Page 6 - NAKlap 2019. július-augusztus VII. évf. 7-8
P. 6

6                                       2019. július–Augusztus | NAKlap             NAKlap | 2019. július–Augusztus                                          7
      Szigorú kontrollt vár el

      a szakma a Mercosur-

      megállapodás kapcsán
     Két évtizedes tárgyalási folyamatot követően az Európai Unió és a             figyelmet Wagenhoffer zsombor,
     Mercosur-országok átfogó kereskedelmi megállapodásról döntöttek,              a magyar állattenyésztők szövet-
     amely a világ legnagyobb szabadkereskedelmi területét hozza létre.             ségének ügyvezető igazgatója. a
     Az agrárium szereplői szerint a tisztességes piaci verseny fenntar-            kedvezményes vámmal beérkező
     tása érdekében az európai hatóságoknak kiemelt figyelmet kell for-             marhahúsok 55 százaléka lehet
                                                   friss és 45 százaléka mélyhűtött,
     dítaniuk arra, hogy a Mercosur országokból érkező termékek min-              amelyek maximális mennyiségét
     denben megfeleljenek a szigorú európai feltételeknek.                   (ami jelenleg 270 ezer tonna) a
                                                   megállapodás 99 ezer tonnával
      megállapodás született az Európai  feleknek részletesen kellett mérle- kozó előírások. Bár az előállításhoz  emeli meg (6 év alatt). Ez a több- kor üdvözlik a kereskedelmi meg- országokban sajtutánzatok kerül- delmi és egyéb hatásai is lehet- tott össze a mezőgazdasági ter-
     unió (Eu) és a dél-amerikai közös  gelni az egymásnak nyújtott ked- köthető szabályok nem egyeznek  let az uniós marhahúsfogyasztás  állapodást, mivel az alapvetően  jenek forgalomba.     nek, hiszen főként a vidéki terüle- melők és az élelmiszeripari vállal-
     piac, a mercosur országai (argentína,  vezmények gazdasági hatásait,  meg, de az az európai termelők és  1,2 százaléka.       új piacok kiaknázását teszi lehe-              teken szektorbeli uniós munkahe- kozások számára annak érdeké-
     Brazília, Paraguay, uruguay) között  valamint a vállalásokat egyensúlyba  tenyésztők jogos elvárása, hogy az  sajnálatos tendencia, hogy  tővé. a 30 ezer tonnás sajt ked- Nyomasztó      lyek kerülhetnek veszélybe. Érde- ben, hogy enyhítse az Eu-merco-
     tervezett szabadkereskedelmi szer- kellett hozniuk. természetes, hogy  Eu-ba behozott és forgalmazott ter- Európában évek óta csökken a  vezményes kvótamennyiség pél- többlet a baromfi-    mes nagyobb figyelmet fordítani  sur megállapodás által okozott
     ződésről, amelyről már csaknem  a két országcsoport nem ugyanazo- mékek megfeleljenek az európai  marhahúsfogyasztás. a többlet-   dául körülbelül tízszerese a ma  ágazatban?         az exportpiacok feltérképezésére,  potenciális piaci zavarokat. az
     húsz éve folytak a tárgyalások. az Eu  kat a termékeket tartotta fontosnak  elvárásoknak, tehát a termelés felté- import akkor nem fogja a magyar  exportált mennyiségeknek. az         például az ázsiai országok felé irá- alap hasonló lesz a 2014-ben lét-
     elsősorban az ipari termékek – példá- a tárgyalások során. az Eu-nak való- teleinek szabályozásában ugyanazt  és a többi európai marhatartó  Eu tej- és tejtermékeinek mai glo- „az elmúlt 20 évben az Eu  nyuló értékesítés lehetőségére. rehozott alaphoz, amellyel az
     ul a gépjárművek és a számítástech- színűleg többet kellett feladnia a  a hátteret kell megadni a fair piaci  helyzetét veszélyeztetni, ha a  bális kereskedelmét rendkívüli  baromfihús-termékpályán végre-         oroszországi embargó uniós ter-
     nikai cikkek – piacán szeretne  mezőgazdaság esetében, míg a  verseny kialakulásához. az agrárium  kontinensen előállított marhahús  folyamatok, kereskedelmi hábo- hajtott erőfeszítéseknek (állatjólé- Támogatási     mékekre gyakorolt  hatását kíván-
     nagyobb hozzáférést kapni, a  mercosur tagországai az ipari ter- szereplői szerint a tisztességes piaci  presztízsét növelni tudjuk, továb- rúk, gazdaságpolitikai játszmák  ti, élelmiszerbiztonsági, környe- csomag    ták enyhíteni.
     dél-amerikaiak pedig a mezőgazda- mékek esetében tettek engedmé- verseny fenntartása érdekében az  bá valamennyi importhússal    befolyásolják, ezért biztonságér- zetvédelmi) köszönhetően a  az agrárium         a szakértők véleménye szerint a
     sági áruk, köztük a hús, a szója, a kávé  nyeket. a megállapodás szerint  európai hatóságoknak kiemelt  szemben az unióshoz hasonló,  zetet ad, hogy a változó világban  baromfiszektor minimális környe- számára      magyar gazdaság elég erős ahhoz,
     és a feldolgozott termékek exportját  mindkét fél jelentős kedvezménye- figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy  szigorú szakmai követelményeket  egy újabb kapu nyílt meg a  zetterhelés mellett is képes kima-        hogy biztosítható legyen a fejlő-
     kívánják növelni. a felek közötti áru- ket tett a következő 6–7 éves perió- a mercosur országokból érkező ter- támasztunk. Nem szeretnénk, ha  magas minőségű Eu-s tejtermé- gasló termékminőséget produkál- a tárgyalási folyamat során a  désnek az az üteme, amelyet az
     kereskedelem jelenleg több mint 88  dusra, amely gyártói és termelői  mékek mindenben megfeleljenek a  az európai és a hazai legelőkről  kek előtt, rugalmasabbá és vál- ni, azonban érzékenyen érinti az  kölcsönös kedvezmények mellett  elmúlt években megfigyelhettünk.
     milliárd euró, a szolgáltatásoké pedig  köröket bizonytalanít el. Dél-ameri- szigorú európai feltételeknek a ter- eltűnnének az állatok, amely így a  ságállóbbá válhat Európa. a fel- ágazatot a megállapodás szerinti  kiemelt figyelmet szenteltek a tár- az agrárium területén sem az elért
     34 milliárd euró. az Eu és a mercosur  kából az ipari termékek gyártói, míg  mékek minősége, biztonságossága  vidéki gazdák munkahelyeinek  dolgozók a 9–10 év helyett rövi- – a jelenlegi mennyiségekhez  gyaló felek a saját területek –  szint megvédése a cél, hanem a
     vezetői azt remélik, hogy a megálla- az Eu-ban elsősorban az agrárium  és az előállítás körülményei tekinte- megszűnéséhez vezetne – tette  debb importvámcsökkentési  képest lényegesen nagyobb – 180  különösen a megállapodás szem- folyamatos fejlesztés, beruházás és
     podás növelni fogja ezeket a számo- szereplői, így a húsmarhatenyész- tében egyaránt.  hozzá a szakember.              átmeneti időszakokat, illetve a  ezer tonna baromfihús vámmen- pontjából érzékeny ágazatok –  ezáltal a növekedés. Ennek érdeké-
     kat, és megerősíti a gazdasági és  tők és a baromfitenyésztők fejezték                                 sajtok (30 ezer tonna), a sovány  tes kvóta” – jelentette ki Csorbai  védelmére, így a megállapodás- ben az uniós csomag mellett a
     munkahelyi növekedést a két térség- ki aggodalmukat. az európai  Növelni kell       Védelmet kap                tejpor (10 ezer tonna) és a csecse- attila, a Baromfi termék tanács  tervezet tartalmaz egy védelmi  kamara szükségesnek tartja – füg-
     ben élő több mint 770 millió ember  tenyésztők attól tartanak, hogy a  a marhahús     az európai sajtipar,            mőtápszer (5 ezer tonna) eseté- elnöke. Európa már eddig is közel  záradékot is, amely akkor alkal- getlenül a 2020 utáni Közös agrár-
     számára. az Európai Bizottság által  megállapodás következtében nem  presztízsét     válságállóbbá                ben magasabb kedvezményes   900 ezer tonna baromfihúst   mazható, ha az Eu agráriumát  politikáról szóló tárgyalások ered-
     megtárgyalt megállapodást még a  fair verseny alakul ki, mert egészen           válhat Európa                mennyiséget is el tudtak volna  importál minden évben harmadik  jelentősen befolyásolja a megnö- ményétől –, hogy a mezőgazdaság,
     28 tagállamnak és az Európai Parla- más körülmények között lehet gaz- „a kedvezményes 7,5%-os vám-                  képzelni. a szervezet vezetője  országokból. E további import- vekedett import. Ez az első alka- az élelmiszeripar és a vidék fejlesz-
     mentnek is meg kell erősítenie. dálkodni Dél-amerikában, hiszen a  mal érintett húskvóták bevezeté- Harcz zoltán, a tej szakmaközi  szerint pozitívumként kell felhoz- mennyiséggel a német vagy a  lom, hogy egy ilyen intézkedést  tésére a többi operatív program-
                    helyi szabályok és a környezetvé- se 6 év alatt fokozatosan történik  szervezet és terméktanács ügy-  ni, hogy az elfogadott jogi bizto- francia csirkehústermelésnek  belefoglaltak szabadkereskedelmi  ban rendelkezésre álló összeg mel-
     Egyenlő feltételek      delmi, természetvédelmi, élelmi- meg és rájuk szigorú minőségi és  vezető igazgatója szerint még    sítékok több száz kiváló minő- megfelelő mennyiség érkezhet  megállapodásba. tekintettel a  lett 2000 milliárd forint támogatási
     kellenek           szer-biztonsági, állategészségügyi  állategészségügyi feltételek  élesen eltérőek az álláspontok az   ségű európai élelmiszer védelmé- majd Európába. amellett, hogy  megállapodás potenciális hatásá- forrást lehessen elkülöníteni a
                    és állatjóléti feltételek lényegesen  vonatkoznak majd (pl. csak hor- európai tejágazati szereplők   re szolgálnak, megakadályozva  több hús érkezik az Eu-ba, a szer- ra az agrár-élelmiszeripari ágazat- következő vidékfejlesztési prog-
      a hosszúra nyúlt tárgyalási soro- enyhébbek, mint az európai  monmentes első osztályú húsokat  között a megállapodásról. a nagy   például, hogy Fromage de Herve  ződés életbe léptetésének komoly  ra, az Európai Bizottság 1 milliárd  ramból.
     zat azzal is magyarázható, hogy a  tenyésztőkre és termelőkre vonat- lehet beszállítani)” – hívta fel a  európai tejfeldolgozók ugyanak- vagy Comte név alatt a mercosur  szociális, gazdasági, környezetvé- eurós támogatási csomagot állí-    n NAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11