Page 8 - NAKlap 2019. július-augusztus VII. évf. 7-8
P. 8

8                                       2019. július–Augusztus | NAKlap             NAKlap | 2019. július–Augusztus                                          9


     Gyakoribb a szélsőséges                                                         Támogatási előleg a Start kezességvállalásával     időjárás és a nagyméretű jégeső                                                     Az agrárvállalkozások, őstermelők a
                                                                         Vidékfejlesztési Program keretében elnyert
                                                                         vissza nem térítendő beruházási támoga-
                                                                         tásuk 50%-os előlegéhez a Start Garancia
     Napjainkban egyre                                                            Zrt. kezességvállalásával is hozzájuthat-
     többször hallunk                                                            nak. A Start Zrt. kezességvállalásának fel-
     Európa számos                                                              tételeiről Zoltán Csabát, a társaság vezér-
     országában tapasz-                                                           igazgatóját kérdeztük.
     talható szélsőséges
     időjárási viszo-                                                             – Milyen kondíciókkal igényelhe- minimum 10 és maximum 300 millió
     nyokról.                                                                tő a Start kezességvállalása? forint értékben tud kezességet vállal-
                                                                                        ni. Ügyfeleink az igényléstől számí-                          316186
                                                                          – A Start Zrt. a bankokkal szemben tott 30 napon belül hozzájuthatnak A Naturalpár Kft. korszerű fűszernövény hőkezelő és csíraszegényí-
      az elmúlt hónapokban gyako-                                                      nem igényel tárgyi vagy pénzügyi fe- kezességünkhöz.    tő üzeme uniós támogatással és a Start Zrt. kezességvállalásával
     ribbá váltak a villámárvizek,                                                      dezetet ügyfeleitől kezességvállalása            valósult meg
     (rövid idő alatt lezúduló nagy-                                                     feltételeként. A kezességvállalás díja  – Az agrárvállalkozások, őster-
     mennyiségű csapadék), a ziva-                                                      az ügyfél minősítésétől függően évi melők hogyan igényelhetik a Start  – A pályázati kezességválla- – Eddig mennyi kezességet vállaltak?
     tarokkal érkező viharos erejű                                                      1 és 3% között alakul. Társaságunk kezességvállalását?   lás igénylése rendkívül egyszerű.
     széllökések és a nagyméretű                                                                                     Mindössze a Start Zrt. http://www.  – 2018 óta vállalunk kezességet a Vi-
     jégdarabok kialakulása, ame-                                                       „122 millió forint támogatást nyertünk el üzemcsarnok építésére, valamint  startgarancia.hu/garanciatermeke- dékfejlesztési Program pályázatain el-
     lyek hatalmas pusztításokat                                                       fűszernövények hőkezelésére és csíraszegényítésére alkalmas technológia  ink/palyazati-garancia/ honlapjáról nyert támogatások előlegének lehívásá-
     okoztak (1. ábra).                                                            beszerzésére. A támogatási előleg lehívásához 61 millió forint értékű ke- letölthető adatlapot kell kitölte- hoz. Eddig 70 ügyfelünk megbízásából
      sok helyen az autók szélvédőit is                                                    zességet kértünk és kaptunk a Start Zrt.-től. Több lehetőség közül válasz- ni, aláírni és a Starthoz beküldeni, 3,4 milliárd forint értékben vállaltunk
     átlyukasztották a jégdarabok, a                                                     tottuk a Startot, mivel az általa kínált kondíciók voltak számunkra a legked- amelyhez a legutolsó lezárt pénzügyi kezességet, azaz ekkora volumenű elő-
     viharos erejű szél háztetőket ron-                                                    vezőbbek, különösen az, hogy a Start Zrt. nem igényelt fedezetet tőlünk”  év beszámolóját alátámasztó, vala- leghez jutottak hozzá ügyfeleink kezes-
                                                                                                       mint a legfrissebb főkönyvi kivonatot ségvállalásunk segítségével. 2019 végére
     gált meg. a kedvezőtlen időjárási  több melegrekord is született  gat-Európába érkezett, afrikai ere- zivatarokat Németországban, len- – mondta érdeklődésünkre Pásztor Gyula, a Naturalpár Kft. cégvezetője.  kell mellékelnie az igénylőnek. el fogjuk érni az 5 milliárd forintot.  (X)
     viszonyok nemcsak a nyugat-  júniusban Európában. magyaror- detű légtömeg hatására Franciaor- gyelországban, Csehországban,
     európai országokban, hanem  szágon a mérések kezdete óta  szágban 45,9 fokkal megdőlt az  ausztriában és szlovákiában is. a
     hazánkban is tapasztalhatók, ame- (1901) 2019 júniusa bizonyult a leg- abszolút melegrekord június 28-án!  viharokat felhőszakadás, néhol  Biztosítani kell az agrárium versenyképességét
     lyeknek a kialakulása és a gyakori- melegebbnek 22,6 fok átlaghőmér- július 1-jén, hétfőn érkezett hideg- teniszlabda nagyságú jégdarabok
     sága több okra vezethető vissza: séklettel! június 15-én Budakalá- front mérsékelte a forróságot,  és viharos erejű szél kísérte (2. ábra).  Heves vitákra számíthatunk a                           kettéválnak: lesz egy felszínes,
      – a mediterrán térségből érke- szon 35,8 fokot mértek! a Nyu- viszont több helyen okozott heves       n NAK         közös agrárpolitika céljainak, vala-                            szélsőséges kívánalmakat támasz-
     zett meleg, nedves légtömegek-                                                     mint az azok végrehajtásához ren-                             tó, érzelmi alapú és egy szakmai
     nek (a hozzá társuló, kellő meny-                                                    delkezésre álló forrás meghatáro-                             alapú vita, amelyek együtt fogják
     nyiségű energiának) köszönhető-                                                     zásánál – mondta Kis miklós, a                               meghatározni a jövőbeni irányo-
     en alakulhattak ki heves viharok,                                                    Nemzeti agrárgazdasági Kamara                               kat. Egyetértés bontakozott ki a
     jégesővel és villámlással kísért                                                    alelnöke, az agrárminisztérium                               beszélgetést résztvevői között
     zivatarok.                                                               vidékfejlesztésért felelős államtit-                            abban is, hogy az új agrárpolitiká-
      – Európában egyes területe-                                                      kára. mint mondta, a következő                               val kapcsolatos egyik elvárás az
     ken 70% fölé emelkedett a pára-                                                     ötéves uniós ciklusban nem                                 érdemi egyszerűsítés.
     tartalom, amelyben mintha a tró-                                                    engedhető meg, hogy a gazdálko-                                          n NAK
     pusokon érezhettük volna                                                        dók felé kevesebb forrásért cseré-
     magunkat.                                                                be több elvárást támasszanak.                                           HiRDEtÉs
      – júniusban a Nyugat-Európá-                                                      a XXX. Bálványosi Nyári szabad-
     ból érkező frontok kevésbé mér-                                                     egyetem és Diáktábor keretében  gyártók szövetségének elnöke  ládnak a munkájával, aminek
     sékelték a nagy meleget, inkább                                                     tartott kamarai kerekasztal-be- szerint a nyugat-európai társada- köszönhetően ezek a termékek az
     fülledt, nedvesebb levegőt hoz-                                                     szélgetés résztvevői egyetértettek  lomban végbemenő változások  asztalra kerülnek. ugyanakkor
     tak az ország területe fölé, ame-                                                    abban, hogy a jövőben olyan erő- már jelenleg is érdemben befolyá- egyre több, új típusú elvárást
     lyek elősegítették a zivatarok lét-                                                   sebb, szakmai alapon nyugvó  solják az agrárpolitika kereteit. a  támasztanak a termelőkkel és elő-
     rejöttét. a helyenként kialakult                                                    kommunikációra van szükség,  városi társadalom eltávolodott a  állítókkal szemben, például a
     zivatarok csak átmenetileg csök-                                                    amivel ismertetni tudjuk azt a fon- mezőgazdaságtól, az élelmiszere- fenntarthatóság, az állatjólét vagy
     kentették a hőséget, és rendkívül                                                    tos munkát, amit a gazdálkodók  ket olyan természetesnek tekintik,  a nyomon követhetőség terén.
     nagy fülledtséget hagytak                                                        végeznek a teljes társadalomért.  mint a levegőt, és nincsenek tisz- Ezzel együtt a célokról és az esz-
     maguk után.                                                               Éder tamás, a Felelős Élelmiszer- tában annak a több százezer csa- közökről folytatott diskurzusok         316184
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13