Snell György püspök, a Bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre áldotta meg. A 800 búzaka-
                                                 túli magyar gazdálkodó             navírus okozta helyzetben a   lászból álló díszes aratókoszorú hetekig megtekinthető a Bazilika szentélyében. A mérete mellett népművészetileg
                                                 ajánlott fel búzát, amit            szervezők a búzafelajánlás mel- is egyedi alkotásnak minősülő, míves búzafüzér ugyanis a magyar közösség összetartását szimbolizálja: sok száz
                                                                         lett kiemelten számítanak a
                                                                                          éves hagyományokat követve, a zöld búzakalászokból alkották meg Hajdúnánás hagyományőrző asszonyai. A
                                                 ezúttal Szarvason, július            Magyarok Kenyere Alapítványhoz  koszorú körkörösen szélesedő elemei jelképezik Magyarországot, illetve a Kárpát-medence és világ szorosan hozzá
                                                                                          tartozó magyarságát. A Kárpát-medence Aratókoszorúját 4 gazdasszony, napi 8 órás fonással, 3 hét alatt készítet-
                                                                         érkező pénzadományokra is,
                                                 31-én öntöttek össze,              hogy idén is biztosíthassák a több  te el. Fonásmintája tradicionális népművészeti elemeket ötvöz: az áttört mintás „lyukas” csipke mellett megjelenik
                                                                                          a „rece”, illetve a „finom keskeny hetes” minta, illetve az esőcsiga-és harangmotívum.
                                                                         tízezer magyar gyermek és csa-
                                                 ünnepélyes keretek               lád ellátását.
                                                 között.


                                    Az idén tízéves Magyarok
      Tíz év – kontinenseken                   Kenyere – 15 millió búzaszem  hogy ünnepélyes keretek között
                                                   összeöntsék búzaadományukat.
      átívelő siker                       program kiemelt jelentőségű ese- Az immáron szétválaszthatatlanul
                                    ménye a Kárpát-medencei
                                                   egybevegyült és megáldott búza-
                                    Búzaösszeöntés Ünnepe, amelyre  szemeket a Szarvasi Szárazma-
       A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövet- ezúttal a történelmi Magyaror- lomban, hazánk egyetlen működő
      kezetek Szövetsége (Magosz) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)  szág középpontjában, Szarvason  lóvontatású malmában őrölték
      által közösen szervezett, idén 10 éves Magyarok Kenyere – 15 millió búza- került sor. Az eseményen a nagy- meg. A Magyarok Kenyere további
      szem program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú  számú magyarországi és határon  összetevői is nemzeti összefogás-
      összefogása. A program keretében Magyarország területéről és a Kár- túli magyar gazda mellett részt  sal érkeztek meg az ünnepségre: a
      pát-medence magyarlakta régióiból ajánlanak fel búzát határon inneni és  vett Kövér László, az Országgyű- kovászt a felvidéki magyar közös-
      túli, magyar gyermekeket segítő szervezetek számára.    lés elnöke, Nagy István agrármi- ségből, a sót az erdélyi Parajdról,
       A tavalyi esztendő minden eddiginél sikeresebb volt a program életében:  niszter, Potápi Árpád nemzetpoli- míg a vizet Kárpátaljáról, a Feke-
      közel 5700 magyarországi és határon túli magyar gazda vett részt az ado- tikáért felelős államtitkár, Jakab  te-Tisza forrásától hozták határon
      mányozásban, mintegy 800 tonna búzát adva össze a hazai és határon túli  István, az Országgyűlés alelnöke,  túli gazdáink. A trianoni békediktá-
      gyermekeknek, rászorulóknak.                a Magosz elnöke, valamint Győrffy  tum 100 éves évfordulóján – hála a
       Fontos szerepe van a Magyarok Kenyere Alapítványnak is: az alapítvány  Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági  magyar gazdáknak – mostanra az
      egyik célkitűzése, hogy a Kárpát-medencei magyarok mellett a nyugati,  Kamara elnöke, számos ország- egész Kárpát-medencében, sőt
      tengerentúli diaszpóra magyarságot is bevonja az adományozásba. Tavaly  gyűlési képviselő és egyéb promi- már a nagyvilág magyar közössé-
      első alkalommal a szórványmagyarságba, New York, Calgary, Cork vagy  nens személy.   geiben is elmondhatjuk: „Egy
      Bécs magyar közösségébe is eljuttattuk a Magyarok Kenyere jelképes liszt- Valamennyi magyarországi  kenyéren vagyunk”.
      adományát.                         megyéből és a határon túli térsé- A búzaadományok gyűjtése
                                    gekből érkeztek a magyar gazdák,  július elején kezdődött, és tartott
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11