Page 9 - NAKlap 2019. július-augusztus VII. évf. 7-8
P. 9

8  2019. július–Augusztus | NAKlap NAKlap | 2019. július–Augusztus                            9


 Gyakoribb a szélsőséges  Támogatási előleg a Start kezességvállalásával időjárás és a nagyméretű jégeső Az agrárvállalkozások, őstermelők a
     Vidékfejlesztési Program keretében elnyert
     vissza nem térítendő beruházási támoga-
     tásuk 50%-os előlegéhez a Start Garancia
 Napjainkban egyre  Zrt. kezességvállalásával is hozzájuthat-
 többször hallunk  nak. A Start Zrt. kezességvállalásának fel-
 Európa számos  tételeiről Zoltán Csabát, a társaság vezér-
 országában tapasz- igazgatóját kérdeztük.
 talható szélsőséges
 időjárási viszo-  – Milyen kondíciókkal igényelhe- minimum 10 és maximum 300 millió
 nyokról.  tő a Start kezességvállalása? forint értékben tud kezességet vállal-
                    ni. Ügyfeleink az igényléstől számí-                          316186
      – A Start Zrt. a bankokkal szemben tott 30 napon belül hozzájuthatnak A Naturalpár Kft. korszerű fűszernövény hőkezelő és csíraszegényí-
 az elmúlt hónapokban gyako- nem igényel tárgyi vagy pénzügyi fe- kezességünkhöz.  tő üzeme uniós támogatással és a Start Zrt. kezességvállalásával
 ribbá váltak a villámárvizek,  dezetet ügyfeleitől kezességvállalása  valósult meg
 (rövid idő alatt lezúduló nagy- feltételeként. A kezességvállalás díja  – Az agrárvállalkozások, őster-
 mennyiségű csapadék), a ziva- az ügyfél minősítésétől függően évi melők hogyan igényelhetik a Start  – A pályázati kezességválla- – Eddig mennyi kezességet vállaltak?
 tarokkal érkező viharos erejű  1 és 3% között alakul. Társaságunk kezességvállalását? lás igénylése rendkívül egyszerű.
 széllökések és a nagyméretű                     Mindössze a Start Zrt. http://www.  – 2018 óta vállalunk kezességet a Vi-
 jégdarabok kialakulása, ame- „122 millió forint támogatást nyertünk el üzemcsarnok építésére, valamint  startgarancia.hu/garanciatermeke- dékfejlesztési Program pályázatain el-
 lyek hatalmas pusztításokat  fűszernövények hőkezelésére és csíraszegényítésére alkalmas technológia  ink/palyazati-garancia/ honlapjáról nyert támogatások előlegének lehívásá-
 okoztak (1. ábra).  beszerzésére. A támogatási előleg lehívásához 61 millió forint értékű ke- letölthető adatlapot kell kitölte- hoz. Eddig 70 ügyfelünk megbízásából
 sok helyen az autók szélvédőit is  zességet kértünk és kaptunk a Start Zrt.-től. Több lehetőség közül válasz- ni, aláírni és a Starthoz beküldeni, 3,4 milliárd forint értékben vállaltunk
 átlyukasztották a jégdarabok, a  tottuk a Startot, mivel az általa kínált kondíciók voltak számunkra a legked- amelyhez a legutolsó lezárt pénzügyi kezességet, azaz ekkora volumenű elő-
 viharos erejű szél háztetőket ron- vezőbbek, különösen az, hogy a Start Zrt. nem igényelt fedezetet tőlünk”  év beszámolóját alátámasztó, vala- leghez jutottak hozzá ügyfeleink kezes-
                                   mint a legfrissebb főkönyvi kivonatot ségvállalásunk segítségével. 2019 végére
 gált meg. a kedvezőtlen időjárási  több melegrekord is született  gat-Európába érkezett, afrikai ere- zivatarokat Németországban, len- – mondta érdeklődésünkre Pásztor Gyula, a Naturalpár Kft. cégvezetője.  kell mellékelnie az igénylőnek. el fogjuk érni az 5 milliárd forintot.  (X)
 viszonyok nemcsak a nyugat-  júniusban Európában. magyaror- detű légtömeg hatására Franciaor- gyelországban, Csehországban,
 európai országokban, hanem  szágon a mérések kezdete óta  szágban 45,9 fokkal megdőlt az  ausztriában és szlovákiában is. a
 hazánkban is tapasztalhatók, ame- (1901) 2019 júniusa bizonyult a leg- abszolút melegrekord június 28-án!  viharokat felhőszakadás, néhol  Biztosítani kell az agrárium versenyképességét
 lyeknek a kialakulása és a gyakori- melegebbnek 22,6 fok átlaghőmér- július 1-jén, hétfőn érkezett hideg- teniszlabda nagyságú jégdarabok
 sága több okra vezethető vissza: séklettel! június 15-én Budakalá- front mérsékelte a forróságot,  és viharos erejű szél kísérte (2. ábra).  Heves vitákra számíthatunk a  kettéválnak: lesz egy felszínes,
 – a mediterrán térségből érke- szon 35,8 fokot mértek! a Nyu- viszont több helyen okozott heves  n NAK közös agrárpolitika céljainak, vala- szélsőséges kívánalmakat támasz-
 zett meleg, nedves légtömegek- mint az azok végrehajtásához ren-                  tó, érzelmi alapú és egy szakmai
 nek (a hozzá társuló, kellő meny- delkezésre álló forrás meghatáro-                alapú vita, amelyek együtt fogják
 nyiségű energiának) köszönhető- zásánál – mondta Kis miklós, a                   meghatározni a jövőbeni irányo-
 en alakulhattak ki heves viharok,  Nemzeti agrárgazdasági Kamara                  kat. Egyetértés bontakozott ki a
 jégesővel és villámlással kísért  alelnöke, az agrárminisztérium                  beszélgetést résztvevői között
 zivatarok.  vidékfejlesztésért felelős államtit-                          abban is, hogy az új agrárpolitiká-
 – Európában egyes területe- kára. mint mondta, a következő                     val kapcsolatos egyik elvárás az
 ken 70% fölé emelkedett a pára- ötéves uniós ciklusban nem                     érdemi egyszerűsítés.
 tartalom, amelyben mintha a tró- engedhető meg, hogy a gazdálko-                             n NAK
 pusokon érezhettük volna  dók felé kevesebb forrásért cseré-
 magunkat.  be több elvárást támasszanak.                                         HiRDEtÉs
 – júniusban a Nyugat-Európá- a XXX. Bálványosi Nyári szabad-
 ból érkező frontok kevésbé mér- egyetem és Diáktábor keretében  gyártók szövetségének elnöke  ládnak a munkájával, aminek
 sékelték a nagy meleget, inkább  tartott kamarai kerekasztal-be- szerint a nyugat-európai társada- köszönhetően ezek a termékek az
 fülledt, nedvesebb levegőt hoz- szélgetés résztvevői egyetértettek  lomban végbemenő változások  asztalra kerülnek. ugyanakkor
 tak az ország területe fölé, ame- abban, hogy a jövőben olyan erő- már jelenleg is érdemben befolyá- egyre több, új típusú elvárást
 lyek elősegítették a zivatarok lét- sebb, szakmai alapon nyugvó  solják az agrárpolitika kereteit. a  támasztanak a termelőkkel és elő-
 rejöttét. a helyenként kialakult  kommunikációra van szükség,  városi társadalom eltávolodott a  állítókkal szemben, például a
 zivatarok csak átmenetileg csök- amivel ismertetni tudjuk azt a fon- mezőgazdaságtól, az élelmiszere- fenntarthatóság, az állatjólét vagy
 kentették a hőséget, és rendkívül  tos munkát, amit a gazdálkodók  ket olyan természetesnek tekintik,  a nyomon követhetőség terén.
 nagy fülledtséget hagytak  végeznek a teljes társadalomért.  mint a levegőt, és nincsenek tisz- Ezzel együtt a célokról és az esz-
 maguk után. Éder tamás, a Felelős Élelmiszer- tában annak a több százezer csa- közökről folytatott diskurzusok       316184
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14