Page 4 - NAKlap 2019. július-augusztus VII. évf. 7-8
P. 4

4                                       2019. július–Augusztus | NAKlap             NAKlap | 2019. július–Augusztus                                          5


     Több mint tízezer gyermek                                                        Szakmai konferenciák sora a Farmer Expón     találkozott Fruttival és Veggivel                                                    Sorrendben 28. alkalommal rendezik meg Kelet-Magyarország leg-               agrárszakembereknek teremt lehe-

                                                                         hatékonyabb mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítását, a debre-
                                                                         ceni Farmer Expót 2019. augusztus 15–18. között. A mezőgazdaság              tőséget egy gazdasági párbeszédre.
                                                                                                                       juh-kecske témában fajtabemutató-
      az Európai Friss Kalan-                                     gyermek vett részt prog-       minden ágát lefedő rendezvény a közönségprogramok mellett ak -               val és szakmai továbbképzésekkel
     dok program keretében                                       ramjainkon, és közel egy       tuális témákat érintő szakmai konferenciákat is szervez.                  találkozhatnak az érdeklődők.
     megrendezett Friss zöld-                                     tonna friss zöldséget és                                                      a Nemzeti agrárgazdasági Kama-
     ségek és gyümölcsök                                        gyümölcsöt kóstoltattunk                                                     ra Hajdú-Bihar megyei szervezete a
     Ünnepe játékosan kívánta                                     meg” – mondta mártonffy        a mezőgazdaságban érdekelt  ferencián az érdeklődők szintén  a HoRtiCo kertészeti konferencia  sportcsarnokban kialakított 130
     közelebb vinni a gyerekek-                                    Béla, a Nemzeti agrárgaz-       szakemberek egyedülálló betekin- érdekes előadásokat hallhatnak e  a klímaváltozással kapcsolatos kér- négyzetméteres közösségi standján
     hez a zöldségek és gyü-                                      dasági Kamara országos        tést nyújtanak a hazai és más  témákban: a digitalizáció hatása a  désekkel foglalkozik majd, míg a  termelői piaccal, szakmai konzultá-
     mölcsök szeretetét, a                                       kertészeti és beszállítóipari     országok gyakorlatába, tapasztala- jövő baromfitermelésére, az anti- növénytermesztési konferencia köz- ciókkal, kamarai szolgáltatásokhoz
     program mesevilága,                                        osztályának elnöke. a         taiba. a sertéstenyésztési konfe- biotikum-felhasználás csökkenté- ponti témája a jövedelmező és fenn- kapcsolódó nyereményjátékkal és
     Vega polis és két hőse,                                      szakember hozzátette:         rencia keretében a résztvevők job- sére irányuló törekvések, a hűtőpa- tartható kukoricatermesztés lesz. az  egyéb színes programokkal várja
     Frutti és Veggi segítségé-                                    idén az esemény kereté-        ban beleláthatnak például a pre- nelek tisztítása és fertőtlenítése a  ukrán–magyar–román üzletem- tagjait, partnereit.
     vel. a generali gyerek szi-                                    ben Európai Friss Kalandok      cíziós takarmányozás jelenébe és  baromfitelepen.      ber-találkozó a Kárpát-medencei           n NAK
     get négy hétvégéjén, júni-                                    rajzpályázat is indult, a       jövőjébe, a PRRs szűrés gyakorlati
     us 1–23. között megrende-                                     6–10 és a 11–14 éves kor-       alkalmazásába, megismerhetik a
     zett eseményre kilátoga-                                     osztály számára, amely-        malactakarmányozásban rejlő
     tók olyan interaktív és játé-                                   ben a gyermekek szabad-        alternatívákat és sok egyéb hasz-
     kos programokkal talál-                                      jára engedhették a fantá-       nos témában kapnak tanácsot a
     kozhattak az Európai Friss                                    ziájukat zöldségek és gyü-      szakemberektől. a szarvasmarha-
     Kalandok standjánál, ame-                                     mölcsök kapcsán. Erre         tenyésztési konferencia előadói
     lyek a gyermekek érzékszerveit  gyümölcsökből saslikot és salátát  gaként egy külön Európai Friss  több mint 100 pályázat érkezett. a  hasznos témákkal készülnek, úgy
     (látását, szaglását, tapintását, hallá- készíthettek, érzékébresztő work- Kalandok témájú, a program tema- programsorozathoz görbicz anita  mint az aminosavak szerepe a
     sát) igyekeznek bevonni a zöldsé- shoppal, színezőfoglalkozással,  tikájára szabott tánckoreográfiába  és Vincze ottó is csatlakozott, akik  takarmányozásban, a hőstressz
     gek és gyümölcsök megismerésé- gyümölcspompon-készítéssel, vir- is bevonta a családok legkisebb  saját tapasztalataikat osztották  hatása és a védekezés lehetősége a
     nek folyamatába. „az esemény  tuális valóság játékkal, fotófallal,  tagjait Frutti és Veggi. június négy  meg az érdeklődőkkel a program  húsmarhatartásban, egészség
     keretében idényzöldségekből és  valamint az idei év nagy újdonsá- hétvégéje során több mint 10 000  nyitóeseményén.  n NAK     megőrzése a szarvasmarhatelepe-
                                    Lendületet kaphatnak                            ken, reprodukciós zavarok csök-
                                                                         kentése. a baromfitenyésztési kon-
      Börtön járhat az                      az agrárstartupok

      élelmiszer-hamisításért                   a nemzetközi piacra lépés előtt  igazgatója, a NaK alelnöke a ren-    Őstermelőket is érintő ellenőrzéseket tartanak


                                    álló hazai agrárstartupok mutat- dezvényen elmondta: az agrári-      az ellenőrző hatóságok nyáron  lentette a nyári, kiemelt ellenőrzési  sítheti, ha nem kötelezett maga- nesen elérhető a falugazdász iro-
       az agrárminisztérium kezdeményezésére az országgyűlés elfo- koztak be befektetői alapok és  um, illetve az élelmiszer-gazdálko-  kiemelt ellenőrzéseket tartanak,  időszak kezdetét. a Nébih a kor- sabb szintű alapnyilvántartás veze- dákban. a szabályok be nem tartá-
      gadta azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi az élelmiszer- agrárvállalatok szakembereinek a  dás egy új technológiai robbanás  ezért érdemes minden érintettnek  mányhivatal szakembereivel az  tésére. az alapnyilvántartás nem  sa miatt az ellenőrző hatóságok a
      biztonságot veszélyeztető személyekkel szembeni büntetőjogi fel- Nemzeti agrárgazdasági Kamara  előtt áll, amelyben kiemelt szerep  mielőbb aktualizálni őstermelői  élelmiszer-higiéniai és nyomonkö- vagy késedelmes, hiányos, hibás,  jogsértés súlyától függően két
      lépést. az élelmiszerek hamisítása és az azokkal kapcsolatos csalá- (NaK) és a Design terminal ren- jut a startupoknak. a most bemu- adatait, érvényesíteni őstermelői  vethetőségi szabályokon túl az  valótlan adattartalommal történő  hónaptól két évig terjedően el is
      sok, illegális tevékenységek nemcsak a hazai piaci viszonyokat  dezvényén. a NaK és a Design ter- tatkozó hat magyar vállalkozásból  igazolványát és fontos vezetni az  őstermelői értékesítés szabályai- vezetését az adóhatóság kettő- tilthatják az őstermelői igazolvá-
      zavarják meg, hanem kedvezőtlen helyzetbe hozzák a tisztességes  minal együttműködése az ígére- három jelenleg Hollandiában fej-   értékesítési betétlapot is.  nak betartását is ellenőrzi.  százezer forintig terjedő mulasztási  nyon szereplőket az őstermelői
      vállalkozókat és a fogyasztók egészségét is veszélybe sodorják. a  tes startupok és a befektetők  leszt és holland termelőkkel dol-  az adóellenőrök elsősorban a  az őstermelői értékesítés ellen- bírsággal sújthatja.   tevékenység végzésétől.
      kormány elkötelezett abban, hogy a magyar emberek egészségé- összekapcsolásával folytatódott a  gozva értékeli terméke működé-    számla- és nyugtaadást, valamint  őrzése során a hatóságok az érvé- az őstermelői értékesítés, a  amennyiben az őstermelői tevé-
      nek megóvása és a tisztességes vállalkozások érdekében hatható- sikeres márciusi innovációs ötlet- sét. Kulcsfontosságú a hazai agrá- az online pénztárgépek üzemelte- nyes őstermelői igazolványt, vala- betétlap vezetésének további sza- kenységét a továbbiakban nem
      san fellépjen az élelmiszer-bűnözéssel szemben. a büntető tör- versenyt követően. a mostani ren- rium szempontjából, hogy ezek a   tését vizsgálják, továbbá a pénztár- mint az értékesítési betétlapot is  bályait a mezőgazdasági ősterme- kívánja folytatni, úgy köteles az iga-
      vénykönyv (Btk.) új rendelkezése értelmében ezután felelősségre  dezvény az első lépése egy hosszú  nagy növekedés előtt álló innova- gépben rögzített adatok alapján  elkérhetik, hogy betekintsenek tar- lői igazolványról szóló 436/2015.  zolványát tizenöt napon belül bevo-
      vonhatók azok a személyek, akik eddig egyes vállalkozások mögé  távú agrárinnovációs programnak,  tív vállalkozások magyarországon  folyamatosan nyomon követik a  talmukba. a betétlap ugyanis nem- (Xii. 28.) kormányrendelet tartal- natni. az őstermelői igazolvánnyal
      bújva folytattak illegális vagy egészségkárosító tevékenységet. a  amelynek célja, hogy a NaK össze- találjanak befektetőket és olyan  bevételek alakulását. a kiemelt  csak az igazolvány érvényesítésé- mazza. a legfontosabb szabályo- kapcsolatos ügyek az érvényes lak-
      személyes felelősségre vonás tehát lehetővé teszi, hogy aki a bűn- fogja és lendületbe hozza az indu- nagy termelői partnereket, akikkel  ellenőrzési témakörökről, az ellen- hez szükséges, hanem az ősterme- kat a NaK „mezőgazdasági őster- címkártyán szereplő állandó lakó-
      cselekményt elköveti, ne tudjon egy újabb cég létrehozása után  ló innovatív agrárvállalkozásokat,  terméküket tesztelhetik, az alkal- őrzések helyszínéről és időpontjai- lői bevételek vezetésére szolgáló  melőknek az értékesítés szabályai- hely vagy tartózkodási hely szerinti
      ismét a piacon működni. a módosítás szerint továbbá, akit tetten  ezzel a hazai agrárszakemberek  mazhatóságot értékelhetik és a   ról a NaV honlapján, az    alapnyilvántartásnak is minősül.  ról” című tájékoztató füzete foglal- megyében található kamara bár-
      érnek élelmiszerekkel való visszaéléssel, annak a büntetése arányos  utánpótlásának biztosításához is  tapasztalatok alapján dolgozhat- adótraffipax alatt találhat további  az őstermelő az alapnyilvántartás  ja össze, ami a NaK portálról letölt- melyik ügyfélszolgálati irodájában
      lesz az elkövetett tettel.            n NAK   hozzájárulva. Éder tamás, a Bona- nak a fejlesztéseken.          információkat. a Nemzeti Élelmi- vezetésére vonatkozó kötelezett- hető vagy az őstermelői terméket  intézhető. az ügyintézés díjmentes.
                                    farm PR és vállalati kapcsolatok          n NAK         szerlánc-biztonsági Hivatal is beje- ségét a betétlap vezetésével telje- jelölő polcbelógóval együtt ingye- n SNELCEr BETTi/NAK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9