Page 10 - NAKlap 2019. július-augusztus VII. évf. 7-8
P. 10

10                                       2019. július–Augusztus | NAKlap             NAKlap | 2019. július–Augusztus                                         11


     Milliárdokat dobunk ki az ablakon                                                    Folyamatosan megújuló programok a tagjainknak     a szakszerűtlen tárolás miatt

                                                                           a NaK Élelmiszeripari igazgatóság koráb- nyei alapján határozunk meg. Ennek megfe- si programot, valamint egy újabb spanyolor-
                                                                          bi szakmai rendezvényeinek tapasztalatai  lelően a jövőben olyan termékek előállításá- szági utat hirdetnénk meg a húsipar számára.
      az elmúlt években magyar-              Gabonamérleg                hoz vezethet. Ha az áru állaga     azt mutatták, hogy az élelmiszeripari vállal- val is tervezzük kibővíteni a már meglévő
     országon kisebb in gadozások         (búza, árpa, zab, rosz, tritikálé, kukorica)    romlásnak indul, azonnali        kozások körében kiemelt igény mutatkozik  programokat, mint a töltelékáru, vörösáru  Kiállítások és
     mellett igazán jó gabona- és  18000                               beavatkozásra van szükség,       olyan gyakorlati, piacképes tudás megszer- (párizsi), sörfélék és kenyérfélék (rozskenyér). üzemlátogatások
     olajosmagtermésről számol- 16000                                mivel ez a folyamat nem visz-      zésére, amely azonnal átültethető a min-
     hatunk be, egy stagnáló                                     szafordítható. ilyen esetekben     dennapi tevékenységükbe, valamint termé- Külföldi szakmai            magyarországon is egyre nagyobb figyelem-
     belső felhasználás mellett.  14000                               a mozgatás-szellőztetés mel-      keik minőségének növekedését és termék- napok                 mel kísérik a cégek a nemzetközi trendeket és a
     a megnövekedett átmenő  12000         9695           8645          lett akár az áru tisztítása és     fejlesztési képességük javulását eredmé-                    réspiaci termékek exportlehetőségeit. Emiatt
     készletek miatt évek óta telí-               7750                 szárítása is szükségessé vál-      nyezi.                  a versenyképesség megtartásában és foko- olyan nemzetközi kiállításokra szervezünk láto-
     tettek a raktárak.   10000   7277                        7746    hat, ami komoly költséggel jár.                         zásában elengedhetetlen a termékválaszték  gatási lehetőségeket, ahol a jelentkezők megis-
      a hazai gabonafelhaszná- 8000                                 ahhoz, hogy a minőségi rom-       Tanuljunk együtt!           bővítése, folyamatos megújítása. annak érde- merhetik az adott piac újdonságait, új kapcsola-
     lás nem haladja meg a 6,5  6000                                 lást, a fertőzéseket megelőz-                          kében, hogy a nemzetközi termékek gyártá- tokat építhetnek ki. a vásárlátogatás mellett
     millió tonnát éves szinten.                                   zük, az áru szakszerű kezelése      az Élelmiszeripari igazgatóság 12 gyakor- sának jellegzetességeit is megismerjék tagja- tagjaink számára olyan szakmai tanulmányuta-
      a jelentős ráfordítással  4000                                 mellett szükség van a folya-      lat orientált termékfejlesztési programot ren- ink és ezáltal hazai viszonylatban egyedi ter- kat is szervezünk a jövőben, amely során az
     megtermelt gabona és olaj- 2000                                 matos monitorizálásra is.        dezett meg a tavaszi félévben, amelyeken  mékek előállításával versenyelőnyt szerez- érdeklődők számos feldolgozó üzem működé-
     mag minőségének megóvása                                     a tisztítatlan, kezeletlen áru     összesen 169 tagunk vehetett részt. az elér- hessenek, az Élelmiszeripari igazgatóság  sébe kaphatnak betekintést és ezáltal különféle
     és a tárolási veszteségek  0  2013/14   2014/15   2015/16   2016/17   2017/18   melegágya a bogárfertőzött-       hető termékköröket (elsősorban tejfeldolgo- nemzetközi szakmai napokat szervez. a  feldolgozási technológiákat ismerhetnek meg.
     minimalizálása minden áru-         Termés Export Hazai felhasználás+zárókészletek   ségnek, ami további problé-       zás, húskészítmény-előállítás, zöldség-gyü- korábbi években sikeresen lezajlott rendez- A megrendezésre kerülő programok részletei
     val rendelkező tulajdonos                                    mákat vet fel. a gázosítás –      mölcs feldolgozás, pálinkakészítés területén)  vények folytatásaként 2019-ben a tejipar szá- a www.nak.hu portálon lesznek elérhetők.
     számára egy követendő cél                                    különösen a többszöri gázosí-      folyamatosan szélesítjük, amit a tagok igé- mára Franciaországban tervezünk sajtkészíté-           n NAK
     kell hogy legyen. mindezt csak meg- következtében a tisztításra az átla- szemetet tartalmazó termény nem  tás – minőségromláshoz vezethet,
     felelő műszaki színvonalú tárolók- gosnál is kevesebb figyelmet fordí- alkalmas hosszú távú tárolásra, noha  illetve a limit feletti gázkoncentráció
     ban, szakszerű tárolástechnológia  tottak.         ma már egyre gyakoribb az éven túli  késleltetheti az áru elszállítását, ami
     alkalmazása és megfelelő szakérte- ideális esetben valamennyi beta- tárolás.       további pluszköltséget jelent.                                                           Az agrárkamarai tagok
     lem mellett lehet megvalósítani. karított termény a tisztítóra kellene  a learatott gabonaszem élőanyag- mind a hazai felhasználók, mind az                                                2019. augusztus 31-ig
      a túlzsúfolt raktárak sajnos sok  hogy kerüljön a tárolás előtt. amióta  ként viselkedik a raktárakban és a  exportőrök az átvétel során végzett                                            a www.mezogazdakiado.hu
     esetben túllépik a vonatkozó szab- elterjedtek a mai kor modern kom- tárolási körülményektől függően vál- ellenőrzésekkor megtagadhatják                                                 oldalon NAK nyilvántartási
     ványban megengedett 2–3 méteres  bájnjai, a tisztítás egy folyamatos  toztatja nedvességtartalmát, hőmér- azon tételek átvételét, amelyeknek                                              számmal történő regisztráció után
                                                                                                                           a Mezőgazda Kiadó által kiadott
     raktározási magasságot. Ezen  vitatéma. a termelők arra hivatkoz- sékletét. Ezt a folyamatot a tárolók  minőségi állandói, állaguk, szaguk és  ÚJDONSÁG!          ÚJDONSÁG!            ÚJDONSÁG!           könyvek árából
     magasság felett tárolt termények  nak, hogy ilyen modern gépek mel- szellőztetésével, az áru kezelésével,  tisztasági követelményei nem meg-
     esetében komoly problémák jelent- let nincs szükség utótisztításra. a  mozgatásával lehet szabályozni. a  felelőek. az egyre szigorodó Eu-s
     kezhetnek. minél magasabban tárol- tapasztalatok ellenben azt igazolják,  raktározott termény kezelésének  előírások erre nemcsak jogalapot
     ják a terményt, annál nehezebben  hogy a jó esetben elérhető 2% körüli  elmaradása komoly minőségi romlás- adnak, de kötelezettséget is rónak a                                             30%
     adja le egységnyi felületen a                                  vevőkre. a visszautasítás költ-
     hőt és párát, így könnyebben           Olajosmag mérleg - millió tonnában       ségei, a magas fuvardíjak
     alakul ki helyi nedvesedés,              (repce+napraforgó)             miatt, tetemesek lehetnek. a
     ami melegágya a gomba- és  3500                                 minőségi romlás értékvesz-
     kártevőfertőzésnek. a helyhi-                                  téssel, de akár a felhasználha-                                                      kedvezményben
     ány miatt az árumozgatások  3000                                tó mennyiségek csökkenésé-        Integrált            Integrált            Integrált             részesülnek.
     lehetősége is korlátozott. a                                   vel járhat, mivel bizonyos        növénytermesztés 1.       növénytermesztés 2.       növénytermesztés 3.
     problémát fokozza, hogy  2500                                  tételek akár megsemmisítés-                                                       Fontos, hogy a regisztrációt minden esetben
     egyre inkább elmarad a ter- 2000                          1783    re is kerülhetnek.              Általános            Alapnövények          Alternatív növények     a Kiadó egy válaszlevélben megerősíti
                                                                                                                           és csak ezután tudják vásárláskor
     mények betároláskori tisztítá-                     1756           az anyagi károk minimali-          növénytermesztési        Szerkesztette:         Szerkesztette:        érvényesíteni a kedvezményt!
     sa. a 2018/19-es szezonban a  1500 1140   1226     1376                 zálásán túl mindannyiunk           ismeretek            Dr. Pepó Péter         Dr. Pepó Péter
     tisztitás hiánya okozta károk-                                  felelőssége egészséges élel-                         Bolti ár: 7200 Ft        Bolti ár: 5900 Ft
     kal sok raktárban szembe kel- 1000                               miszerek biztosítása a termő-        Szerkesztette:
     let nézni. sajnos az idén ez                                   földtől az asztalig. (Folytatás a      Dr. Pepó Péter
     nemcsak a gabonafélék ese- 500  877     1071     771     1044     1171    következő számban, ahol           Bolti ár: 6900 Ft
     tén volt jellemző, hanem a                                    részletesen beszámolunk a                             A kiadványok megrendelhetők a kereskedelem elérhetőségén:
     kukoricánál is, mivel időjárási  0  2013/14  2014/15  2015/16   2016/17    2017/18   leggyakrabban előforduló                             1097 Budapest, Gubacsi út 30. Telefon: +36-1 460-2729
     viszonyok miatt nem kellett         Termés Export Hazai felhasználás+készlet     problémákról.)              www.mezogazdakiado.hu          email: kereskedelem@mezogazdakiado.hu
     szárítani az árut, így ennek                                    n PETőházi TAMáS/GOSz                                                                   316191
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15