Page 5 - NAKlap 2019. július-augusztus VII. évf. 7-8
P. 5

4  2019. július–Augusztus | NAKlap NAKlap | 2019. július–Augusztus                            5


 Több mint tízezer gyermek  Szakmai konferenciák sora a Farmer Expón találkozott Fruttival és Veggivel Sorrendben 28. alkalommal rendezik meg Kelet-Magyarország leg-  agrárszakembereknek teremt lehe-

     hatékonyabb mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítását, a debre-
     ceni Farmer Expót 2019. augusztus 15–18. között. A mezőgazdaság              tőséget egy gazdasági párbeszédre.
                                                   juh-kecske témában fajtabemutató-
 az Európai Friss Kalan- gyermek vett részt prog- minden ágát lefedő rendezvény a közönségprogramok mellett ak - val és szakmai továbbképzésekkel
 dok program keretében  ramjainkon, és közel egy  tuális témákat érintő szakmai konferenciákat is szervez.  találkozhatnak az érdeklődők.
 megrendezett Friss zöld- tonna friss zöldséget és                          a Nemzeti agrárgazdasági Kama-
 ségek és gyümölcsök  gyümölcsöt kóstoltattunk                           ra Hajdú-Bihar megyei szervezete a
 Ünnepe játékosan kívánta  meg” – mondta mártonffy  a mezőgazdaságban érdekelt  ferencián az érdeklődők szintén  a HoRtiCo kertészeti konferencia  sportcsarnokban kialakított 130
 közelebb vinni a gyerekek- Béla, a Nemzeti agrárgaz- szakemberek egyedülálló betekin- érdekes előadásokat hallhatnak e  a klímaváltozással kapcsolatos kér- négyzetméteres közösségi standján
 hez a zöldségek és gyü- dasági Kamara országos  tést nyújtanak a hazai és más  témákban: a digitalizáció hatása a  désekkel foglalkozik majd, míg a  termelői piaccal, szakmai konzultá-
 mölcsök szeretetét, a  kertészeti és beszállítóipari  országok gyakorlatába, tapasztala- jövő baromfitermelésére, az anti- növénytermesztési konferencia köz- ciókkal, kamarai szolgáltatásokhoz
 program mesevilága,  osztályának elnöke. a  taiba. a sertéstenyésztési konfe- biotikum-felhasználás csökkenté- ponti témája a jövedelmező és fenn- kapcsolódó nyereményjátékkal és
 Vega polis és két hőse,  szakember hozzátette:  rencia keretében a résztvevők job- sére irányuló törekvések, a hűtőpa- tartható kukoricatermesztés lesz. az  egyéb színes programokkal várja
 Frutti és Veggi segítségé- idén az esemény kereté- ban beleláthatnak például a pre- nelek tisztítása és fertőtlenítése a  ukrán–magyar–román üzletem- tagjait, partnereit.
 vel. a generali gyerek szi- ben Európai Friss Kalandok  cíziós takarmányozás jelenébe és  baromfitelepen.  ber-találkozó a Kárpát-medencei  n NAK
 get négy hétvégéjén, júni- rajzpályázat is indult, a  jövőjébe, a PRRs szűrés gyakorlati
 us 1–23. között megrende- 6–10 és a 11–14 éves kor- alkalmazásába, megismerhetik a
 zett eseményre kilátoga- osztály számára, amely- malactakarmányozásban rejlő
 tók olyan interaktív és játé- ben a gyermekek szabad- alternatívákat és sok egyéb hasz-
 kos programokkal talál- jára engedhették a fantá- nos témában kapnak tanácsot a
 kozhattak az Európai Friss  ziájukat zöldségek és gyü- szakemberektől. a szarvasmarha-
 Kalandok standjánál, ame- mölcsök kapcsán. Erre  tenyésztési konferencia előadói
 lyek a gyermekek érzékszerveit  gyümölcsökből saslikot és salátát  gaként egy külön Európai Friss  több mint 100 pályázat érkezett. a  hasznos témákkal készülnek, úgy
 (látását, szaglását, tapintását, hallá- készíthettek, érzékébresztő work- Kalandok témájú, a program tema- programsorozathoz görbicz anita  mint az aminosavak szerepe a
 sát) igyekeznek bevonni a zöldsé- shoppal, színezőfoglalkozással,  tikájára szabott tánckoreográfiába  és Vincze ottó is csatlakozott, akik  takarmányozásban, a hőstressz
 gek és gyümölcsök megismerésé- gyümölcspompon-készítéssel, vir- is bevonta a családok legkisebb  saját tapasztalataikat osztották  hatása és a védekezés lehetősége a
 nek folyamatába. „az esemény  tuális valóság játékkal, fotófallal,  tagjait Frutti és Veggi. június négy  meg az érdeklődőkkel a program  húsmarhatartásban, egészség
 keretében idényzöldségekből és  valamint az idei év nagy újdonsá- hétvégéje során több mint 10 000  nyitóeseményén.  n NAK megőrzése a szarvasmarhatelepe-
 Lendületet kaphatnak  ken, reprodukciós zavarok csök-
     kentése. a baromfitenyésztési kon-
 Börtön járhat az  az agrárstartupok

 élelmiszer-hamisításért a nemzetközi piacra lépés előtt  igazgatója, a NaK alelnöke a ren- Őstermelőket is érintő ellenőrzéseket tartanak


 álló hazai agrárstartupok mutat- dezvényen elmondta: az agrári- az ellenőrző hatóságok nyáron  lentette a nyári, kiemelt ellenőrzési  sítheti, ha nem kötelezett maga- nesen elérhető a falugazdász iro-
 az agrárminisztérium kezdeményezésére az országgyűlés elfo- koztak be befektetői alapok és  um, illetve az élelmiszer-gazdálko- kiemelt ellenőrzéseket tartanak,  időszak kezdetét. a Nébih a kor- sabb szintű alapnyilvántartás veze- dákban. a szabályok be nem tartá-
 gadta azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi az élelmiszer- agrárvállalatok szakembereinek a  dás egy új technológiai robbanás  ezért érdemes minden érintettnek  mányhivatal szakembereivel az  tésére. az alapnyilvántartás nem  sa miatt az ellenőrző hatóságok a
 biztonságot veszélyeztető személyekkel szembeni büntetőjogi fel- Nemzeti agrárgazdasági Kamara  előtt áll, amelyben kiemelt szerep  mielőbb aktualizálni őstermelői  élelmiszer-higiéniai és nyomonkö- vagy késedelmes, hiányos, hibás,  jogsértés súlyától függően két
 lépést. az élelmiszerek hamisítása és az azokkal kapcsolatos csalá- (NaK) és a Design terminal ren- jut a startupoknak. a most bemu- adatait, érvényesíteni őstermelői  vethetőségi szabályokon túl az  valótlan adattartalommal történő  hónaptól két évig terjedően el is
 sok, illegális tevékenységek nemcsak a hazai piaci viszonyokat  dezvényén. a NaK és a Design ter- tatkozó hat magyar vállalkozásból  igazolványát és fontos vezetni az  őstermelői értékesítés szabályai- vezetését az adóhatóság kettő- tilthatják az őstermelői igazolvá-
 zavarják meg, hanem kedvezőtlen helyzetbe hozzák a tisztességes  minal együttműködése az ígére- három jelenleg Hollandiában fej- értékesítési betétlapot is. nak betartását is ellenőrzi. százezer forintig terjedő mulasztási  nyon szereplőket az őstermelői
 vállalkozókat és a fogyasztók egészségét is veszélybe sodorják. a  tes startupok és a befektetők  leszt és holland termelőkkel dol- az adóellenőrök elsősorban a  az őstermelői értékesítés ellen- bírsággal sújthatja. tevékenység végzésétől.
 kormány elkötelezett abban, hogy a magyar emberek egészségé- összekapcsolásával folytatódott a  gozva értékeli terméke működé- számla- és nyugtaadást, valamint  őrzése során a hatóságok az érvé- az őstermelői értékesítés, a  amennyiben az őstermelői tevé-
 nek megóvása és a tisztességes vállalkozások érdekében hatható- sikeres márciusi innovációs ötlet- sét. Kulcsfontosságú a hazai agrá- az online pénztárgépek üzemelte- nyes őstermelői igazolványt, vala- betétlap vezetésének további sza- kenységét a továbbiakban nem
 san fellépjen az élelmiszer-bűnözéssel szemben. a büntető tör- versenyt követően. a mostani ren- rium szempontjából, hogy ezek a  tését vizsgálják, továbbá a pénztár- mint az értékesítési betétlapot is  bályait a mezőgazdasági ősterme- kívánja folytatni, úgy köteles az iga-
 vénykönyv (Btk.) új rendelkezése értelmében ezután felelősségre  dezvény az első lépése egy hosszú  nagy növekedés előtt álló innova- gépben rögzített adatok alapján  elkérhetik, hogy betekintsenek tar- lői igazolványról szóló 436/2015.  zolványát tizenöt napon belül bevo-
 vonhatók azok a személyek, akik eddig egyes vállalkozások mögé  távú agrárinnovációs programnak,  tív vállalkozások magyarországon  folyamatosan nyomon követik a  talmukba. a betétlap ugyanis nem- (Xii. 28.) kormányrendelet tartal- natni. az őstermelői igazolvánnyal
 bújva folytattak illegális vagy egészségkárosító tevékenységet. a  amelynek célja, hogy a NaK össze- találjanak befektetőket és olyan  bevételek alakulását. a kiemelt  csak az igazolvány érvényesítésé- mazza. a legfontosabb szabályo- kapcsolatos ügyek az érvényes lak-
 személyes felelősségre vonás tehát lehetővé teszi, hogy aki a bűn- fogja és lendületbe hozza az indu- nagy termelői partnereket, akikkel  ellenőrzési témakörökről, az ellen- hez szükséges, hanem az ősterme- kat a NaK „mezőgazdasági őster- címkártyán szereplő állandó lakó-
 cselekményt elköveti, ne tudjon egy újabb cég létrehozása után  ló innovatív agrárvállalkozásokat,  terméküket tesztelhetik, az alkal- őrzések helyszínéről és időpontjai- lői bevételek vezetésére szolgáló  melőknek az értékesítés szabályai- hely vagy tartózkodási hely szerinti
 ismét a piacon működni. a módosítás szerint továbbá, akit tetten  ezzel a hazai agrárszakemberek  mazhatóságot értékelhetik és a  ról a NaV honlapján, az  alapnyilvántartásnak is minősül.  ról” című tájékoztató füzete foglal- megyében található kamara bár-
 érnek élelmiszerekkel való visszaéléssel, annak a büntetése arányos  utánpótlásának biztosításához is  tapasztalatok alapján dolgozhat- adótraffipax alatt találhat további  az őstermelő az alapnyilvántartás  ja össze, ami a NaK portálról letölt- melyik ügyfélszolgálati irodájában
 lesz az elkövetett tettel.  n NAK hozzájárulva. Éder tamás, a Bona- nak a fejlesztéseken.  információkat. a Nemzeti Élelmi- vezetésére vonatkozó kötelezett- hető vagy az őstermelői terméket  intézhető. az ügyintézés díjmentes.
 farm PR és vállalati kapcsolatok  n NAK  szerlánc-biztonsági Hivatal is beje- ségét a betétlap vezetésével telje- jelölő polcbelógóval együtt ingye- n SNELCEr BETTi/NAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10